10. Podatek dochodowy

10.1 Obciążenia podatkowe

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2015
za rok zakończony
31 grudnia 2014
Podatek bieżący 82.052 69.377
Podatek odroczony 10.3 (14.026) (726.720)
Razem podatek dochodowy wykazany w wyniku netto 10.2 68.026 (657.343)
Obciążenie podatkowe wykazane w innych całkowitych dochodach (netto), w tym z tytułu: (66.191) (112.756)
   - zabezpieczeń przepływów pieniężnych 23 (67.620) (111.099)
   - zysków/(strat) aktuarialnych dotyczących świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia   1.429 (1.657)

Część bieżąca oraz odroczona podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym dla podmiotów działających na terenie Polski.

Dla norweskiej spółki zależnej LOTOS Exploration and Production Norge AS marginalna stopa podatkowa wynosi 78% podstawy opodatkowania. Działalność LOTOS Exploration and Production Norge AS podlega opodatkowaniu w ramach dwóch równoległych systemów podatkowych: systemu podatku dochodowego (stawka podatku 27%) oraz systemu podatku naftowego (dodatkowa stawka podatku 51%).

Dla litewskich spółek zależnych z GK AB LOTOS Geonafta podatek w części bieżącej i odroczonej ustalony został według stawki 15%.

10.2 Podatek dochodowy według efektywnej stawki podatkowej oraz uzgodnienie wyniku brutto do podstawy opodatkowania

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2015
za rok zakończony
31 grudnia 2014
Strata przed opodatkowaniem (195.274) (2.123.715)
Podatek dochodowy według stawki 19%   (37.102) (403.506)
Różnice trwałe: 53.612 3.869
   - koszty związane z VAT 35.1 30.753 -
   - odsetki budżetowe   14.832 29
   - inne różnice trwałe   8.027 3.840
Nierozpoznane aktywa z tytułu podatku odroczonego na straty podatkowe rozliczane w czasie - 60.145
Efekt podatkowy strat podatkowych poniesionych w okresie (198) -
Efekt podatkowy strat podatkowych odliczonych w okresie (5.273) (1.416)
Efekt podatkowy udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności 5.903 4.648
Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu do podatku z lat ubiegłych (1.588) 454
Różnica wynikająca z opodatkowania spółek stawkami innymi niż 19%: 50.323 (322.100)
   - Norwegia   44.900 (322.323)
   - Litwa   5.114 968
   - Cypr   343 (746)
   - Antyle Holenderskie   (34) 1
Pozostałe różnice 2.349 563
Podatek dochodowy   68.026 (657.343)

10.3 Odroczony podatek dochodowy

Nota Sprawozdanie z sytuacji finansowej Zmiana stanu
31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 924.478 1.488.901 (564.423)
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego (47.626) (55.527) 7.901
Aktywa / (Zobowiązania) netto z tytułu podatku odroczonego 10.3.1 876.852 1.433.374 (556.522)
Różnice kursowe z przeliczenia pozycji podatku odroczonego jednostek zagranicznych 54.914
Podatek odroczony wykazany w innych całkowitych dochodach/(stratach) netto 10.1 (66.191)
Pozostałe różnice: 581.825
   - uplift (1)       (4.257)
   - efekt podatku odroczonego wykazany w pozostałych przychodach operacyjnych w pozycji Zysk ze zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa       (1.360)
   - efekt rozliczenia ceny nabycia aktywów Sleipner       587.442
Obciążenie z tytułu podatku odroczonego wykazane w wyniku netto 10.1     14.026

(1) Ulga podatkowa stosowana w Norwegii (tzw. uplift). Wyznaczona stawka ulgi wynosi 5,5% w skali roku. Ulga ta jest kalkulowana na podstawie skapitalizowanych wydatków inwestycyjnych (offshore production installation) i jest rozliczana z przychodem podatkowym w ciągu 4 lat, rozpoczynając w roku, w którym wydatki zostały poniesione. Niewykorzystany w danym okresie uplift może być rozliczany w przyszłości, aż do pełnego wykorzystania - bez limitu czasowego. Niewykorzystany przez spółkę LOTOS Production and Exploration Norge AS uplift powiększył aktywo podatkowe z tytułu straty podatkowej Grupy rozliczanej w czasie bez wpływu na podatek wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Przewidywany termin wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych przypada na lata 2016 - 2083.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość nierozpoznanych aktywów podatkowych z tytułu strat podatkowych wynosiła 683 tys. zł (31 grudnia 2014: 63.025 tys. zł). Zmniejszenie wartości powyższych nierozpoznanych aktywów wynika z częściowego rozliczenia strat podatkowych których dotyczyły oraz z faktu utraty prawa do odliczenia tych strat podatkowych, ze względu na upływ okresu, w którym straty mogły być rozliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

10.3.1 Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

w tysiącach złotych Nota 31 grudnia 2014 Podatek odroczony wykazany w wyniku
netto
Podatek
odroczony
wykazany 
innych
całkowitych
dochodach
/(stratach)
Różnice kursowe z przeliczenia pozycji podatku odroczonego jednostek zagranicznych Pozostałe różnice 31 grudnia 2015
Aktywa z tytułu podatku odroczonego              
Świadczenia pracownicze 52.300 2.804 (1.429) (164) 1.360 54.871
Odpisy aktualizujące wartość zapasów 86.158 (35.250) - 4 - 50.912
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych 310.872 7.340 - (20.659) - 297.553
Ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych 19.916 5.678 - - - 25.594
Różnice kursowe z przeszacowania pozycji w walutach obcych 380 746 - 102 - 1.228
Odpisy aktualizujące wartość należności 17.425 (532) - - - 16.893
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 24.333 15.040 - - - 39.373
Rezerwy na likwidację kopalń ropy naftowej i gazu oraz rekultywację terenu 275.558 9.980 - (16.566) - 268.972
Aktywa z tytułu niezrealizowanej marży 9.164 (5.685) - - - 3.479
Straty podatkowe rozliczane w czasie 1.320.293 82.737 - (38.099) (583.185) 781.746
Pozostałe rezerwy 11.148 526 - 2 - 11.676
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych 96.787 - 67.620 - - 164.407
Pozostałe 26.667 (5.880) - (102) - 20.685
Razem   2.251.001 77.504 66.191 (75.482) (581.825) 1.737.389
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego              
Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i księgową rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych 719.907 25.168 - (20.368) - 724.707
Dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych - 37.921 - - - 37.921
Rezerwa z tytułu nabytych litewskich koncesji poszukiwawczo - wydobywczych 29.627 (10.600) - (199) - 18.828
Naliczone odsetki 56.905 10.672 - (1) - 67.576
Pozostałe 11.188 317 - - - 11.505
Razem   817.627 63.478 - (20.568) - 860.537
Aktywa / (Zobowiązania) netto z tytułu podatku odroczonego 10.3 1.433.374 14.026 66.191 (54.914) (581.825) 876.852

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część