Nasza Strategia CSR

Odpowiedzialne podejście Grupy Kapitałowej LOTOS do prowadzenia działalności przynosi wymierne efekty. Jest to możliwe dzięki jasno określonym celom długoterminowym ujętym w naszej strategii społecznej odpowiedzialności, ściśle skorelowanej ze strategią biznesową spółki.

Podejmowane przez Grupę Kapitałową LOTOS działania w dziedzinie społecznej, gospodarczej, relacji z kluczowymi interesariuszami oraz ładu korporacyjnego, w szczególności odnoszą się do:

  • przestrzegania norm prawnych i etycznych,
  • zwiększania pozytywnego wkładu w rozwój społeczny,
  • minimalizowania negatywnych skutków działalności i ograniczania ryzyka z tym związanego,
  • maksymalizacji szans na zrównoważony rozwój organizacji w długim czasie.

Kluczowe obszary zaangażowania społecznego:

  • wyrównywanie różnic społecznych oraz wsparcie edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży – do których kierowane są programy społeczno-edukacyjne oraz szereg projektów sportowo–społecznych, których celem jest wsparcie rozwoju utalentowanej młodzieży oraz takiej, która ma utrudniony start w przyszłość.
  • bezpieczeństwo w ruchu drogowym – na które Grupa Kapitałowa LOTOS oddziałuje zarówno jakością produktów, jak i kompleksowymi programami edukacyjnymi.
  • ochrona środowiska i ekologia – zwłaszcza w obszarze ochrony bioróżnorodności Morza Bałtyckiego, z uwagi na nadmorskie położenie gdańskiej rafinerii oraz w odniesieniu do cennych przyrodniczo terenów podlegających pod obszary NATURA 2000, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie spółki.

W 2015 roku rozpoczęliśmy prace nad nową strategią CSR, która będzie wsparciem do realizacji działań zwiazanych z nową perspektywą biznesową.

Więcej informacji o Strategii biznesowej

Więcej informacji o Strategii CSR