Powołaliśmy Fundację LOTOS

W Grupie Kapitałowej LOTOS dużą wagę przykładamy do skuteczności i efektywności naszych działań. Zasadą tą kierujemy się nie tylko rozwijając naszą firmą, ale także podejmując inicjatywy ukierunkowane na otoczenie. Dlatego w czerwcu 2015 roku powołaliśmy Fundację LOTOS, której zadaniem jest zarządzanie polityką dobroczynną firmy. Działanie to miało na celu profesjonalizację oraz rozwój działalności dobroczynnej i społecznej firmy, wsparcie realizacji strategii CSR oraz działalności biznesowej, a także uzyskanie większego zaangażowania pracowników w sprawy społeczne.

Misja Fundacji LOTOS:

wszechstronna działalność społeczna wnosząca pozytywny wkład w rozwój otoczenia społecznego i przyrodniczego.
Cele Fundacji LOTOS:

wspieranie inicjatyw, które wpływają na rozwój infrastruktury i przynoszą korzyści  społecznościom lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem regionów, gdzie prowadzona jest działalność spółek należących do Grupy Kapitałowej LOTOS.

Zgodnie z określonymi na podstawie badań oczekiwaniami odnośnie preferowanych kierunków prowadzenia działalności dobroczynnej, działalność Fundacji koncentruje się na obszarze ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego oraz wyrównywaniu różnic społecznych, z nakierowaniem na dzieci i młodzież m.in. poprzez inwestycje w naukę, edukację i oświatę.

W pierwszym półroczu działalności Fundacja udzieliła wsparcia 47 podmiotom na łączną kwotę ponad 760 tys. zł.

Sfera życia Kwota w PLN Ilość podmiotów
Działalność społeczna i charytatywna 329 388,13 * 9
Nauka, edukacja i oświata 151 885,00 3
Sport 110 200,00 17
Ochrona środowiska i ekologia 109 300,00 5
Ochrona i promocja zdrowia 30 000,00 5
Kultura i sztuka 21 000,00 5
Podtrzymywanie tradycji 10 500,00 3
Razem 762 273,13 47

* w tym wsparcie partnerów społecznych objętych akcją „Pomaganie przez tankowanie”

Dzięki środkom przekazanym przez Fundację LOTOS możliwa była m.in. organizacja czasu wolnego oraz paczek świątecznych dla ponad 170 dzieci z rodzin o niższym potencjale społecznym.   

W obszarze nauki, edukacji i oświaty Fundacja wsparła kilka inicjatyw, które wyróżniały się dużą wartością społeczną i szerokim zasięgiem. Kierując się chęcią pomocy Polakom zamieszkałym na Wschodzie, ze środków Fundacji został dofinansowany zakup 4 busów szkolnych dla szkół polskich Rejonu Wileńskiego w Republice Litewskiej. Fundacja wsparła również doposażenie wybranych szkół i ufundowała stypendia dla najlepszych uczniów.

Ze środków Fundacji został dofinansowany letni wypoczynek dla ponad 320 dzieci i młodzieży. Działania w tym zakresie skierowane były przede wszystkim do rodzin o niskich dochodach, zamieszkałych w najbliższym sąsiedztwie rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku, a także do domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Fundacja LOTOS wsparła także kilka inicjatyw na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kierowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży, także niepełnosprawnej. 

Mając na uwadze zachowanie naturalnych walorów środowiskowych w najbliższym sąsiedztwie rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku oraz prowadzenie edukacji ekologicznej w duchu poszanowania i poznania środowiska naturalnego, Fundacja LOTOS przeznaczyła środki na realizację programu „Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobieszewskiej”, który realizowany jest w partnerstwie ze Stacją Ornitologiczną MiIZ PAN, Stacją Biologiczną, prowadzoną przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Grupą Badawczą Ptaków Wodnych KULING oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej. Projekt zakłada kompleksowe działania na Wyspie Sobieszewskiej, szczególnie w Rezerwacie Mewia Łacha.

W trosce o zagrożone gatunki fauny morskiej żyjącej w Morzu Bałtyckim, przede wszystkim morświny i foki, Fundacja LOTOS przekazała darowiznę na rzecz Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności naukowo-badawczej Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu - zakup specjalistycznego sprzętu badawczego.

Ponadto Fundacja udzieliła wsparcia inicjatywom z obszaru promocji i ochrony zdrowia, kultury i sztuki oraz podtrzymywania tradycji.

W 2015 roku Fundacja LOTOS była współinicjatorem kampanii „Pomaganie przez tankowanie”, dzięki której środki zebrane ze sprzedaży paliw na stacjach LOTOS, wsparły realizację marzeń i potrzeb podopiecznych partnerów społecznych, z którymi współpracuje Fundacja. 

Prowadząc Fundację LOTOS dbamy o jej transparentność i otwarcie komunikujemy nasze działania i ich efekty.

Więcej o Fundacji LOTOS

Zobacz więcej o Fundacji LOTOS (sprawozdanie z działalności, statut)

W Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych fundacje korporacyjne zaczęły powstawać na dużą skalę w latach 90. XX wieku, gdy rozwijała się koncepcja odpowiedzialnego biznesu i popularyzowała idea obywatelskiej roli firm w społeczeństwie. - według raportu Forum Darczyńców.