Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS

W Grupie Kapitałowej LOTOS traktujemy społeczną odpowiedzialność biznesu jako element zarządzania i doskonalenia całej organizacji.

Wierzymy, że biznes powinien być prowadzony w zgodzie z normami etycznymi, środowiskiem naturalnym i potrzebami społeczeństwa, dlatego przyjęliśmy system wartości, który traktujemy jako długofalowe zobowiązanie wobec wszystkich interesariuszy.


Rozwój strategicznego podejścia:

Świadomość znaczenia odpowiedzialności społecznej dla realizacji celów strategicznych wpłynęła w 2008 roku na przyjęcie przez Zarząd Grupy LOTOS kompleksowej Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS. W 2011 roku poddaliśmy dokument weryfikacji w toku kompleksowych konsultacji z naszymi interesariuszami. Efektem prac była Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2012–2015. Jej nadrzędnym celem było wsparcie strategii biznesowej poprzez wykorzystywanie zasobów i kompetencji firmy na rzecz wytwarzania wartości ekonomicznych i społecznych z korzyścią dla otoczenia.


Realizacja tych działań była możliwa poprzez zastosowanie następującego mechanizmu:

Schemat strategii LOTOS

Podejmowane przez nas działania w dziedzinie społecznej, gospodarczej, relacji z kluczowymi interesariuszami oraz ładu korporacyjnego, w szczególności odnosiły się do:

 • minimalizowania negatywnych skutków działalności i ograniczania ryzyka z tym związanego,
 • maksymalizacji szans na zrównoważony rozwój firmy w długiej perspektywie czasowej,
 • przestrzegania prawnych i etycznych norm postępowania,
 • zwiększania pozytywnego wkładu w rozwój społeczny.

Strategiczne podejście do CSR w Grupie Kapitałowej LOTOS dotyczy każdego z obszarów prowadzonej działalności. W ramach strategii CSR określono 13 celów kluczowych, którym towarzyszyło 39 celów operacyjnych i ok. 100 działań w każdym roku w poszczególnych obszarach.


Jak dokonywaliśmy pomiarów:

Za nadzór nad realizacją celów kluczowych i operacyjnych oraz związanych z nimi działań, odpowiadali liderzy poszczególnych obszarów. Współistnienie perspektywy biznesowej i społecznej dodatkowo polegało na cyklicznym raportowaniu Zarządowi Grupy LOTOS postępów w realizacji strategii CSR wraz z realizacją strategii biznesowej. Wskaźnikiem realizacji strategii społecznej odpowiedzialności była jej procentowa realizacja w poszczególnych obszarach.


Osiągnięty cel:

Realizacja celu strategicznego na koniec 2015 roku wyniosła 90%, natomiast działania operacyjne zostały wykonane na poziomie 95%.


Kluczowe cele oraz działania związane z realizacją strategii CSR w latach 2012–2015 w podziale na obszary:

Inwestowanie w zasoby ludzkie
Cele kluczowe Najważniejsze działania i wybrane wskaźniki
 • Zapewnienie wysokokwalifikowanych pracowników niezbędnych dla skutecznej realizacji strategii biznesowej.
 • Udoskonalenie kultury organizacyjnej w oparciu o przyjęte wartości. 

Podnosiliśmy standardy zarządzania zasobami ludzkimi doskonaląc procesy HR np. rozwój Akademii LOTOS, program adaptacyjny, standardy rekrutacji, nowe funkcjonalności w samoobsługowym portalu pracowniczym - Portalu HR i SAP HCM.

