Eksploatacja zasobów

Do głównych surowców wykorzystywanych w działalności poszukiwawczo-wydobywczej podczas wierceń i rekonstrukcji otworów należą: komponenty wchodzące w skład płuczki wiertniczej, które są substancjami nieszkodliwymi dla środowiska oraz cement używany do zespojenia rur z calizną przewierconych skał. LOTOS Petrobaltic do prowadzonych wierceń nie stosuje płuczek olejowych. Używane płuczki są przygotowywane na bazie wody i pracują w obiegu zamkniętym. 

Do głównych surowców wykorzystywanych podczas eksploatacji należą substancje chemiczne dodawane do systemu zatłaczania wody złożowej i morskiej oraz metanol dodawany do gazu transportowanego do ENERGOBALTIC.

Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości
Wykorzystane surowce/materiały Łączne zużycie
gaz ziemny 31 020 258 m3
LPG 25 ton
ropa naftowa  10 213 160 ton
olej opałowy 367 ton
olej napędowy 4 773 m3
benzyna 17 ton
surowce i komponenty  685 001 ton
dodatki uszlachetniające  2 183 ton
wapno hydratyzowane 27 ton
inne surowce zużyte w procesie wydobycia i wierceń  773 tony

Wskaźnik obejmuje następujące spółki: Grupa LOTOS, LOTOS Geonafta, LOTOS Oil, LOTOS Petrobaltic, Energobaltic, LOTOS Infrastruktura,  LOTOS Asfalt, LOTOS Serwis, LOTOS Paliwa.

W przypadku LOTOS Petrobaltic, zużyto 6 988 225 m3 gazu ziemnego, z czego 6 833 493 m3 stanowił gaz wyprodukowany ze złoża B3 na platformie Baltic Beta pochodzący z separacji płynu złożowego (gaz ten został zużyty na potrzeby własne zasilania systemów na platformie) oraz 154 732 m3 stanowił gaz zakupiony od dostawcy zewnętrznego na potrzeby ogrzewania budynków biurowych na bazie lądowej LOTOS Petrobaltic S.A. Gaz opałowy na zużyty na potrzeby grzewcze biur stanowi 2,26% całości zużytego gazu.