Rozwój z poszanowaniem środowiska

Ograniczanie naszego oddziaływania na środowisko traktujemy w sposób strategiczny. Dzięki temu rafineria Grupy LOTOS – nasz największy zakład przemysłowy - należy obecnie do najbardziej ekologicznych rafinerii europejskich.  Wierzymy, że realizacja działań z zakresu minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko przynosi korzyści Grupie Kapitałowej LOTOS, a w efekcie naszym akcjonariuszom. Budujemy w ten sposób także szereg wartości dla naszych pozostałych interesariuszy. Są oni dla nas również partnerami w prowadzeniu działań prośrodowiskowych.

Jednym z kluczowych celów naszej Strategii CSR na lata 2012–2015 było "Ograniczenie ryzyka środowiskowego oraz dążenie do stałego minimalizowania negatywnego oddziaływania działalności na środowisko".

Składały się na niego 4 cele operacyjne:

 • Upowszechnienie standardów i dobrych praktyk środowiskowych w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS,
 • Monitorowanie oddziaływania obiektów grupy kapitałowej na środowisko w sposób wykraczający poza obowiązkowe działania w tym zakresie,
 • Ograniczenie poziomu zanieczyszczeń w odprowadzanym strumieniu oczyszczonych ścieków i wód,
 • Doskonalenie portalu zarządzania ryzykiem korporacyjnym, wspierającego zarządzanie ryzykiem środowiskowym.

Kwestie środowiskowe znalazły odzwierciedlenie także w Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej LOTOS. Przyjęte w nim podejście do środowiska wyraża się poprzez:

 • Działanie zgodne z wewnętrznymi procedurami służącymi zapewnieniu zgodności prowadzonych procesów z wymogami prawa w dziedzinie ochrony środowiska,
 • Wdrażanie rozwiązań służących ograniczaniu skali oddziaływania na środowisko,
 • Zaangażowanie w edukację służącą kształtowaniu świadomości ekologicznej w organizacji i jej społecznym otoczeniu,
 • Dbałość o środowisko w miejscu pracy, a także poza nim.

Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS może potencjalnie wywierać istotny wpływ na środowisko naturalne, w szczególności poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzanie odpadów, korzystanie z wód i odprowadzanie ścieków. Skala i charakter naszego oddziaływania regulowane są przez przepisy o ochronie środowiska. W związku z prowadzoną działalnością, spółki grupy kapitałowej, posiadają wymagane prawem pozwolenia, w tym pozwolenia zintegrowane, określające operacyjne i środowiskowe aspekty pracy instalacji.

Najistotniejszym źródłem wpływu na środowisko wynikającym z naszej działalności, zarówno dla bezpośredniego otoczenia instalacji, jak i terenów położonych w większej odległości od rafinerii, jest emisja gazów do atmosfery. Z tego powodu przywiązujemy największą wagę do tego, aby procesy powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza przeprowadzane były w oparciu o najlepsze dostępne techniki i praktyki minimalizujące oddziaływanie zakładu w tym zakresie.

Dlatego także, wybierając, a potem wprowadzając innowacyjne rozwiązania, zawsze uwzględniamy synergię między potrzebami spółki a korzyściami dla otoczenia, zwłaszcza środowiska naturalnego.

Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska (tys. zł)
Koszty utylizacji odpadów, oczyszczania emisji oraz rekultywacji  33 523
Koszty i nakłady inwestycyjne w zakresie zapobiegania i zarządzania ochroną środowiska  84 839
Inwestycje proekologiczne 72 211

Przełomowym z punktu widzenia efektywności i konkurencyjności działalności Grupy Kapitałowej LOTOS, a zarazem ograniczającym nasz negatywny wpływ na środowisko jest realizowany przez nas Projekt EFRA.

Wdrażając go, zdecydowaliśmy się na rozwiązania idące dalej, niż wymagania przepisów ochrony środowiska i wymagania BAT, tj.:

* bardziej niż w typowych instalacjach obniżymy ciśnienie przed otwarciem reaktora DCU, aby maksymalnie odessać gazowe węglowodory, jeszcze przed procesem cięcia i opróżniania urządzenia z wytworzonego koksu;

* procesy związane z wyładunkiem, przemieszczaniem, magazynowaniem, załadunkiem i wywozem koksu będą odbywały się w sposób ponadstandardowo bezpieczny dla środowiska.

