Nasz łańcuch dostaw

Kluczowe obszary łańcucha dostaw Grupy Kapitałowej LOTOS to:

 • planowanie produkcji oraz operacji logistycznych,
 • zaopatrzenie w surowce i komponenty do produkcji,
 • proces produkcji,
 • dystrybucja produktów.

Wszystkie procesy biznesowe składające się na łańcuch dostaw, tworzą podstawę łańcucha wartości naszego przedsiębiorstwa. Zgodnie ze strategią na lata 2011–2015, w celu maksymalizacji marży zintegrowanej, Grupa Kapitałowa LOTOS koncentrowała się na optymalnym wykorzystaniu aktywów oraz koordynacji działań we wszystkich obszarach łańcucha dostaw. 

Ze względu na dużą skalę działalności, nasza sieć powiązań z dostawcami oraz klientami jest złożona i obejmuje wiele aspektów współpracy zarówno na poziomie operacyjnym, jak i w przypadku wybranych partnerów także na poziomie strategicznym. Grupa LOTOS kieruje się w istotnym stopniu pozycją rynkową oraz stosowaniem w praktyce zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez partnerów, z którymi decyduje się na długoterminową współpracę biznesową. Wielu naszych kooperantów to międzynarodowe koncerny naftowe będące branżowymi prekursorami we wdrażaniu zasad społecznej odpowiedzialności oraz etyki biznesu.

Jako pionowo zintegrowany koncern naftowy podejmujemy aktywne działania, aby kontrolować w ramach własnej grupy kapitałowej przepływ surowców, produktów, informacji oraz środków finansowych od momentu wydobycia surowca, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do momentu konsumpcji wyrobu gotowego przez użytkownika końcowego.

Zaopatrzenie w ropę naftową

Kluczowym surowcem w strukturze zaopatrzenia Grupy Kapitałowej LOTOS w 2015 roku była ropa naftowa.

Ropa rosyjska REBCO (Russian Export Blend Crude Oil) stanowiła 77% całości zakupów, przy czym w 2014 roku było to 92,5%. Pozostałą część zakupów stanowiły inne gatunki rop naftowych, w tym m.in. ropa Kirkuk i Arab Light. Ponadto Grupa Kapitałowa LOTOS przerabiała ropę naftową wydobywaną na terenie Polski przez LOTOS Petrobaltic oraz B8 sp. z o.o. Baltic s.k.a, a także ropę naftową wydobywana na terenie Litwy przez LOTOS Geonafta. Oprócz dostaw morskich i rurociągowych, w rafinerii Grupy LOTOS przerabiano także ropę naftową wydobywaną przez PGNiG, która dostarczana była drogą kolejową.

10,9 mln ton

ropy naftowej kupiła Grupa Kapitałowa LOTOS w 2015 roku. To 15 % więcej niż w 2014 roku.

Naszym celem jest optymalizacja i dywersyfikacja kierunków i źródeł dostaw ropy

Grupa Kapitałowa LOTOS nie posiada aktywów wydobywczych, które pokrywałyby w całości jej zapotrzebowanie na ropę naftową do przerobu, w związku z czym jest ona uzależniona od zakupów ropy naftowej od innych dostawców. Dostawy ropy naftowej są realizowane głównie z Federacji Rosyjskiej transportem rurociągowym poprzez system rurociągów PERN (rurociąg „Przyjaźń” oraz rurociąg „Pomorski”), transportem morskim przez Naftoport oraz drogą kolejową.

Ciągłość dostaw ropy naftowej do rafinerii może być zakłócona głównie poprzez: 

 • awarie techniczne, w tym awarie techniczne systemu rurociągów odpowiedzialnych za dostawy ropy naftowej, ataki terrorystyczne, akty sabotażu, zamieszki, rewolucje, wojny, katastrofy naturalne, istotne niekorzystne warunki pogodowe lub inne przypadki zajścia siły wyższej,
 • nierównomierne dostawy ropy naftowej powodujące czasowe obniżenie poziomu zapasów operacyjnych mogące skutkować obniżeniem przerobu w rafinerii.

W odpowiedzi na ryzyko związane z zakłóceniem w ciągłości dostaw, Grupa LOTOS kontynuuje działania związane z przyjętą polityką dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw ropy naftowej poprzez koncentrację na następujących aspektach:

 • bezpieczeństwie dostaw ropy naftowej: sukcesywnym zwiększaniu aktywności na międzynarodowym rynku ropy naftowej, regularnym kontraktowaniu dostaw różnych gatunków ropy z morza – z jednoczesnym stworzeniem możliwości zwiększenia ich udziału w całości dostaw ropy do rafinerii w przypadku zagrożenia ciągłości dostaw z kierunku podstawowego.
 • zwiększeniu roli własnego wydobycia,
 • poprawie konkurencyjności poprzez pełne wykorzystanie nadmorskiej lokalizacji rafinerii w Gdańsku oraz możliwość otrzymywania dostaw surowca przez dwa niezależne od siebie kanały – ropy rosyjskiej poprzez rurociąg „Przyjaźń” oraz różnych gatunków ropy dostępnej poprzez Naftoport,
 • stałym wykorzystaniu możliwości dostarczania ropy drogą lądową z wykorzystaniem znajdującego się na terenie rafinerii stanowiska do rozładunku ropy naftowej z cystern kolejowych.

Odpowiedni dobór gatunków ropy i kierunków dostaw wynika z prowadzonej w sposób ciągły optymalizacji prowadzącej do zmaksymalizowania marży zintegrowanej.

Co jeszcze zrobiliśmy?

Dzięki uruchomieniu na początku 2015 roku kolejowych dostaw ropy naftowej wydobywanej przez spółkę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), rafineria Grupy LOTOS w Gdańsku przerabia ropę dostarczaną w trojaki sposób:

 • rurociągiem,
 • statkami,
 • koleją.

Ropa dostarczana przez PGNiG pochodzi z kopalni w Lubiatowie (o zasobach szacowanych na 7,25 mln ton), Wierzbnie i Barnówku. Ropę do Gdańska dowozi LOTOS Kolej z terminali PGNiG w Barnówku i Wierzbnie.

blisko

275 tys. ton

ton ropy rocznie ma trafić do rafinerii w Gdańsku, w ramach zawartej na pięć lat umowy z PGNiG