Ograniczenie zużycia energii

W 2015 roku w kilku spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS realizowane były działania na rzecz ograniczenia zużycia energii.

Ograniczenie zużycia energii w Grupie LOTOS jest jednym z elementów wdrażanego Systemu Zarządzania Energią opartego o normę ISO 50001 oraz wpisuje się w będącą jego fundamentem Politykę Energetyczną spółki. Działania dotyczące poprawy efektywności energetycznej są elementem ciągłego doskonalenia organizacji i podejmowane są według wypracowanych i udokumentowanych wzorców postępowania. W szczególności koncentrują się one na zagadnieniach takich jak optymalne prowadzenie procesów technologicznych, utrzymanie właściwego stanu infrastruktury odpowiedzialnej za zużycie energii, podejmowanie inicjatyw inwestycyjnych poprawiających efektywność energetyczną, nabywanie usług i aktywów z uwzględnieniem wpływu ich energochłonności na koszty użytkowania w perspektywie wieloletniej. W 2015 roku zrealizowano przedsięwzięcia z zakresu optymalizacji parametrów sieci parowych oraz optymalizacji wykorzystania maszyn wirujących, które przyczyniły się do łącznej oszczędności energii w wysokości 90 760 w przeliczeniu GJ/MWh.

LOTOS Oil zrealizował trzy inicjatywy, wynikające z 5-letnich planów remontów oraz przeprowadzonych spotkań z załogą na tematy obniżenia kosztów funkcjonowania oddziałów. Dotyczyły one wymiany izolacji cieplnych rurociągów i zbiorników w ramach bieżącego utrzymania ruchu oraz akcji informacyjnych, skierowanych do pracowników, na temat konieczności oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej.

Z kolei działania LOTOS Asfalt, zaplanowane w ramach systemów zarządzania energią EnMS (ang. Energy Management Systems), przyniosły oszczędności w wysokości 63 139 w przeliczeniu GJ/MWh.

Działania na rzecz ograniczania zużycia energii i paliw realizują także inne spółki grupy kapitałowej. W LOTOS Paliwa przeprowadzono w 2015 roku modernizacje oświetlenia wiat dystrybutorów dla 13 stacji paliw. Spółka LOTOS Kolej ograniczyła natomiast zużycie paliwa – w 2015 roku zużycie oleju napędowego było o 0,18 l/km mniejsze, niż w roku poprzednim.

Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację

Grupa LOTOS (Tab.1a, 1b)
1a) Energia pierwotna
Całkowite zużycie energii pierwotnej z surowców nieodnawialnych (własnych bądź zakupionych) w podziale na rodzaj surowca Wartości (GJ)
Gaz ziemny 7 919 009
Gaz opałowy 11 650 729
Gazy resztkowe 3 595 562
Olej opałowy LSFO 2 560 821
Olej opałowy lekki (HON) 1 131
Odsprzedaż innym podmiotom gospodarczym ciepła wytworzonego ze zużytej energii pierwotnej -118 907
Odsprzedaż innym podmiotom gospodarczym energii elektrycznej wytworzonej ze zużytej energii pierwotnej 0
Suma zużycia 25 608 345
1b) Energia użyteczna
Całkowite zużycie energii użytecznej zakupionej od innych podmiotów gospodarczych (w tym wchodzących w skład Grupy Kapitałowej LOTOS) w podziale na energię elektryczną i ciepło Wartości (GJ)
Energia elektryczna 1 814 958
Ciepło (w tym zużycie pary, zużycie energii chłodniczej) 0
Całkowita sprzedaż energii użytecznej podmiotom gospodarczym spoza Grupy Kapitałowej LOTOS zakupionej poza Grupą Kapitałową LOTOS lub wyprodukowanej wewnątrz Grupy Kapitałowej LOTOS w podziale na energię elektryczną i ciepło
Całkowita sprzedaż energii elektrycznej 6 048
Całkowita sprzedaż ciepła (netto) 660
Grupa Kapitałowa LOTOS (Tab.2)
Energia pierwotna
Całkowite zużycie energii pierwotnej z surowców nieodnawialnych (własnych bądź zakupionych) w podziale na rodzaj surowca Wartości (GJ)
Gaz ziemny 8 833 545
Gaz opałowy 11 650 729
Gazy resztkowe 3 595 562
Olej opałowy ( w tym olej opałowy LSFO) 2 718 694
Olej napędowy (tym olej opałowy lekki HON) 462 319
Suma zużycia 27 260 849

Wskaźnik obejmuje następujące spółki: Grupa LOTOS (Tab. 1), AB LOTOS Geonafta, LOTOS Oil, LOTOS Petrobaltic, Energobaltic, LOTOS Infrastruktura, LOTOS Kolej, LOTOS Asfalt, LOTOS Serwis, LOTOS Paliwa, LOTOS Ochrona, LOTOS Straż (Tab. 2).