Projekt EFRA

Dobre praktyki

Najważniejsze projekty i inicjatywy służące ograniczeniu wpływu na środowisko:
 • W 2015 roku Grupa LOTOS została Partnerem Głównym Programu Bałtyk, realizowanego przez UN Global Compact w Polsce. Program Bałtyk ma na celu wypracowanie optymalnych kierunków zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego poprzez wsparcie rozbudowy morskich korytarzy transportowych oraz żeglugi regionu, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa i infrastruktury transportowej, zwiększenia konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego, a także ochrony jego ekosystemu. Ochrona ekologiczna Morza Bałtyckiego, w tym zapobieganie procesowi eutrofizacji, zostało uznana za jeden z kluczowych priorytetów Programu Bałtyk.

 • Realizując w latach 2012–2015 cel "Ograniczenie ryzyka środowiskowego oraz dążenie do stałego minimalizowania negatywnego oddziaływania działalności na środowisko" dokonaliśmy m.in. wielkoobszarowej inwentaryzacji przyrodniczej wokół rafinerii w Gdańsku oraz aktualizowaliśmy dokumentację środowiskową dla wszystkich stacji paliw w Polsce. Zorganizowaliśmy także spotkania specjalistów środowiskowych, na których dyskutowano o istotnych działaniach chroniących nasze otoczenie, dobrych praktykach środowiskowych.                                
 • Wyposażając spółkę LOTOS Kolej w nowoczesny tabor kolejowy, wyeliminowaliśmy wycieki olejów smarowych. W 2015 roku na terenie LOTOS Kolej w Gdańsku wyeliminowaliśmy proces odgazowania cystern LPG. Proces został przeniesiony na instalację Grupy LOTOS, gdzie odbywa się odzysk gazów poprzez skierowanie ich do systemu gazu opałowego.    
 • Spółka LOTOS Asfalt obniżyła koszty produkcji poprzez wprowadzenie efektywnego zarządzania energią oraz optymalizację surowcową. Jednocześnie produkty oferowane przez nią są produkowane z dbałością o środowisko, a ich transport odbywa się środkami przyjaznymi dla środowiska. Spółka promuje ciągniki o jak najwyższej normie emisji spalin (minimum Euro 5) ograniczające emisję tlenków azotu (NOx), węglowodorów (HC), tlenków węgla (CO) i cząstek stałych (PM) do atmosfery. Preferowane są przejazdy bezpiecznymi drogami szybkiego ruchu (drogi ekspresowe, autostrady) o bezkolizyjnych skrzyżowaniach, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie skutków społecznych wypadków drogowych.  
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przyznało spółce LOTOS Serwis Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Obejmuje on między innymi prace w zakresie utrzymania ruchu, remontów i modernizacji,  budowy i rozruchu instalacji przemysłowych. Dodatkowo certyfikat objął prace na instalacjach wydobywczych ropy i gazu.
 • Aby zminimalizować ryzyko katastrof ekologicznych, spółka LOTOS Petrobaltic wdrożyła procedury wynikające z międzynarodowych przepisów i regularnie przeprowadza ćwiczenia w reagowaniu na rozlewy olejowe na pełnym morzu. Ćwiczenia są organizowane we współpracy z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) oraz Urzędem Morskim w Gdyni.
 • O dużej wadze, jaką przywiązują do ochrony środowiska nasi pracownicy świadczyć może fakt angażowania się przez nich w liczne inicjatywy o charakterze ekologicznym, np. spółka LOTOS Asfalt, partner trójmiejskiej akcji „Drzewko za oponę” zorganizowała zbiórkę zużytych opon na terenie Grupy LOTOS. W ciągu kilku godzin pracownicy naszych gdańskich spółek przekazali do punktu zbiórki blisko 300 zużytych opon, a w zamian otrzymali 300 sadzonek kaliny, czeremchy, derenia, jodły i trzemieliny.
 • Na konferencji „CZAS INNOWACJI. NAFTA/CHEMIA 2015" Grupa LOTOS otrzymała nagrodę za opracowanie i wdrożenie technologii przeciwdziałającej zakwitom wody w zbiorniku retencyjno-osadowym, który stanowi źródło wody dla potrzeb rafinerii. W wyniku zastosowania technologii, pomimo zwiększonej ilości przerobionej ropy naftowej, całkowita ilość pobranej wody ze środowiska uległa obniżeniu o około 6%. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu uzyskano efekt zarówno technologiczny (brak problemów z uzdatnianiem), jak i ekonomiczny (stabilne koszty produkcji) oraz środowiskowy (poprawa jakości wody).