Przeprowadziliśmy badanie satysfakcji/zaangażowania pracowników w całej Grupie Kapitałowej LOTOS oraz realizowaliśmy Plany działań doskonalących w oparciu o ich wyniki.
Udoskonaliliśmy system okresowej oceny pracowników. 96% pracowników spełniało kluczowe wymagania stanowiskowe.
Zwiększyliśmy udział pracowników w wieku 50+ zaangażowanych w rozwój współpracowników.
Każdego roku byliśmy organizatorem wielu praktyk i staży.
Aktywnie prowadziliśmy działania służące podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w szkołach średnich poprzez partnerską współpracę ze szkołami, uczelniami, stowarzyszeniami studenckimi oraz kołami naukowymi.
Wszyscy pracownicy otrzymali Kodeks etyki.
Opracowaliśmy system szkoleń dedykowanych zarządzającym stacjami paliw oraz pracowników zatrudnionych na stacjach paliw LOTOS.
Opracowaliśmy „Strategię budowania marki LOTOS jako pracodawcy”.
Wzmacnianie sfery zdrowia i bezpieczeństwa
Cel kluczowy Najważniejsze działania i wybrane wskaźniki
 • Podniesienie świadomości i poziomu zaangażowania kadry kierowniczej i pracowników wszystkich szczebli oraz podwykonawców w poprawę bezpieczeństwa.   
W każdym roku obowiązywania strategii organizowaliśmy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy dla pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS.
Zorganizowaliśmy szereg kampanii oraz projektów edukacyjno-informacyjnych promujących bezpieczne warunki pracy.
Przeprowadziliśmy szkolenia wewnętrzne dla kadry kierowniczej z zakresu BHP oraz przeglądy stanu bezpieczeństwa we wszystkich spółkach.
Opracowaliśmy jednolite standardy w zakresie bezpieczeństwa dla podwykonawców.
Integracja z lokalnym otoczeniem
Cel kluczowy Najważniejsze działania i wybrane wskaźniki
 • Zapewnienie przychylności otoczenia oraz wzmocnienie reputacji przedsiębiorstwa społecznie zaangażowanego poprzez podejmowanie działań przyczyniających się do trwałego rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych istotnych dla otoczenia lokalnego.   
Każdego roku realizowaliśmy kilkanaście programów z udziałem naszych partnerów społecznych, w tym w modelu partnerstwa międzysektorowego z zakresu BRD, ochrony bioróżnorodności i wyrównywania różnic społecznych.
W celu doskonalenia współpracy corocznie organizowaliśmy spotkania ewaluacyjne z partnerami społecznymi.
Zorganizowaliśmy „Dzień otwarty" w rafinerii dla mieszkańców okolic naszego zakładu.
Prowadziliśmy badania wśród mieszkańców okolic zakładów dotyczących m.in. oceny Grupy Kapitałowej LOTOS jako przedsiębiorstwa pozytywnie wpływającego na jakość życia w najbliższej okolicy zakładów spółki.
Zarządzanie zasobami naturalnymi w procesie produkcji
Cel kluczowy Najważniejsze działania i wybrane wskaźniki
 • Ograniczenie ryzyka środowiskowego oraz dążenie do stałego minimalizowania stopnia negatywnego oddziaływania działalności na środowisko.   
Dokonaliśmy analizy bioróżnorodności przyrodniczej okolic rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku.
Przeprowadziliśmy ocenę wpływu na środowisko naszych stacji paliw.
W procesie planowania wszystkich działań inwestycyjnych w każdym roku poprawialiśmy wskaźniki efektywności energetycznej oraz obniżaliśmy energochłonność wybranych instalacji.
Angażowaliśmy się w upowszechnianie dobrych praktyk i standardów środowiskowych.
Etyka i przeciwdziałanie nadużyciom w działalności biznesowej
Cel kluczowy Najważniejsze działania i wybrane wskaźniki
 • Udoskonalenie sposobu zarządzania poprzez dbałość o etykę postępowania i transparentność procesów biznesowych oraz zabezpieczanie organizacji przed ryzykiem niezgodności zagrażających jej funkcjonowaniu.    
Prowadziliśmy ocenę dojrzałości organizacyjnej w zakresie systemu przeciwdziałania nadużyciom.
Przyjęliśmy Politykę przeciwdziałania nadużyciom.
Przyjęliśmy i wdrożyliśmy Kodeks etyki.
Powołaliśmy Radę ds. etyki oraz Rzecznika ds. etyki.
Powołaliśmy Zespół ds. wdrożenia Programu etycznego na stacjach paliw.
Partnerstwo z otoczeniem rynkowym
Cel kluczowy Najważniejsze działania i wybrane wskaźniki
 • Zbudowanie trwałych relacji z klientami poprzez koncentrację na zrozumieniu ich potrzeb oraz zapewnienie im wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów.
 • Wzrost świadomości marki LOTOS jako marki społecznie odpowiedzialnej.
 • Zbudowanie u uczestników rynku kapitałowego świadomości, że Grupa LOTOS postrzega społeczną odpowiedzialność biznesu jako istotny element zarządzania koncernem. 
W każdym roku obowiązywania strategii prowadzaliśmy badania satysfakcji klientów Grupy Kapitałowej LOTOS.
Ujednoliciliśmy procesy handlowe (w tym reklamacyjne) Grupy Kapitałowej LOTOS w oparciu o elektroniczne narzędzia.
Przeprowadziliśmy szereg działań promocyjnych skierowanych do pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS w celu uczynienia z nich ambasadorów marki LOTOS.
Zorganizowaliśmy kampanię „Pomaganie przez tankowanie" - pierwszą kampanię z zakresu marketingu zaangażowanego społecznie w branży paliwowej w Polsce.
Eksponowaliśmy działania w zakresie CSR wśród uczestników rynku kapitałowego.
Bezpieczeństwo w sektorze energii
Cel kluczowy Najważniejsze działania i wybrane wskaźniki
 • Podejmowanie i udział w inicjatywach nakierowanych na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w sektorze energii w Polsce i w krajach, w których Grupa LOTOS jest aktywna biznesowo, w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa i środowiska.
Braliśmy czynny udział w procesie legislacyjnym w Polsce i w Unii Europejskiej w zakresie regulacji dotyczących sektora energii.
Komunikowanie zmian i dostęp do informacji
Cel kluczowy Najważniejsze działania i wybrane wskaźniki
 • Zapewnienie interesariuszom terminowej i dostosowanej do potrzeb komunikacji.
 • Wykształcenie kultury organizacyjnej opartej o wielokierunkową, otwartą komunikację, w tym rozwój systemu konsultacji wewnątrz Grupy Kapitałowej LOTOS.
Wdrożyliśmy nowe rozwiązania funkcjonalne i graficzne w intranecie pracowniczym, udostępniliśmy nasz intranet dla pracowników na zewnątrz firmy.
Rozwinęliśmy nasze serwisy społecznościowe - m.in. Kierunek Bałtyk.

