Bioróżnorodność

Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS prowadzona jest w sąsiedztwie obszarów o dużym znaczeniu przyrodniczym, dlatego dokładamy wszelkich starań, by na bieżąco monitorować ewentualne zagrożenia dla bioróżnorodności, związane z naszym rozwojem. Wśród lokalizacji sąsiadujących z obszarami cennymi przyrodniczo wymienić należy:

  • Obszary koncesyjne „Słupsk E” i „Słupsk W”, należące do LOTOS Petrobaltic, o powierzchni 2 160,3 km2, położone w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, sąsiadujące z obszarem Natura 2000.
  • Pięć lokalizacji AB LOTOS Geonafta, w okręgu Kretinga, o łącznej powierzchni 0,06 km2, w bliskim sąsiedztwie obszarów cennych przyrodniczo z uwagi na ekosystemy wodne (Natura 2000).
  • Lokalizację spółki Energobaltic we Władysławowie, o powierzchni 0,02 km2, sąsiadującą z obszarem chronionym Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (Natura 2000). 
  • Rafinerię w Gdańsku, sąsiadującą w odległości 2 km w linii prostej z obszarem chronionym, bardzo istotnym, w skali europejskiej, z uwagi na położenie na szlaku migracyjnym ptaków wodnych (Natura 2000).

Podczas niezakłóconej pracy, instalacje żadnej ze spółek Grupy Kapitałowej LOTOS nie generują znaczących niekorzystnych oddziaływań na okoliczne gatunki. Wdrożono rozwiązania techniczne, organizacyjne i systemowe pozwalające na podjęcie natychmiastowych działań w przypadku awarii skutkującej m.in. rozlewem oleju, które pozwolą na opanowanie ewentualnej erupcji lub rozlewu, zanim dotrze do stref chronionych.

Grupa LOTOS od kilku lat zagłębia się w temat wpływu na bioróżnorodność swojej kluczowej lokalizacji, jaką jest jej rafineria w Gdańsku. Jednym z zadań wykonanych w ramach realizacji Strategii CSR obowiązującej do 2015 roku, w zakresie działań związanych z ochroną środowiska, było wykonanie w 2014 roku kompleksowej, fakultatywnej inwentaryzacji przyrodniczej na terenie rafinerii i w jej otoczeniu. Raport z inwentaryzacji jest podstawą do poszerzania naszej wiedzy w tym zakresie i stanowi punkt wyjścia do rozpoczęcia prowadzenia działań monitoringowych w zidentyfikowanych, najbardziej wartościowych przyrodniczo lokalizacjach.

Przeprowadzona w 2014 roku inwentaryzacja przyrodnicza wraz ze wstępną oceną oddziaływania rafinerii na bioróżnorodność nie wykazała negatywnego wpływu na otoczenie. Nie są również planowane żadne działania inwestycyjne, które mogłyby ten stan zmienić.

W otoczeniu rafinerii w Gdańsku zidentyfikowano 2 gatunki zagrożone wyginięciem, znajdujące się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody - IUCN. Nie zidentyfikowano jednak negatywnego wpływu rafinerii na gatunki chronione bytujące w jej otoczeniu. Prace remontowe przeprowadzane na kominie elektrociepłowni przeprowadzane są tak, aby nie zakłócać lęgu gniazdujących tam sokołów wędrownych.

Więcej informacji o sokołach - Program Kierunek Bałtyk