31. Instrumenty finansowe

31.1 Wartość bilansowa

31 grudnia 2015
w tysiącach złotych
Kategorie instrumentów finansowych Razem
Nota Aktywa/Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (1) Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
Klasy instrumentów finansowych      
Aktywa finansowe            
Pochodne instrumenty finansowe 28; 31.2 217.179 - - - 217.179
Należności z tytułu dostaw i usług 18 - 1.550.900 - - 1.550.900
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 - 859.699 - - 859.699
Pozostałe aktywa finansowe 18 - 808.705 9.752 - 818.457
Razem   217.179 3.219.304 9.752 - 3.446.235
Zobowiązania finansowe
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27 - - - 6.999.308 6.999.308
Pochodne instrumenty finansowe 28; 31.2 165.151 - - - 165.151
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 30 - - - 1.232.510 1.232.510
Pozostałe zobowiązania finansowe 30 - - - 181.731 181.731
Razem   165.151 - - 8.413.549 8.578.700
31 grudnia 2014
w tysiącach złotych
Kategorie instrumentów finansowych Razem
Nota Aktywa/Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (1) Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
Klasy instrumentów finansowych      
Aktywa finansowe            
Pochodne instrumenty finansowe 28; 31.2 4.430 - - - 4.430
Należności z tytułu dostaw i usług 18 - 1.406.501 - - 1.406.501
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 - 348.215 - - 348.215
Pozostałe aktywa finansowe 18 - 1.322.281 9.752 - 1.332.033
Razem   4.430 3.076.997 9.752 - 3.091.179
Zobowiązania finansowe
Kredyty, pożyczki obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27 - - - 6.663.668 6.663.668
Pochodne instrumenty finansowe 28; 31.2 198.543 - - - 198.543
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 30 - - - 1.692.839 1.692.839
Pozostałe zobowiązania finansowe 30 - - - 196.844 196.844
Razem   198.543 - - 8.553.351 8.751.894

(1) Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa posiadała udziały w jednostkach pozostałych wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o utworzone odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych nie odbiega istotnie od ich wartości księgowej.

31.2 Hierarchia wartości godziwej

w tysiącach złotych 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Poziom 2
Aktywa finansowe    
Swap towarowy 198.591 -
Opcje towarowe 363 -
Forwardy i spoty walutowe 14.082 536
Swap procentowy (IRS) 992 -
Swap walutowy 3.151 3.894
Razem 217.179 4.430
Zobowiązania finansowe    
Swap towarowy 58.055 29.337
Forwardy i spoty walutowe 909 56.365
Swap procentowy (IRS) 72.263 75.484
Swap walutowy 33.924 37.357
Razem 165.151 198.543

