Nasz wpływ społeczny

Jesteśmy odpowiedzialni za wpływ, jaki wywieramy na otoczenie oraz środowisko naturalne, a także za sposób, w jaki kształtujemy relacje z działającymi w nim kluczowymi dla nas grupami społecznymi.

Od 2012 roku, mając ukonstytuowaną strategię społecznego zaangażowania, systematycznie monitorujemy postępy w realizacji zamierzonego celu kluczowego, jakim do końca 2015 roku w obszarze integracji z otoczeniem lokalnym było zapewnienie przychylności otoczenia oraz wzmocnienie reputacji przedsiębiorstwa jako firmy świadomie wdrażającej CSR, poprzez podejmowanie szeregu programów społecznych, długofalowych działań, dialogu społecznego oraz badań, które w konsekwencji miały doprowadzić do niwelowania oraz trwałego rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych istotnych dla otoczenia lokalnego. Otoczenie lokalne zostało zdefiniowane jako obszary, a wśród nich grupy społeczne (pracownicy, klienci, środowisko naturalne), które znajdowały się w bliskim sąsiedztwie zakładów produkcyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS.

Posiadana przez nas wiedza na temat różnych aspektów społecznych i środowiskowych w otoczeniu naszej firmy, a także potencjał ludzki, technologiczny i organizacyjny to czynniki kształtujące nasze kompetencje. To one w znacznym stopniu wpływają na decyzje o kierunkach i charakterze naszego wpływu społecznego. Poza tworzeniem nowych miejsc pracy, nasz wpływ społeczny wywieramy poprzez oddziaływanie na środowisko naturalne oraz realizację programów społecznych, a także przez wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom odbiorców nowo powstałej Fundacji LOTOS.

Nasze kluczowe działania w zakresie zaangażowania społecznego w 2015 roku:
 • Zrealizowaliśmy szereg projektów społecznych w każdym z obszarów naszego zaangażowania, tj. w ramach bezpieczeństwa w ruchu drogowym „LOTOS – mistrzowie w pasach”, „Kierunek Bałtyk” to flagowy projekt w obszarze ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, zaś na polu wyrównywania różnic społecznych z powodzeniem odbyły się projekty „Zdolni z LOTOSEM” oraz „E(x)plory”.
 • Rozwijaliśmy współpracę międzysektorową. Braliśmy udział w grupach roboczych pracujących nad strategiami województwa pomorskiego oraz idei terytorium metropolitarnego, a także kontynuowaliśmy projekt Forum Inicjowania Rozwoju (FIR), a w nim spotkania z przedstawicielami samorządów, sektora MŚP czy organizacji pozarządowych w ramach grup warsztatowych podczas konferencji FIR.
 • Przekazywaliśmy środki finansowe na realizację partnerstw międzysektorowych w województwie pomorskim.
 • Rozwinęliśmy aktywność w obszarze wspierania podmiotów ekonomii społecznej. Przedsiębiorcy społeczni, którzy nierzadko byli grantobiorcami naszych dotacji, zrealizowali w ubiegłym roku 5 niezwykle ciekawych inicjatyw społecznych, wynikających ze zidentyfikowanych potrzeb otoczenia lokalnego.
 • W 2015 roku powołaliśmy Fundację LOTOS. Nadrzędnym celem jej działania jest wspieranie inicjatyw, które wpływają na rozwój infrastruktury i przynoszą korzyści dla społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem regionów, gdzie prowadzona jest działalność spółek należących do Grupy Kapitałowej LOTOS. W 2015 roku Fundacja przekazała na cele społeczne darowizny o łącznej wartości 762 tys. złotych, z czego prawie 320 tys. zł zostało przeznaczone na działalność charytatywną i wsparcie organizacji pozarządowych działających w najbliższym sąsiedztwie Grupy Kapitałowej LOTOS.   
 • Przeprowadziliśmy z sukcesem akcję „Pomaganie przez tankowanie”. Była to pierwsza, zrealizowana na tak dużą skalę, kampania z zakresu marketingu zaangażowanego społecznie w branży paliwowej w Polsce. W ramach kampanii zebraliśmy 318 388 zł, które przeznaczyliśmy na realizację potrzeb infrastrukturalnych, pasji oraz marzeń podopiecznych partnerów społecznych, z którymi współpracuje Fundacja LOTOS.
 • Rozpoczęliśmy proces wdrażania kompleksowego programu wolontariatu pracowniczego. Zrealizowaliśmy akcje inicjowane przez samych pracowników, takie jak „Nakręcony LOTOS” – zbiórka plastikowych nakrętek, ze sprzedaży których wspierany jest wnuk jednego z pracownika Grupy Kapitałowej LOTOS, cierpiący na przewlekłą chorobę zaniku mięśni i potrzebującego stałej rehabilitacji oraz sprzętu medycznego. Ponadto w okresie świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia sprzedawane były wśród pracowników wypieki, przygotowane przez Fundację Rozwoju JA TEŻ, z których zbiórka wsparła działania statutowe instytucji działającej na rzecz osób z zespołem Downa. W ramach wolontariatu pracowniczego jeden z zespołów w firmie wykonał ogrodzenie i prace remontowe dla Rodzinnego Domu Dziecka w ramach współpracy z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej.

