Grupa Kapitałowa LOTOS jako aktywny uczestnik rynku paliwowego i inicjator rozwoju regionalnego

Tworzymy płaszczyznę do współpracy

Jesteśmy członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych, biznesowych i specjalistycznych. Członkostwo w nich pozwala nam tworzyć płaszczyznę do współpracy pomiędzy koncernami z sektora energii zarówno w Polsce, jak i Europie, aktywnie uczestniczyć w procesie legislacyjnym w Polsce i Unii Europejskiej oraz działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa w sektorze energii i propagowania dobrych praktyk w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Angażujemy się także w inicjatywy zrzeszające firmy z Pomorza, gdzie prowadzimy naszą działalność i gdzie wywieramy znaczący wpływ na otoczenie. Poprzez uczestnictwo w lokalnych organizacjach staramy się być inicjatorem rozwoju regionalnego.

Organizacje branżowe, biznesowe i specjalistyczne, do których należała Grupa LOTOS w 2015 roku

Organizacje branżowe

Central Europe Energy Partners, CEEP

CEEP jest reprezentantem przedsiębiorstw energochłonnych oraz szeroko rozumianego sektora energii (m.in. ropa, gaz ziemny, węgiel, energia elektryczna, sieci elektroenergetyczne, odnawialne źródła energii, energia jądrowa itp.) z Europy Centralnej. Robert Pietryszyn, Prezes Zarządu Grupy LOTOS w 2016 roku został wybrany do składu Rady Dyrektorów CEEP.

Więcej informacji o CEEP

FuelsEurope

Grupa LOTOS jest członkiem FuelsEurope z siedzibą w Brukseli, powstałej z połączenia organizacji EUROPIA i CONCAWE (Grupa LOTOS była członkiem od 2006 roku). FuelsEurope reprezentuje interesy 41 przedsiębiorstw posiadających rafinerie na obszarze Unii Europejskiej, dysponujących blisko 100% mocy przerobu ropy naftowej w UE.

Więcej informacji o FuelsEurope

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego – POPiHN

Jesteśmy członkiem-założycielem POPiHN działającego od 2003 roku i posiadamy reprezentację w zarządzie organizacji. Jednym z najważniejszych celów działalności Grupy LOTOS w ramach POPIHN jest zrównoważone tworzenie i kształtowanie konkurencyjnego rynku paliwowego w Polsce, między innymi poprzez działania na rzecz wprowadzenia zgodnych z prawem Unii Europejskiej zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz równych praw dla wszystkich uczestników polskiego rynku paliwowego.

Więcej informacji o POPiHN

Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa – SITPNiG

LOTOS Petrobaltic oraz LOTOS Terminale są członkami wspierającymi SITPNiG. Organizacja będąc stowarzyszeniem naukowo–technicznym, służy przemysłowi naftowemu i gazowniczemu oraz swoim członkom, działając na rzecz użyteczności społecznej przy realizacji zadań publicznych.

Więcej informacji o SITPNiG

Windsor Energy Group - WEG

W marcu 2009 roku Grupa LOTOS przystąpiła do Windsor Energy Group (WEG) z siedzibą w Londynie, niezależnego think tanku, który zajmuje się zagadnieniami związanymi z budowaniem międzynarodowego ładu i bezpieczeństwa w sektorze energii, ze szczególną koncentracją na sektorze ropy naftowej i gazu oraz energii alternatywnej.

Więcej informacji o WEG

World Petroleum Council – Polish National Committee

Uczestniczymy w Polskim Komitecie Sterującym. Organizacja założona w 1933 roku jest jedyną organizacją międzynarodową reprezentującą wszystkie gałęzie sektora naftowego.

Więcej informacji o World Petroleum Council

Polish Exploration and Production Industries Organisation (Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo – Wydobywczego)

Grupa LOTOS jest członkiem założycielem organizacji, skupiającej się głównie na zagadnieniach dotyczących poszukiwań i wydobycia węglowodorów.

Więcej informacji o OPPPW

Atlantic Council 

Od września 2013 roku jesteśmy członkiem amerykańskiej organizacji, która promuje konstruktywne przywództwo i zaangażowanie w międzynarodowe sprawy dotyczące sektora energii, środowiska, światowej gospodarki i ekonomii oraz współpracy transatlantyckiej.

Więcej informacji o Atlantic Council

Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej

Od 2015 roku jesteśmy członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (ŚRE). ŚRE jest ogólnoświatową, pozarządową i niekomercyjną organizacją zajmującą się problemami zasobów energetycznych, produkcji różnych form energii, ich użytkowaniem oraz oddziaływaniem na środowisko. Głównym celem działalności ŚRE jest wspieranie zrównoważonego rozwoju i pokojowego wykorzystania zasobów energetycznych z największym pożytkiem dla krajów członkowskich oraz całego świata. ŚRE została utworzona w 1924 roku w Londynie, a Polska była wśród 40 krajów założycielskich. Obecnie jest to organizacja akredytowana przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, reprezentująca ponad 90 krajów członkowskich i ponad 3 000 podmiotów sektora energii wywodzących się z tych krajów.

Więcej informacji o Polskim Komitecie Światowej Rady Energetycznej

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

W 2014 roku Grupa LOTOS została członkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC), organizacji wspierającej rozwój branży chemicznej oraz reprezentującej swoich członków wśród przedstawicieli organów administracji państwowej i organizacji międzynarodowych.

Więcej informacji o PIPC