Etyka na najwyższym poziomie

W Grupie Kapitałowej LOTOS jesteśmy świadomi potrzeby przestrzegania standardów etycznych i jasno określonych norm postępowania zarówno w relacjach społecznych, jak i zawodowych. Stosowanie się do zasad etyki korzystnie oddziaływuje na komfort i jakość naszej pracy, niezależnie od wykonywanych zadań i miejsca w strukturze. Ma ponadto duże znaczenie dla budowania długofalowych, opartych na wzajemnym zaufaniu, relacji biznesowych, w tym handlowych.

Przestrzeganie zasad etycznych + efektywność ekonomiczna 
= wartość dla akcjonariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS

Od 2013 roku w Grupie Kapitałowej LOTOS obowiązuje Kodeks etyki. Dokument ten jest dla nas kluczowy, ponieważ: 

  • Stanowi zbiór zasad i norm postępowania pożądanych w naszej firmie, mających swoje źródło w systemie wartości etycznych. 
  • Określa zachowania wewnątrz organizacji, a także relacje z kluczowymi grupami interesariuszy, w tym uczestnikami rynku kapitałowego, klientami i partnerami, społecznością lokalną oraz konkurencją. 

Dbamy o to, aby standardy etyczne Grupy Kapitałowej LOTOS były powszechnie znane w naszej organizacji i poza nią. Do przeczytania i podpisania potwierdzenia znajomości postanowień Kodeksu etyki zobowiązani się wszyscy nasi obecni i nowozatrudnieni członkowie organów nadzorczych i zarządzających, pracownicy oraz partnerzy biznesowi Grupy Kapitałowej LOTOS. Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS został przetłumaczony na język angielski oraz litewski. Ponadto prowadzimy szkolenia dla wszystkich nowo zatrudnionych. Rzecznik ds. etyki regularnie spotyka się z pracownikami.

Liczba pobrań Kodeksu etyki w wersji polskojęzycznej 2013 2014 2015
strona www.lotos.pl 1 107 889 2 804
Intranet LOTOSTRADA 370 125 159

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS dostępny jest w całości na naszej stronie internetowej.

Program etyczny – założenia programu i proces wdrażania

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS jest fundamentem kompleksowego Programu etycznego, ukierunkowanego na uczynienie z etyki biznesu najważniejszego punktu odniesienia w procesie zarządzania naszą organizacją. 

W naszym Programie etycznym, obok edukacji etycznej, działań komunikacyjnych oraz kanałów zgłoszeń naruszeń postanowień Kodeksu, ważną rolę odgrywa instytucja Rzecznika ds. etyki, stojąca na straży przestrzegania przyjętych standardów postępowania. Organ ten powołany został w 2014 roku. Osoba zasiadająca na stanowisku Rzecznika ds. etyki pełni swoją funkcję społecznie.


Pracownicy mają głos:

Do Rzecznika ds. etyki może zgłosić się każdy pracownik Grupy Kapitałowej LOTOS. W procesie doskonalenia kultury etycznej naszej firmy szczególną rolę odgrywa kadra kierownicza. Jej zadania w tej sferze polegają na wspieraniu pracowników, zarówno poprzez dawanie dobrego przykładu do naśladowania, jak i przez konsultowanie z pracownikami wszelkich wątpliwości etycznych.

Możliwe formy kontaktu z Rzecznikiem ds. etyki:

  • bezpośrednie spotkanie, po uprzednim kontakcie telefonicznym (nr tel. 505 050 218) w dogodnej porze dla zainteresowanego,
  • rozmowa telefoniczna lub nagranie wiadomości (nr tel.+48  58 308 80 70),
  • przesłanie wiadomości e-mail na adres: liniaetyki@grupalotos.pl,
  • wypełnienie Formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.lotos.pl oraz w intranecie LOTOSTRADA, subserwis PROGRAM ETYCZNY,
  • skierowanie korespondencji drogą pocztową.

Słuchamy, co mówią inni:

Interesariusze Grupy Kapitałowej LOTOS mają możliwość zgłosić osobom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie naruszeniom postanowień Kodeksu etyki swoje podejrzenia lub wiedzę na temat zdarzeń o tym charakterze. Służą temu utworzone specjalnie w tym celu kanały komunikacji z Rzecznikiem ds. etyki Grupy Kapitałowej LOTOS. Odpowiedni formularz znajduje się na naszej stronie internetowej:


Więcej informacji o Kodeksie etyki

Etyka na medal, czyli jak to robią w spółce LOTOS Paliwa

W 2015 roku spółka LOTOS Paliwa powołała Zespół ds. Programu etycznego na stacjach paliw. Decyzja w tej sprawie była zwieńczeniem dwuletniej fazy wdrożenia tam standardów etycznych. Do zadań tego zespołu należy upowszechnianie wartości, norm oraz zasad postępowania określonych w Kodeksie etyki w sieci stacji paliw. Jednym z narzędzi komunikacji, które wykorzystuje się w tym celu jest kwartalnik „Dynamiczni”. Biuletyn skierowany jest do osób pracujących na rzecz stacji paliw. Obok aktualności z życia stacji paliw w magazynie omawiane są m.in. zasady obowiązujące w ich działalności. Interpretowane są także zapisy Kodeksu etyki tak, aby były jak najbardziej i w konsekwencji w pełni przestrzegane na co dzień.

Co jeszcze zrobiliśmy:

W Grupie Kapitałowej LOTOS prowadziliśmy konkurs „Poniedziałek z etyką” dla naszych pracowników. Jego założeniem było traktowanie postanowień Kodeksu etyki, jako punktu wyjścia w procesie podejmowania decyzji związanych z pełnionymi obowiązkami służbowymi.