31.3 Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych

za rok zakończony
31 grudnia 2015
w tysiącach złotych
Kategorie instrumentów finansowych Razem
Nota Aktywa/ Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
Klasy instrumentów finansowych            
Należności z tytułu dostaw i usług:   - 34.410 - - 34.410
Przychody z tytułu odsetek 9.5 - 2.847 - - 2.847
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych w koszcie własnym sprzedaży 9.1 - 27.835 - - 27.835
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych w kosztach finansowych 9.6 - 1.801 - - 1.801
Strata z tytułu utraty wartości 9.3 - 1.927 - - 1.927
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty:   - 9.013 - - 9.013
Przychody z tytułu odsetek 9.5 - 139 - - 139
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.6 - 8.874 - - 8.874
Pozostałe aktywa finansowe:   - 61.576 - - 61.576
Przychody z tytułu odsetek od lokat 9.5 - 16.181 - - 16.181
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych z przeliczenia pożyczek wewnątrzgrupowych 9.6 - 75.871 - - 75.871
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od obligacji, w tym od wewnątrzgrupowych 9.6 - (50.053) - - (50.053)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od środków pieniężnych zablokowanych na rachunkach bankowych 9.6 - 20.435 - - 20.435
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od pozostałych aktywów finansowych 9.6 - (858) - - (858)
Pochodne instrumenty finansowe (aktywa/zobowiązania finansowe):   78.809 - - - 78.809
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych 9.5 290.447 - - - 290.447
Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych 9.5 (211.638) - - - (211.638)
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego:   - - - (1.010.013) (1.010.013)
Koszty z tytułu odsetek 9.6 - - - (172.205) (172.205)
Zyski/(Straty) z tytułu rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych korygujące przychody ze sprzedaży 8 - - - (82.448) (82.448)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od kredytów 9.6 - - - (175.425) (175.425)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych 9.6 - - - (108.419) (108.419)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych z przeliczenia pożyczek wewnątrzgrupowych 9.6 - - - (123.621) (123.621)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od obligacji, w tym od wewnątrzgrupowych 9.6 - - - 8.078 8.078
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne ujęte w innych całkowitych dochodach 23 - - - (355.973) (355.973)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:   - - - (17.228) (17.228)
Koszty z tytułu odsetek 9.6 - - - (236) (236)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych w koszcie własnym sprzedaży 9.1 - - - (16.728) (16.728)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych w kosztach finansowych 9.6 - - - (264) (264)
Pozostałe zobowiązania finansowe:   - - - (3.880) (3.880)
Koszty z tytułu odsetek 9.6       (1.351) (1.351)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od zobowiązań inwestycyjnych 9.6       (2.529) (2.529)
Razem   78.809 104.999 - (1.031.121) (847.313)
za rok zakończony
31 grudnia 2014
w tysiącach złotych
Kategorie instrumentów finansowych Razem
Nota Aktywa/ Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
Klasy instrumentów finansowych            
Należności z tytułu dostaw i usług:   - 27.055 - - 27.055
Przychody z tytułu odsetek 9.5 - 6.349 - - 6.349
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych w koszcie własnym sprzedaży 9.1 - 32.523 - - 32.523
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych w kosztach finansowych 9.6 - 1.261 - - 1.261
Strata z tytułu utraty wartości 9.4 - (13.078) - - (13.078)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty:   - 12.813 - - 12.813
Przychody z tytułu odsetek 9.5 - 1.249 - - 1.249
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.6 - 11.564 - - 11.564
Pozostałe aktywa finansowe:   - 214.449 - - 214.449
Przychody z tytułu odsetek od lokat 9.5 - 9.360 - - 9.360
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych z przeliczenia pożyczek wewnątrzgrupowych 9.6 - 146.336 - - 146.336
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od obligacji, w tym od wewnątrzgrupowych 9.6 - 19.808 - - 19.808
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od środków pieniężnych zablokowanych na rachunkach bankowych 9.6 - 37.630 - - 37.630
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od pozostałych aktywów finansowych 9.6 - 1.315 - - 1.315
Pochodne instrumenty finansowe (aktywa/zobowiązania finansowe):   (197.849) - - - (197.849)
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych 9.6 (191.271) - - - (191.271)
Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych 9.6 (6.578) - - - (6.578)
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego:   - - - (1.276.431) (1.276.431)
Koszty z tytułu odsetek 9.6 - - - (166.675) (166.675)
Zyski/(Straty) z tytułu rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych korygujące przychody ze sprzedaży 8 - - - (7.992) (7.992)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od kredytów 9.6 - - - (222.455) (222.455)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych 9.6 - - - (16.530) (16.530)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych z przeliczenia pożyczek wewnątrzgrupowych 9.6 - - - (214.620) (214.620)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od obligacji, w tym od wewnątrzgrupowych 9.6 - - - (63.506) (63.506)
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne ujęte w innych całkowitych dochodach 23 - - - (584.653) (584.653)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:   - - - (96.993) (96.993)
Koszty z tytułu odsetek 9.6 - - - (87) (87)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych w koszcie własnym sprzedaży 9.1 - - - (97.633) (97.633)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych w kosztach finansowych 9.6 - - - 727 727
Pozostałe zobowiązania finansowe:   - - - (4.916) (4.916)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od zobowiązań inwestycyjnych 9.6 - - - (4.675) (4.675)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od pozostałych zobowiązań finansowych 9.6 - - - (241) (241)
Razem   (197.849) 254.317 - (1.378.340) (1.321.872)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część