Wdrożyliśmy i rozwinęliśmy aplikacje mobilne - LOTOS dla Kierowcy, LOTOS Kids.

Z odpowiedzialnością w przyszłość

Pod koniec 2015 roku w trakcie corocznej inicjatywy Dzień z CSR z udziałem kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej LOTOS rozpoczęte zostały prace nad nową Strategią społecznej odpowiedzialności, w oparciu o analizę doświadczeń wyniesionych z prac zrealizowanych w 2011 roku, a także przy uwzględnieniu zmian, jakie w sposób naturalny zaszły w działalności CSR w Grupie Kapitałowej LOTOS w związku z jej dynamicznym rozwojem w latach 2012–2015.

Prace nad strategią przebiegały w oparciu o następujące działania:

 • Wewnętrzna ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów na lata 2012–2015,
 • Zewnętrzna ocena zmian, jakie w wyniku realizacji Strategii, nastąpiły w postrzeganiu społecznego zaangażowania koncernu w kluczowych grupach interesariuszy,
 • Ocena efektów zrealizowanych działań w oparciu o korzyści po stronie organizacji, jak i opinie kluczowych zewnętrznych beneficjentów głównych wdrożonych inicjatyw,
 • Wypracowanie Strategii w ścisłej współpracy z liderami odpowiedzialnymi za wdrożenie założeń strategicznych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w latach 2012–2015 oraz wskazanymi przez nich specjalistami z wnętrza organizacji, a także przedstawicielami zespołu odpowiedzialnego za określenie nowej perspektywy biznesowej Grupy Kapitałowej LOTOS.

Strategia CSR Grupy Kapitałowej LOTOS będzie odpowiadać na wyzwania zdefiniowane w Celach Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs) do 2030 roku ogłoszonych przez ONZ we wrześniu 2015 roku, Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu do 2050 oraz 10 Zasadach Global Compact. Cele te są już przez nas realizowane m.in. poprzez długofalowe programy nakierowane na rozwój pracowników każdego szczebla oraz otoczenie społeczne i rynkowe. Przykładem takiej aktywności jest zrealizowanie pierwszej kampanii z zakresu marketingu zaangażowanego społecznie w branży paliwowej w Polsce pt. „Pomaganie przez tankowanie”. Świadome i kompleksowe podejście do zarządzania zasobami naturalnymi oraz bezpieczeństwem energetycznym są kolejnym elementem zaangażowania Grupy Kapitałowej LOTOS w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Stale obniżamy wskaźniki efektywności energetycznej oraz energochłonność wybranych instalacji.

Poprzez cele Strategii chcemy wzmocnić nasz wkład w realizację wyzwań określonych przez ONZ.

10 zasad Global Compact:
 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową;
 2. Eliminowanie wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę;
 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się;
 4. Eliminowanie wszelkich form pracy przymusowej;
 5. Popieranie zniesienia pracy dzieci;
 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia;
 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego;
 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej;
 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii;
 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

Cele Zrównoważonego Rozwoju to 17 celów, 169 zadań i 304 wskaźników, dzięki którym w 2030 roku społeczeństwu ma się żyć lepiej, zdrowiej i bezpieczniej, zarówno pod względem społecznym, środowiskowym, jak i gospodarczym. W 2015 roku cele zastąpiły dotychczasowe 8 celów milenijnych.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które Grupa Kapitałowa LOTOS wspiera swoimi działaniami:
 • Cel 4 – Zapewnić wszystkim inkluzywną i wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie 
 • Cel 6 – Zapewnić wszystkich ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych
 • Cel 7 – Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
 • Cel 8 – Promować inkluzywny i zrównoważony wzrost gospodarczy, zatrudnienie i godną pracę dla wszystkich ludzi
 • Cel 9 – Budować odporną infrastrukturę, promować inkluzywną i zrównoważoną industrializację oraz wspierać innowacyjność
 • Cel 10 – Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami 
 • Cel 12 – Stworzyć wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
 • Cel 14 – Chronić morza i oceany oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważony sposób 
 • Cel 15 – Zarządzać lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać utratę bioróżnorodności
 • Cel 17 – Wzmocnić środki wdrażania i zrewitalizować globalne partnerstwo