Proces powstawania raportu – jak definiowaliśmy istotne tematy

Tegoroczny raport przygotowaliśmy w oparciu o Ramowe Zasady Raportowania i Wytyczne kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (wersja GRI G4 na poziomie Core) wraz z Suplementem dla sektora gazu i ropy naftowej). Jest to zmiana w podejściu do sprawozdawczości Grupy LOTOS – poprzedni raport przygotowywany był według wytycznych GRI G3.1 na poziomie A+ (w związku z czym raportowane były wszystkie wskaźniki GRI: 43 wskaźniki profilowe i 98 wskaźników tematycznych) – obecnie, zgodnie z metodologią GRI G4, raportujemy jedynie tematy istotne (39 wskaźników profilowych, 42 wskaźniki tematyczne). 

W ramach procesu opracowywania treści Raportu Zintegrowanego Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2015 przeprowadziliśmy wiele konsultacji z kluczowymi grupami interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, a także dokładną analizę źródeł zewnętrznych. Pozwoliły one na wytypowanie ostatecznej listy aspektów GRI, które uwzględnione zostały w Raporcie Zintegrowanym. 

Zgodnie z wytycznymi GRI G4, proces składał się z trzech etapów: 

1. Identyfikacja – wyłonienie kluczowych zagadnień w obszarze odpowiedzialności firmy oraz realizowanego biznesu. Przeanalizowane zostały dokumenty i materiały wewnętrzne Grupy Kapitałowej LOTOS – w tym w szczególności raporty z badań opinii przeprowadzonych wśród pracowników.

Przeglądowi poddaliśmy również szereg publikacji zewnętrznych oraz informacji prasowych dotyczących firmy. Uwzględniliśmy trendy i wytyczne międzynarodowych standardów w zakresie odpowiedzialności biznesu oraz raportowania pozafinansowego, jak również dokonano dogłębnej analizy wyzwań, szans i rodzajów ryzyka branży i firm w niej funkcjonujących. Analizie poddaliśmy m.in.: 

  • GRI Sustainability topics for sectors,
  • Sustainability Yearbook 2016,
  • Badanie CSR przeprowadzone wśród lokalnych społeczności i przedsiębiorców,
  • Analizę porównawczą firm z sektora paliwowego.

2. Priorytetyzacja – przez proces dialogu z interesariuszami wewnętrznymi zidentyfikowana została istotność zagadnień kluczowych dla organizacji. 

3. Walidacja – podczas warsztatu walidacyjnego, w którym wzięło udział 49 reprezentantów kadry zarządzającej z 11 spółek Grupy Kaitałowej LOTOS, zdefiniowaliśmy ostateczną listę zagadnień priorytetowych, które zostały ujęte w raporcie za rok 2015. Poniższa matryca istotności prezentuje te zagadnienia w podziale na aspekty (ekonomiczne, społeczne i środowiskowe) i równocześnie umożliwia przejście bezpośrednio do rozdziału opisującego nasze podejście i działania w ramach danego tematu. Wielkość kafla wskazuje czy dany temat został zdefiniowany jako istotny czy bardzo istotny.

Matryca istotności


Aspekty:
Istotność:

Sytuacja finansowa, wyniki na GPW, kondycja spółek LOTOS

Działalność dobroczynna – Fundacja LOTOS
Wolontariat pracowniczy

Łańcuch dostaw

Zużycie surowców i materiałów

Komunikacja z sąsiedzkimi społecznościami, działania na rzecz lokalnej społeczności
Wydatki poniesione na rzecz społeczeństwa

Zasoby i zużycie ropy i gazu 

Rozwój lokalnych łańcuchów dostaw, zatrudnienie z rynku lokalnego

Organizacja wobec wyzwania wyczerpujących się zasobów naturalnych (ropy i gazu)

Wycieki, eksplozje, wypadki – zapobieganie, zarządzanie kryzysowe

Przeciwdziałanie korupcji
Ład korporacyjny – etyka

Bezpieczeństwo w sektorze energii

Pośredni wpływ ekonomiczny (infrastruktura, usługi, wpływ na lokalną gospodarkę)

Wpływ na bioróżnorodność i usługi ekosystemów (wodnych i lądowych)

Zarządzanie emisjami CO2
Emisje zanieczyszczeń do powietrza

Zarządzanie ryzykiem zanieczyszczenia wód w procesach wiercenia, rafinacji, transportu i innych

Współpraca z dostawcami – uwzględnianie kryteriów etycznych, społecznych i środowiskowych w procesie zakupowym

Całościowe ograniczanie wpływu na środowisko naturalne

Kluczowe projekty inwestycyjne – potencjał innowacji

Wydatki oraz inwestycje w ochronę środowiska

Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry, pozyskiwanie i utrzymanie talentów

Polityka personalna, przyszłość zatrudnienia,
Dialog z pracownikami,
Różnorodność i równość szans, przeciwdziałanie dyskryminacji

Szkolenia i rozwój pracowników

Bezpieczeństwo i zapobieganie wypadkom,
Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia

Kary i sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska

Sponsoring – wsparcie sportu, kultury i edukacji

Innowacyjne rozwiązania technologiczne, eko-efektywność
Zużycie energii, efektywność energetyczna procesów i produktów

Strategia biznesowa, prognozy rozwoju na kolejne lata

Kluczowe projekty inwestycyjne w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym i operacyjnym

Relacje z klientami

Strategia wobec zmian klimatu (szanse i ryzyka)

Nasz model budowy wartości

Zaprezentowany w raporcie model budowy wartości powstał w rezultacie konsultacji wewnętrznych oraz warsztatu z kadrą zarządzającą. Jednym z celów przeprowadzonego warsztatu było określenie, jakie są czynniki tworzenia wartości przez Grupę Kapitałową LOTOS w ramach sześciu określonych przez IIRC kapitałów oraz jakie korzyści dla Grupy Kapitałowej LOTOS oraz naszych interesariuszy wynikają z przyjętego przez nas modelu. Ponadto w tym roku zdecydowaliśmy się uzupełnić nasz model o wskaźniki, które pozwalają na zaprezentowanie naszego wpływu na otoczenie w sposób wymierny. Wybór wskaźników był przedmiotem wewnętrznych konsultacji, a tegoroczne doświadczenia związane z tworzeniem modelu chcemy wykorzystać w przyszłości, prezentując nasz wpływ w możliwie transparentny i „policzalny” sposób.

Korzyści zarówno dla Grupy Kapitałowej LOTOS, jak również jej interesariuszy prezentujemy w podziale na sześć kapitałów. Mamy świadomość tego, że niektóre korzyści generujemy w ramach więcej niż jednego z kapitałów. Jednak dla przejrzystości naszego modelu przyjęliśmy, że będziemy je prezentować jednorazowo, przypisując je do tego kapitału, dla którego są najbardziej specyficzne.