W jaki sposób tworzymy wartość dla otoczenia, w którym działamy?

Kluczowe wskaźniki finansowe

 • Nakłady na programy społeczne: ponad 5 mln zł
 • Wartość przekazanych darowizn przez Fundację LOTOS: 762 tys. zł           
 • Kwota zebrana podczas kampanii „Pomaganie przez tankowanie”: 318 tys. zł
Kluczowe wskaźniki niefinansowe

 • Liczba zrealizowanych przez Grupę LOTOS programów społecznych i działań podjętych w modelu współpracy międzysektorowej: 23
 • Znajomość realizowanych przez Grupę LOTOS projektów społecznych i środowiskowych: 40% ogółu badanych
 • Ocena wpływu na otoczenie społeczne i środowiskowe wśród partnerów społecznych z którymi współpracuje Grupa LOTOS: 80% ogółu badanych

W Grupie Kapitałowej LOTOS wychodzimy z założenia, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest przede wszystkim metodą przekuwania sukcesu firmy w sukces całego społeczeństwa. Dlatego prowadzimy działalność biznesową uwzględniając potrzeby społeczeństwa oraz wyzwania środowiskowe występujące w obszarach naszego oddziaływania. Będąc odpowiedzialnymi za poziom jakości życia wokół naszych zakładów produkcyjnych, dokładamy wszelkich starań, by był on jak najwyższy.

W celu jak najlepszego zarządzania obszarami społecznej odpowiedzialnosci, na początku 2016 roku przeprowadziliśmy czwarte już badanie oddziaływania naszych inicjatyw CSR, jak i wiedzy oraz stosunku do niwelowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne wśród naszego najbliższego otoczenia, do którego przede wszystkim kierujemy nasze aktywności, jak również szerzej wśród mieszkańców województwa pomorskiego oraz powiatów bielskiego i jasielskiego, do których kierujemy obszerne projekty społeczne i środowiskowe. W badaniach otoczenia zwracamy uwagę na ocenę pozytywnych, jak i negatywnych aspektów życia blisko zakładów LOTOS. Weryfikujemy, na ile działania komunikacyjne skorelowane z naszą aktywnością CSR, przynoszą zamierzony, wymierny efekt w postaci podnoszenia świadomości z zakresu społecznej odpowiedzialności, edukacji ekologicznej i społecznej naszych adresatów. Analizujemy zainteresowanie działalnością LOTOSU, zarówno w obszarze biznesowym, sponsoringowym, jak i społecznym, by ostatecznie zapytać badanych, czy kierunki obrane przez LOTOS są właściwie, a także w jakie jeszcze powinna angażować się Spółka.

Wyniki ankiety, część 1 Powiększ obrazek
działania prowadzone przez LOTOS - ankieta, cz. 1

Stopień świadomości, a co za tym idzie własnej oceny podejmowanych działań społecznych wzrasta w stosunku do badań z roku 2013 i 2015. Szczególnie istotne są dla naszej Spółki dane dotyczące działań społecznych wśród mieszkańców okolic zakładów LOTOS, jak również wiedza na temat minimalizowania stopnia negatywnego oddziaływania na środowisko (wzrost z 2% do 17% wśród mieszkańców z najbliższego sąsiedztwa zakładów produkcyjnych LOTOSU).

Wyniki ankiety, część 2 Powiększ obrazek
działania prowadzone przez LOTOS - ankieta, cz. 2

W kolejnych istotnych obszarach wiedza dotycząca realizowanych działań, jak np. propagowanie idei CSR, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej czy wspieranie edukacji wzrosły o co najmniej 10 pkt proc. wśród sąsiedztwa rafinerii i głównych spółek na Południu Polski.

Konsultujemy także słuszność obranych przez nas kierunków działań. Na pytanie, w jakie działania powinien angażować się LOTOS na pierwszych pozycjach znajdują się te obszary, które od 2011 roku konsekwentnie wdrażamy w związku z przyjętą strategią CSR.

Wyniki ankiety, część 3 Powiększ obrazek
działania prowadzone przez LOTOS - ankieta, cz. 3