Gospodarka wodna i ściekowa

Korzystanie z zasobów wody w Grupie Kapitałowej LOTOS odbywa się w oparciu o posiadane pozwolenia wodnoprawne i zintegrowane. Analizy wpływu poboru wody na środowisko potwierdzają, że nasza działalność z tym związana nie wpływa w sposób istotny na funkcjonowanie obszarów chronionych i cennych przyrodniczo, a pobierana ilość wody utrzymywana jest dużo poniżej dopuszczalnych wielkości.

Łączny pobór wody według źródła
Lp. Łączna objętość wody pobranej przez organizację wg źródła Łączna objętość [m3]
1 Wody z rzek 4 007 379
2 Woda morska 334 002
3 Wody podziemne 328 810
4 Dostawy wody od podmiotu zewnętrznego 322 492
SUMA 4 992 683

Wskaźnik obejmuje następujące spółki: Grupa LOTOS, AB LOTOS Geonafta, LOTOS Oil, LOTOS Petrobaltic, Energobaltic, LOTOS Infrastruktura, LOTOS Kolej, LOTOS Asfalt, LOTOS Serwis, LOTOS Paliwa, LOTOS Ochrona, LOTOS Straż, LOTOS Terminale, LOTOS Lab, LOTOS Biopaliwa, RCEkoenergia.

Procesy zużywające znaczne ilości wody Zapotrzebowanie na wodę [m3] Spółka
Elektrociepłownia - produkcja mediów 3 123 762 Grupa LOTOS
Rafineria - woda chłodnicza obiegowa 1 356 650 Grupa LOTOS
Zatłaczanie wód morskich do złoża 334 002 LOTOS Petrobaltic
Produkcja wody dekarbonizowanej 214 039 LOTOS Infrastruktura
Zużycie wody na elektrociepłowni (produkcja pary grzewczej
i technologicznej, do układu chłodzenia)
152 365 RCEkoenergia
Produkcja FAME - woda chłodnicza obiegowa 41 754 LOTOS Biopaliwa
Procesy technologiczne mycia cystern, mycie lokomotyw 35 094 LOTOS Kolej
Cele przeciwpożarowe 7 453 LOTOS Terminale
Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME 6 714 LOTOS Biopaliwa
Zużycie wody na oczyszczalni 3 612 RCEkoenergia
Stacja Uzdatniania Wody (woda na obiegi ciepłownicze) 3 498 Energobaltic
Proces chłodzenia 1 754 LOTOS Oil
Cele przeciwpożarowe 1 200 LOTOS Straż
Procent oraz całkowita objętość wody przetwarzanej i ponownie wykorzystywanej
Objętość wody łącznie pobranej przez organizację 7 879 566 m3
Objętość wody powtórnie wykorzystanej lub poddanej recyklingowi 3 901 647 m3
Ilość wody powtórnie wykorzystanej lub poddanej recyklingowi, jako odsetek wody pobranej przez organizację 50%

Wskaźnik obejmuje spółki: Grupa LOTOS, LOTOS Asfalt, LOTOS Paliwa, LOTOS Biopaliwa. Za objętość wody łącznie pobranej w spółkach przyjęto ilość wody, którą trzeba by było pobrać ze środowiska, aby zaspokoić zapotrzebowanie zakładu (tj. woda faktycznie pobrana + woda recyrkulowana).

Jakość oczyszczonych ścieków od lat utrzymywana jest na wysokim poziomie. Regularnie prowadzone badania potwierdzają, że odprowadzane ścieki spełniają wymagane parametry. Znaczna większość z oznaczanych wskaźników nie przekracza 50% wartości dopuszczalnych, określonych w naszym pozwoleniu.

Całkowita objętość ścieków, według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia
Miejsce odprowadzenia ścieków Objętość (m3)
Do wód powierzchniowych (do jezior, rzek, etc.) 5 788 064
Do zakładów zewnętrznych (w tym przedsiębiorstw komunalnych) 256 820 
Suma całkowitej ilości ścieków 6 044 884 
Sposób uzdatniania ścieków Objętość (m3)
Przez organizację 5 788 064
Przez zakład oczyszczania ścieków 256 820
Suma uzdatnianych ścieków 6 044 884

Wskaźnik obejmuje następujące spółki: Grupa LOTOS, AB LOTOS Geonafta, LOTOS Oil, LOTOS Petrobaltic, Energobaltic, LOTOS Kolej, LOTOS Asfalt, LOTOS Serwis, LOTOS Paliwa, LOTOS Terminale, LOTOS Infrastruktura, LOTOS Ochrona, RCEkoenergia, LOTOS Biopaliwa.

