Oferowanie produktów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju

Negatywne zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska, a także rosnąca świadomość i oczekiwania konsumentów, niosą za sobą potrzebę zwiększania oferty produktów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju. W przypadku branży paliwowej wiąże się to z zastępowaniem paliw kopalnych energią odnawialną, która przyczynia się do ograniczania emisji, m.in. dwutlenku węgla.

Energia przyszłości w Grupie LOTOS

Kwestie zastępowania paliw kopalnych przez inne źródła energii są od dłuższego czasu przedmiotem analiz strategicznych prowadzonych przez Grupę LOTOS. Zastępowanie paliw kopalnych rozpatrujemy nie tylko w charakterze zagrożenia dla naszej działalności podstawowej związanej z energią konwencjonalną. Dostrzegamy w nich również szanse dalszego rozwoju w oparciu o długoterminowe trendy na światowym rynku energetycznym.

Co robimy w zakresie zastępowania paliw kopalnych?
  • Prowadzimy prace nad wykorzystaniem w gdańskiej rafinerii wodoru otrzymywanego w procesie elektrolizy wody przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Badania w tym zakresie są częścią programu GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych, wspólnej inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) http://program-gekon.pl/.
  • Analizujemy możliwości wykorzystania olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych do otrzymywania biowęglowodorów w technologii uwodornionego oleju roślinnego HVO (ang. Hydrotreated Vegetable Oil). 

Podstawowym projektem strategicznym warunkującym kolejne kroki inwestycyjne jest pozytywne zakończenie Projektu EFRA, który znacząco podniesie pozycję konkurencyjną Grupy LOTOS oraz poziom kompleksowości rafinerii.

Wysokie standardy paliw Grupy LOTOS

Wszystkie produkowane przez Grupę LOTOS paliwa spełniają wymagania jakościowe wynikające z przepisów prawa. Jednak w niektórych aspektach, istotnych z punktu widzenia oddziaływania na środowisko, paliwa z naszej rafinerii przekraczają standardy wymaganych prawnie.

Najważniejsze produkty paliwowe Grupy LOTOS - zarówno benzyny, jak i oleje napędowe produkowane w rafinerii w Gdańsku – charakteryzują się zawartością siarki na poziomie dużo niższym niż wymagania prawne. Średnioroczna zawartość siarki w benzynach motorowych to 2,8 ppm, a w olejach napędowych 6,7 ppm. Są to wartości znacznie niższe niż wymagane prawem 10 ppm. W konsekwencji oznacza to zmniejszenie emisji dwutlenku siarki do atmosfery.

Zawartość substancji mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi w paliwach produkowanych w Grupie LOTOS
Substancja j.m.
 
2015 r. - ilość
 
2015 r. - ilość (średnio) 2014 r. - ilość
 
2014 r. - ilość (średnio)
Benzen (w benzynach) % V/V 0,4 - 0,9 0,7 0,5 - 1,0 0,8
Siarka (w benzynach) mg/kg 0,3 - 10,0 2,8 0,1 - 8,7 3,3
Siarka (w oleju napędowym) mg/kg 2,0 - 9,6 6,7 2,4 - 9,9 5,7
Ołów mg/kg <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Biokomponenty w paliwach Grupy LOTOS

Paliwa produkowane w rafinerii Grupy LOTOS skomponowane są z wykorzystaniem nośników energii odnawialnej, czyli biokomponentów. Wynika to z wymagań określonych w Ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Aktualne wymagania jakościowe dla paliw płynnych dopuszczają w benzynie zawartość etanolu na poziomie do 5% obj. oraz eteru etylowo-tert-butylowego na poziomie do 15% obj., natomiast w oleju napędowym zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych na poziomie do 7% obj. 

W 2013 roku wydane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych (NCW) na lata 2013-2018. Na lata 2013-2016 określono w nim NCW na poziomie 7,1%. To oznacza, że 7,1% wartości energetycznej paliw wprowadzonych na rynek musi pochodzić z biokomponentów.
 
W 2015 roku Grupa LOTOS skorzystała z możliwości realizacji obniżonego NCW na poziomie 6,035% przy spełnieniu wymagań ustawowych, czyli użyciu biokomponentów do produkcji paliw lub biopaliw ciekłych, wytworzonych przez wytwórców zarejestrowanych w Agencji Rynku Rolnego na poziomie minimum 70% ogółu zapotrzebowania.

W 2015 roku Grupa LOTOS wyprodukowała blisko 102,7 mln litrów biokomponentów spełniających wymagania z zakresu zrównoważonego rozwoju określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 2009/28/WE w sprawie stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz przez uznane systemy certyfikacji. Ich produkcja prowadzona była w Czechowicach – Dziedzicach. Ponadto zakupiliśmy 397,5 mln litrów biokomponentów spełniających ww. kryteria z zakresu zrównoważonego rozwoju.