Innowacje kluczem do trwałego sukcesu

Projekty rozwojowe i innowacyjne są stałą częścią inwestycji podejmowanych przez Grupę Kapitałową LOTOS. Wpisane są w nasze biznesowe DNA, pozwalają nam maksymalizować zyski oraz budować wartość dla naszych akcjonariuszy i pozostałych interesariuszy. Dzięki innowacyjnemu i elastycznemu podejściu do naszej działalności możemy nie tylko skutecznie sprostać trudnym wyzwaniom, z jakimi musi zmierzyć się branża paliwowa, ale także zwiększyć naszą konkurencyjność na trudnym rynku.

Innowacyjność jest elementem wszystkich segmentów naszej działalności. Dzięki niej jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość produktów i usług. Za sprawą otwartości na wdrażanie nowoczesnych technologii i dużej aktywności w zakresie badań i rozwoju jesteśmy również pożądanym partnerem dla instytucji naukowych.

Nasze kluczowe działania związane z poprawą konkurencyjności w 2015 roku

Projekt EFRA

Rozpoczęliśmy realizację Projektu EFRA, który jest kolejnym ważnym etapem w historii Grupy Kapitałowej LOTOS. Dzięki niemu zwiększymy naszą efektywność finansową i marżowość naszych produktów. W efekcie Grupa LOTOS stanie się jedną z najnowocześniejszych i zaawansowanych technologicznie rafinerii w Unii Europejskiej. Nowe instalacje z projektu EFRA, bez zwiększania wolumenu przerobu ropy naftowej, wytworzą dodatkowych 900 tys. ton wysokiej jakości, wysokomarżowych paliw i 300 tys. ton koksu petrochemicznego.


Złoże B8

Zapoczątkowaliśmy produkcję ze złoża B8 przy wykorzystaniu platformy wiertniczej LOTOS Petrobaltic. Dzięki temu spółka LOTOS Petrobaltic podwoiła poziom wydobycia węglowodorów realizowany na Bałtyku, a dodatkowa ilość surowca wydobywana z tego złoża pozytywnie wpływa na sytuację finansową spółki. Złoże B8 znajduje się w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. To trzecia co do wielkości kopalnia ropy naftowej w Polsce i złoże z największymi zasobami ropy naftowej do wydobycia w polskiej części Bałtyku.


Obszar Sleipner

Spółka LOTOS Norge sfinalizowała zakup pakietu aktywów na polu Sleipner zlokalizowanych w centralnej części Morza Północnego. Obszar Sleipner to drugi co do wielkości hub gazowy na Morzu Północnym o strategicznym znaczeniu dla eksportu gazu z Norwegii do Europy kontynentalnej i Wielkiej Brytanii.


W jaki sposób tworzymy wartość dla inwestorów?

Kluczowe wskaźniki finansowe

 • Realizacja Projektu EFRA: 2,3 mld zł
 • Budowa Węzła Odzysku Wodoru: 44,4 mln zł
 • Inwestycje proekologiczne: 72 mln zł
 • Nakłady inwestycyjne w okresie strategicznym 2011–2015: 4,2 mld zł
 • Marża rafineryjna: 7,77 USD/bbl         
Kluczowe wskaźniki niefinansowe

 • Rekordowe wydobycie ropy i gazu w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS (poziom wydobycia uwzględnia produkcję roczną pakietu Sleipner zgodnie z efektywną datą transakcji 1 stycznia 2015 roku): 10,4 mln boe     
 • Ilość wprowadzonych nowych/istotnie zmodernizowanych produktów: 12                            
 • Liczba współpracujących jednostek naukowo-badawczych i centrów badawczych: 14
 • 50% pobranej wody powtórnie wykorzystanej lub poddanej recyklingowi
 • Współczynnik emisyjności CO2 dla rafinerii w Gdańsku: 29,8 kg CO2/CWT*
 • Uzysk wysokomarżowych produktów w rafinerii: 78,3%
 • Stopień dywersyfikacji ropy naftowej: 23%
 • Dostępność instalacji rafineryjnych: 99,4%        

* metodyka tzw. tony ważonej po złożoności (Complexity Weighted Tonne)

Szczególna intensyfikacja naszych działań innowacyjnych rozpoczęła się wraz z realizacją Programu 10+. Kolejne zaawansowane technologie wprowadzamy w kluczowym dla nas Projekcie EFRA. Inwestując w najnowsze technologie pogłębionego przerobu ropy naftowej, będziemy w stanie zwiększyć produkcję  paliw wysokiej jakości. Jednocześnie, wyeliminujemy z procesu produkcji wyroby z ujemną marżą, redukując ich negatywny wpływ na środowisko. To dla nas ważne, ponieważ wybierając i wdrażając nowoczesne rozwiązania zawsze uwzględniamy synergie między potrzebami firmy a korzyściami dla otoczenia, zwłaszcza środowiska naturalnego. Stosujemy technologie, które wyprzedzają coraz bardziej restrykcyjne normy i regulacje w zakresie ochrony środowiska.

Doskonalenie i poszukiwanie coraz lepszych rozwiązań to proces ciągły. Nasze plany zakładają m.in. inwestowanie w nowe technologie we wszystkich obszarach aktywności biznesowej, podnoszenie efektywności firmy poprzez rozwój procesów biznesowych, wykorzystanie zaawansowanych technik optymalizacji procesów technologicznych, a także poprzez promowanie innowacji wśród pracowników i partnerów biznesowych oraz społecznych.