23. Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych

Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych obejmuje zmiany wyceny kredytów w walutach obcych wykorzystywanych, jako instrumenty zabezpieczające do zabezpieczenia przepływów pieniężnych, pomniejszone o wpływ podatku dochodowego. 

Zmiany wartości godziwej finansowych instrumentów pochodnych wyznaczonych do zabezpieczenia przepływów pieniężnych w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie ujmuje się w kapitale rezerwowym z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych, natomiast część nieefektywną zalicza się do przychodów/kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2015
za rok zakończony
31 grudnia 2014
Stan na początek okresu   (412.535) 61.019
Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne: 31.3  (355.973) (584.653)
- część skuteczna   (356.477) (584.731)
- część nieskuteczna (1)   504 78
Podatek dochodowy dotyczący wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 10.1 67.620 111.099
Stan na koniec okresu   (700.888) (412.535)

(1) Część stanowiąca nieefektywne zabezpieczenie ujęta w kosztach finansowych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część