Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok 2015
w tysiącach złotych Nota 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
  (dane przekształcone)
AKTYWA      
       
Aktywa trwałe      
Rzeczowe aktywa trwałe 13 10.568.422 9.481.883
Wartość firmy 14 46.688 46.688
Pozostałe aktywa niematerialne 15 617.731 557.458
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane
metodą praw własności
16 70.745 99.599
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 10.3 924.478 1.488.901
Pochodne instrumenty finansowe 28 8.697 -
Pozostałe aktywa długoterminowe 18 201.008 107.288
       
Aktywa trwałe razem   12.437.769 11.781.817
       
Aktywa obrotowe      
Zapasy 19 3.235.816 3.917.129
  - w tym zapasy obowiązkowe 19.2 1.881.494 2.243.655
Należności z tytułu dostaw i usług 18 1.550.900 1.406.501
Należności z tytułu podatku dochodowego   11.953 59.094
Pochodne instrumenty finansowe 28 208.482 4.430
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 18 856.336 1.419.536
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 859.699 348.215
       
Aktywa obrotowe razem   6.723.186 7.154.905
Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia)
przeznaczone do sprzedaży
17 8.377 10.435
Aktywa razem   19.169.332 18.947.157
       
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA      
       
Kapitał własny      
Kapitał podstawowy 21 184.873 184.873
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością
nominalną akcji
22 2.228.310 2.229.626
Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń
przepływów pieniężnych
23 (700.888) (412.535)
Zyski zatrzymane 24 5.928.484 6.190.989
Różnice kursowe z przeliczenia 25 71.281 65.335
       
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom
Jednostki Dominującej
  7.712.060 8.258.288
Udziały niekontrolujące 26 138 175
Kapitał własny razem   7.712.198 8.258.463
       
Zobowiązania długoterminowe      
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania
z tytułu leasingu finansowego
27 4.454.460 4.495.562
Pochodne instrumenty finansowe 28 54.306 62.626
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 10.3 47.626 55.527
Świadczenia pracownicze 29 182.252 185.451
Pozostałe zobowiązania i rezerwy 30 1.292.571 657.563
       
Zobowiązania długoterminowe razem   6.031.215 5.456.729
       
Zobowiązania krótkoterminowe      
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania
z tytułu leasingu finansowego
27 2.544.848 2.168.106
Pochodne instrumenty finansowe 28 110.845 135.917
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 30 1.232.510 1.692.839
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego   11.770 4.667
Świadczenia pracownicze 29 122.201 84.038
Pozostałe zobowiązania i rezerwy 30 1.403.745 1.137.310
       
Zobowiązania krótkoterminowe razem   5.425.919 5.222.877
Zobowiązania bezpośrednio związane
z aktywami trwałymi (lub grupami do zbycia)
przeznaczonymi do sprzedaży
17; 29.1 - 9.088
Zobowiązania razem   11.457.134 10.688.694
       
Kapitał własny i zobowiązania razem   19.169.332 18.947.157

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część