Ścieki odprowadzane przez Grupę LOTOS (mg/dm3)

BZT5 (pięciodobowe biologiczne zapotrzebowanie na tlen) = 2,97

ChZT (chemiczne zapotrzebowanie na tlen, wyznaczane metodą chromianową) = 44,53

zawiesina = 5,08

fenole = 0,001

ekstrakt eterowy = 0,54

węglowodory ropopochodne = 0,12

Nog (azot ogólny) = 4,5

Pog (fosfor ogólny) = 0,75

siarczki = 0,022

Ni (nikiel) = 0,0013

V (wanad) = 0,0039

Al (glin) = 0,0703

ropopochodne = 0,12

Fenole, ekstrakt eterowy, węglowodory, nikiel wanad i glin to zanieczyszczenia charakterystyczne dla przemysłu rafineryjnego. Pozostałe są bardzo istotne z punktu widzenia ogólnej ochrony środowiska. Ścieki zrzucane przez Grupę LOTOS do środowiska z dużym zapasem spełniają parametry dopuszczalne, określone w udzielonym firmie pozwoleniu zintegrowanym.

Woda złożowa

Woda złożowa powstała w wyniku separacji płynu złożowego w ramach działalności LOTOS Petrobaltic, była do niedawna zrzucana do morza po oczyszczeniu jej do zawartości oleju poniżej 15 p.p.m. („parts per milion”). Obecnie, zgodnie z wymogami Bałtyckiego Planu Działania, który został opracowany w ramach Komisji Helsińskiej HELCOM i zatwierdzony w 2007 r. przez Ministrów Ochrony Środowiska krajów Bałtyckich, na Morzu Bałtyckim dla działalności offshorowej obowiązuje zasada tzw. „zero zrzutów”. Dlatego też na platformie Baltic Beta został zainstalowany specjalny system do zatłaczania wody, dzięki czemu jest ona zatłaczana z powrotem do górotworu. Ma to z jednej strony pozytywny wpływ na środowisko, a jednocześnie powoduje podniesienie ciśnienia złoża, co wpływa na jego wydajność.

Objętość i sposób pozbywania się wody złożowej oraz wody powstałej w procesie produkcji
Metoda postępowania
 
Objętość wody złożowej oraz wody powstałej
w procesie produkcji [m3
Odsetek wody powstałej w procesie produkcji
 
LOTOS Petrobaltic AB LOTOS Geonafta LOTOS Petrobaltic AB LOTOS Geonafta
Powtórne zatłaczanie do złoża 183 518,2 249 449 98,63% 99,09%
Inne 2 546,4 2 291,5 1,37% 0,91%
SUMA 186 064,6 251 740,5 100% 100%

W 2015 roku woda złożowa powstała z produkcji ze złoża B8 była wraz z ropą przetransportowywana na tankowiec. W związku z tym, iż złoże zostało uruchomione 30 września 2015 roku ilość wody w płynie złożowym jest nieznaczna (1%). Z chwilą posadowienia na złożu B8 przebudowywanej obecnie platformy „Petrobaltic”, na której jest również instalowany system zatłaczania wody złożowej, będzie ona z powrotem zatłaczana do złoża B8.

LOTOS Geonafta wyprodukowała w 2015 roku 251 741 m3 wody złożowej, która została powtórnie zatłoczona do macierzystych formacji geologicznych, w związku z czym nie podlegała szczególnym wymogom w zakresie zawartości węglowodorów i zasolenia. Celem spółki jest utrzymanie koncentracji węglowodorów w wodzie złożowej poniżej poziomu 40 mg/l. W 2015 roku 2 291,5 m3 wyprodukowanej solanki dostarczono do przedsiębiorstw komunalnych.