Zarządzanie bezpieczeństwem procesów

W Grupie Kapitałowej LOTOS przykładamy dużą wagę do zapewnienia i utrzymania wysokiej kultury bezpieczeństwa procesowego w organizacji. Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS na bieżąco monitorują wskaźniki wypadkowości i eliminują wszystkie potencjalnie zagrożenia. Grupa LOTOS od wielu lat stosuje najlepsze praktyki dotyczące utrzymania integralności infrastruktury technicznej. Należą do nich: utrzymanie ruchu oparte o działania predykcyjne i prewencyjne, program inspekcji i testów dozorowych, program badań nieniszczących (Non Destructive Testing), program RBI (Risk Based Inspection), regularne remonty instalacji technologicznych, kontrola jakości prac remontowych (Quality Control), program zapobiegania korozji.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia procesów, w tym zapobiegania awariom oraz ograniczenia ich skutków, Grupa LOTOS posiada „Program Zapobiegania Awariom". Ponadto w zakresie nadzoru nad infrastrukturą oraz aparaturą kontrolno-pomiarową stosujemy regulacje określające zasady:

  • postępowania na etapie doboru i zakupu maszyn i urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • nadzorowania ich eksploatacji, planowania i przeprowadzania przeglądów oraz remontów,
  • przeprowadzania sprawdzeń i legalizacji aparatury kontrolno-pomiarowej oraz postępowania w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia.

   
W spółce Energobaltic prowadzone są cykliczne przeglądy prewencyjne, których terminy zostały określone w dokumentacji technicznej danych urządzeń. Praca i parametry urządzeń są w sposób ciągły monitorowane przez pracowników spółki.
 
W LOTOS Infrastruktura prowadzony jest monitoring wizyjny obiektów, monitoring szczelności den w zbiornikach, monitoring pełnienia zbiorników – w celu zabezpieczenia przed przelaniem – a także monitoring tac przeciwrozlewczych zbiorników – zapobiegających wyciekom do gruntu.

W LOTOS Asfalt duży nacisk położony jest na identyfikację potencjalnych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu. W tym celu, pracownicy odpowiedzialni za sterowanie procesem uczestniczą w szkoleniach, wdrażane są najlepsze praktyki inżynieryjne w instrukcjach stanowiskowych i technologicznych.
 
W LOTOS Oil, w ramach zapewnienia sprawnego i skutecznego zarządzania sytuacjami kryzysowymi, wdrożona została procedura dotycząca reagowania na awarie i sytuacje kryzysowe. Procedura ma na celu ograniczenie i zminimalizowanie wpływu awarii na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko, sprawne i efektywne zarządzanie organizacją podczas awarii oraz szybki powrót do normalnej działalności przedsiębiorstwa, oraz ograniczenie i zminimalizowanie strat w majątku LOTOS Oil.

W LOTOS Petrobaltic prowadzone są cykliczne przeglądy prewencyjne, których terminy zostały określone w dokumentacji technicznej danych urządzeń oraz wprowadzone do systemu SAP. Pozwala to na bieżące weryfikowanie kluczowych elementów systemu i eliminowanie słabych ogniw w instalacji. Dodatkowo prowadzony jest przez załogi platform stały dozór parametrów pracy użytkowanej instalacji. W przypadku przekroczenia określonych i dopuszczalnych parametrów pracy podejmowane są przez operatorów systemów działania, które mają na celu wyeliminowanie przekroczeń ciśnień.

W celu zapobiegania pożarom zostały wprowadzone zasady minimalizujące ryzyko zaprószenia ognia zarówno podczas wykonywania obowiązków służbowych, jak i odpoczynku po pracy na platformie. Zasadą obowiązującą podczas pracy, jest m.in. wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych tylko i wyłącznie na podstawie wydawanych zezwoleń na prace, których tryb wydawania jest określony specjalną instrukcją.  Zarówno na platformach, jak i na terenie obiektu portowego został wprowadzony zakaz palenia tytoniu oprócz miejsc do tego wyznaczonych oraz całkowity zakaz używania otwartego ognia w budynkach. Wszystkie zasady obowiązujące na obiektach, zebrane są w informatorze Zasady bezpieczeństwa, który  obowiązuje w organizacji.

W celu minimalizacji ryzyka związanego z działaniami podwykonawców, wprowadzono do umów załącznik „Bezpieczeństwo”, który obowiązuje wszystkich przedstawicieli wykonujących prace na terenie obiektu portowego oraz na platformach należących do organizacji.

Zdarzenia bezpieczeństwa procesowego odnotowane w 2015 roku

W 2015 roku w Grupie LOTOS  odnotowano jedno zdarzenie sklasyfikowane jako wypadek poziomu pierwszego i dwa sklasyfikowane jako wypadek poziomu drugiego wg normy API RP 754. Oba dotyczyły obszaru rafinacji, bez skutków środowiskowych.

W LOTOS Paliwa stwierdzono dwa przypadki zagrożenia bezpieczeństwa procesowego poziomu drugiego. Dotyczyły one uszkodzenia instalacji LPG na własnych stacjach paliw. Ponadto na stacjach paliw odnotowano następujące zdarzenia sklasyfikowane jako sytuacje niebezpieczne: 10 pożarów samochodów Klientów na stacji lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie; 2 pożary oraz 2 przypadki wycieku paliwa.

Wszystkie sytuacje niebezpieczne, a w szczególności przypadki opisane powyżej są zgłaszane przez zarządzających stacjami paliw do służby BHP LOTOS Paliwa. Następnie są analizowane pod kątem możliwości wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości oraz w celu podejmowania działań zapobiegawczych.

3 wypadki poziomu drugiego odnotowano w LOTOS Kolej. Były one związane z wykolejeniem się wagonów lub lokomotywy, bez skutków środowiskowych.

W LOTOS Kolej wdrożono procedurę przygotowania i reagowania na wypadki przy pracy, awarie oraz inne zagrożenia, która  wskazuje na konieczność informowania o rodzaju zagrożenia, miejscu zdarzenia,  zagrożeniu życia ludzkiego, udziale materiałów oraz  przedmiotów w awarii i ich możliwym  oddziaływaniu. Procedura szczegółowo reguluje zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.