Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia naszych pracowników oraz załóg firm z nami współpracujących należy do priorytetów Grupy Kapitałowej LOTOS. Inicjatywy z tym związane są ważną częścią naszej strategii społecznej odpowiedzialności. 

Aby osiągnąć zakładane cele w zakresie BHP, nie ograniczamy się jedynie do powszechnie obowiązujących przepisów, ale wdrażamy własne standardy postępowania. 

W Grupie Kapitałowej LOTOS wierzymy w konsekwentne i długofalowe budowanie świadomości znaczenia bezpieczeństwa pracy na wszystkich szczeblach. Dlatego dbamy o to, aby każdy pracownik, niezależnie od funkcji, rozumiał, że bezpieczeństwo jego i jego otoczenia zależy od niego samego. Podkreślamy znaczenie oceny sytuacji, znajomości rodzajów ryzyka i sposobów ich ograniczania, przestrzegania procedur, właściwego korzystania z systemów i środków ochrony, a także zgłaszania w porę spostrzeżeń i wniosków dotyczących stanów niebezpiecznych.

W osiąganiu celów związanych z bezpieczeństwem pracy pomaga nam:

  • dobra komunikacja w firmie,
  • zdobywanie i upowszechnianie wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń,
  • wymiana doświadczeń między współpracującymi podmiotami,
  • programy i działania, szczególne przeglądy i audity prowadzone w obszarze BHP.