Bardziej konkurencyjni i innowacyjni dzięki specjalistom

Pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS w 2015 roku
Pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS w 2015 roku

Naszym celem strategicznym w obszarze polityki kadrowej jest zapewnienie optymalnego zatrudnienia dostosowanego do realizacji celów biznesowych Grupy Kapitałowej LOTOS. Wierzymy, że współpraca z wysoko wykwalifikowanymi, zmotywowanymi i zaangażowanymi pracownikami podnosi efektywność i zapewnia przewagę konkurencyjną naszej firmy. 

Polityka kadrowa w Grupie Kapitałowej LOTOS jest oparta o wewnętrzne procedury regulujące poszczególne zagadnienia procesów rekrutacji i zarządzania pracownikami.

Normy i standardy postępowania, którymi kierujemy się w pracy i w relacjach zawodowych określa Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS. Ponadto w relacjach z pracownikami oraz pozostałymi interesariuszami kierujemy się 10 Zasadami United Nations Global Compact z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Naszym priorytetem jest budowanie zaufania między kadrą kierowniczą i pracownikami, a także sprawiedliwe traktowanie wszystkich osób, bez względu na zajmowane stanowisko, staż pracy, przynależność do związków zawodowych, wygląd zewnętrzny, wiek, płeć, orientację seksualną, wyznanie, narodowość czy przekonania polityczne. 

Dodatkowym narzędziem wspierającym budowę właściwych relacji między pracownikami a kierownictwem jest Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP), a także procedury wewnętrzne, które standaryzują proces zarządzania zasobami ludzkimi. 

W ZUZP wszystkim naszym pracownikom, niezależnie od formy i czasu zatrudnienia, oferujemy ten sam pakiet świadczeń socjalnych (jest on także zagwarantowany w Regulaminie korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych). W 2015 roku 98% pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS objętych było układem zbiorowym.

Minimalny okres wypowiedzenia w związku ze zmianami operacyjnymi w Grupie LOTOS wynosi co najmniej 30 dni. Okres ten nie jest określony w umowach zbiorowych, regulują go przepisy krajowego prawa pracy.

W przypadku zatrudnionych przez nas kobiet stosunek najniższego wynagrodzenia w Grupie Kapitałowej LOTOS do płacy minimalnej w Polsce wynosił w 2015 roku 1,14. W przypadku mężczyzn nieznacznie przekraczał 1.

Jak tworzymy kulturę organizacyjną poprawiającą efektywność pracy?

  • Podejmujemy inicjatywy ukierunkowane na budowanie pożądanej kultury organizacyjnej, m.in. poprzez współpracę z Rzecznikiem ds. etyki w ramach promowania Programu etycznego.
  • Promujemy wartości etyczne zgodne z Kodeksem etyki, a także prowadzimy działania komunikacyjne mające na celu poprawę świadomości pracowników i kadry kierowniczej m.in. wdrożyliśmy szkolenia e-learningowe jak unikać konfliktu interesów w pracy.
  • Wykorzystujemy coroczną ocenę okresową pracowników do otwartej komunikacji kierownik – pracownik i wspólnego ustalenia i rozliczenia celów rozwojowych i zawodowych. 
  • Budujemy kulturę zaangażowania pracowników oraz realizację działań doskonalących poprzez prowadzenie regularnych badań opinii orazoraz zaangażowania pracowników oraz realizacje działań doskonalacych. Dzięki nim poznajemy postawy panujące wśród pracowników firmy, monitorujemy satysfakcję, zaangażowanie i opinie pracowników, a następnie staramy się wykorzystać pozyskane informacje do stworzenia w firmie sprzyjającego środowiska pracy oraz osiągania celów biznesowych. 
  • Utrzymujemy dobre relacje i współpracujemy ze związkami zawodowymi i Radami Pracowników.

Liczba pracowników

W 2015 roku w Grupie Kapitałowej LOTOS było zatrudnionych 4 850 osób. Jesteśmy jednych z największych pracodawców województwa pomorskiego. Jako solidny i wiarygodny pracodawca zapewniamy naszym pracownikom pracę na pełen etat (99% zatrudnionych) oraz umowy na czas nieokreślony (84% pracowników).

Lp.  Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na płeć:  Liczba pracowników
2015
1 kobiety 1 116
2 mężczyźni 3 707
Suma 4 823
Lp.  Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć:  Liczba pracowników
2015
1 kobiety 1 120
2 mężczyźni 3 730
Suma 4 850
Lp.   Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby)
w podziale na wymiar etatu:  
Liczba pracowników  kobiety i mężczyźni razem Łącznie  
2015 
kobieta ikonka Kobiety mężczyzna ikonka Mężczyźni
1 pełny etat 1 107 3 691 4 798
2 niepełny etat 13 39 52
Suma 1 120 3 730 4 850
Lp.   Liczba pracowników i współpracowników
(w przeliczeniu na osoby) w podziale
na czas zatrudnienia:  
Liczba pracowników  kobiety i mężczyźni razem Łącznie  
2015 
kobieta ikonka Kobiety mężczyzna ikonka Mężczyźni
1 zatrudnionych na czas określony 205 574 779
2 zatrudnionych na czas nieokreślony 915 3 156 4 071
Suma 1 120 3 730 4 850
Lp.   Liczba pracowników i współpracowników
(w przeliczeniu na osoby) w podziale na:  
Liczba pracowników  kobiety i mężczyźni razem Łącznie  
2015 
kobieta ikonka Kobiety mężczyzna ikonka Mężczyźni
1 zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia 29 56 85
2 zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło 0   3 3
3 zatrudnionych na podstawie umowy stażowej 0 0 0
4 samozatrudnionych 0 0 0
5 pracowników pod nadzorem i/lub pracowników sezonowych 1 3 4
Suma 30 62 92

Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region

Większość naszych pracowników stanowią mężczyźni (77%). Ponad 60% kadry to osoby w wieku od 30 do 50 lat. W 2015 roku nowozatrudnieni stanowili ponad 7,8% ogólnej liczby pracowników. Udział odejść pracowników wyniósł prawie 13,18%. Odejścia w znacznej mierze spowodowane były przejściami pomiędzy między spółkami Grupy Kapitałowej LOTOS. Wiązały się one z reorganizacjami oraz priorytetowymi dla nas rekrutacjami wewnętrznymi (m.in. w związku z Projektem EFRA).

1.  Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników (w przeliczeniu
na osoby) w podziale na płeć: 
Liczba pracowników Liczba nowozatrudnionych pracowników Udział nowozatrudnionych pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na płeć Udział nowozatrudnionych pracowników w podziale na płeć w łącznej liczbie nowozatrudnionych pracowników
2015 2015 2015 2015
1 kobiety 1 120 86 7,68% 22,63%
2 mężczyźni 3 730 294 7,88% 77,37%
Suma 4 850 380 7,84%
2.  Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników (w przeliczeniu
na osoby) w podziale na grupy wiekowe: 
Liczba pracowników Liczba nowozatrudnionych pracowników w danej grupie Udział nowozatrudnionych pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na grupę wiekową Udział nowozatrudnionych pracowników w podziale na grupę wiekową w łącznej liczbie nowozatrudnionych pracowników
2015 2015 2015 2015
1 <30 467 147 31,48% 38,68%
2 30-50 3 047 188 6,17% 49,47%
3 >50 1 336 45 3,37% 11,84%
3.  Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu
na osoby) w podziale na: 
Liczba pracowników Liczba odejść pracowników Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na płeć Udział odejść pracowników w podziale na płeć w łącznej liczbie odejść pracowników
2015 2015 2015 2015
1 kobiety 1 120 126 11,25% 19,72%
2 mężczyźni 3 730 513 13,75% 80,28%
Suma 4 850 639 13,18%
4.  Łączna liczba odejść
(w przeliczeniu na osoby) w podziale na grupy wiekowe: 
Liczba pracowników Liczba odejść pracowników w danej grupie wiekowej Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na grupę wiekową Udział odejść pracowników w podziale na grupę wiekową w łącznej liczbie odejść pracowników
2015 2015 2015 2015
1 <30 467 61 13,06% 9,55%
2 30-50 3 047 285 9,35% 44,60%
3 >50 1 336 293 21,93% 45,85%