8. Segmenty działalności

w tysiącach złotych Segment
wydobywczy
Segment
produkcji
i handlu
Pozostałe (1) Korekty
konsolidacyjne
Skonsolidowane
za rok zakończony 31 grudnia 2015
Przychody ze sprzedaży: 698.898 22.369.102 15.712 (374.270) 22.709.442
między segmentami 322.632 43.014 8.624 (374.270) -
poza Grupę Kapitałową 376.266 22.326.088 7.088 - 22.709.442
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT) (57.278) 448.970 (637) 32.343 423.398
Amortyzacja 242.944 466.330 6.974 (1.680) 714.568
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) przed uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) 185.666 915.300 6.337 30.663 1.137.966
w tysiącach złotych Segment
wydobywczy
Segment
produkcji
i handlu
Pozostałe (1) Korekty
konsolidacyjne
Skonsolidowane
31 grudnia 2015
Aktywa razem 4.382.325 16.099.172 101.004 (1.413.169) 19.169.332
w tym:
- aktywa z tytułu poszukiwań i oceny zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 462.126 - - - 462.126
- aktywa z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 2.316.381 - - - 2.316.381

(1) Zawiera spółki: LOTOS Gaz S.A. w likwidacji, Energobaltic Sp. z o.o.

w tysiącach złotych Segment
wydobywczy
Segment
produkcji
i handlu
Pozostałe (1) Korekty
konsolidacyjne
Skonsolidowane
za rok zakończony 31 grudnia 2014
Przychody ze sprzedaży: 906.279 28.157.947 25.535 (587.874) 28.501.887
między segmentami 523.278 47.559 17.037 (587.874) -
poza Grupę Kapitałową 383.001 28.110.388 8.498 - 28.501.887
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT) (624.120) (774.492) 6.914 (1.310) (1.393.008)
Amortyzacja 344.141 459.449 7.137 (1.786) 808.941
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) przed uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) (279.979) (315.043) 14.051 (3.096) (584.067)
w tysiącach złotych Segment
wydobywczy
Segment
produkcji
i handlu
Pozostałe (1) Korekty
konsolidacyjne
Skonsolidowane
31 grudnia 2014
Aktywa razem 3.944.812 16.028.893 112.330 (1.138.878) 18.947.157
w tym:          
- aktywa z tytułu poszukiwań i oceny zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 241.445 - - - 241.445
- aktywa z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 1.331.027 - - - 1.331.027

(1) Zawiera spółki: LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. w likwidacji, LOTOS Gaz S.A. w likwidacji, Energobaltic Sp. z o.o.

Struktura geograficzna sprzedaży
w tysiącach złotych Segment
wydobywczy
Segment
produkcji
i handlu
Pozostałe (1) Skonsolidowane
za rok zakończony 31 grudnia 2015
Sprzedaż krajowa: 3.165 17.167.087 7.088 17.177.340
produkty i usługi 2.781 15.913.529 7.088 15.923.398
towary i materiały 384 1.253.558 - 1.253.942
Sprzedaż zagraniczna: 373.101 5.159.001 - 5.532.102
produkty i usługi 372.986 4.952.310 - 5.325.296
towary i materiały 115 206.691 - 206.806
Razem 376.266 22.326.088 7.088 22.709.442

(1) Zawiera spółki: LOTOS Gaz S.A. w likwidacji, Energobaltic Sp. z o.o.

w tysiącach złotych Segment
wydobywczy
Segment
produkcji
i handlu
Pozostałe (1) Skonsolidowane
za rok zakończony 31 grudnia 2014
Sprzedaż krajowa: 3.921 19.019.321 8.498 19.031.740
produkty i usługi 3.719 18.315.224 8.498 18.327.441
towary i materiały 202 704.097 - 704.299
Sprzedaż zagraniczna: 379.080 9.091.067 - 9.470.147
produkty i usługi 378.404 8.673.940 - 9.052.344
towary i materiały 676 417.127 - 417.803
Razem 383.001 28.110.388 8.498 28.501.887

(1) Zawiera spółki: LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. w likwidacji, LOTOS Gaz S.A. w likwidacji, Energobaltic Sp. z o.o.

Struktura asortymentowa sprzedaży
w tysiącach złotych Segment
wydobywczy
Segment
produkcji
i handlu
Pozostałe (1) Skonsolidowane
za rok zakończony 31 grudnia 2015
Benzyny - 3.649.735 - 3.649.735
Benzyna surowa - 880.530 - 880.530
Oleje napędowe - 11.163.813 - 11.163.813
Paliwo bunkrowe - 129.511 - 129.511
Lekki olej opałowy - 565.411 - 565.411
Ciężki olej opałowy - 1.432.389 - 1.432.389
Paliwo lotnicze - 1.170.250 - 1.170.250
Oleje smarowe - 286.666 - 286.666
Oleje bazowe - 519.654 - 519.654
Asfalty - 711.251 - 711.251
Gazy płynne - 444.376 - 444.376
Ropa naftowa 133.781 254.234 - 388.015
Gaz ziemny 230.560 - - 230.560
Reformat - 25.163 - 25.163
Pozostałe produkty, towary i materiały rafineryjne - 456.983 - 456.983
Pozostałe produkty, towary i materiały 512 350.921 7.047 358.480
Usługi 11.413 367.649 41 379.103
Efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych - (82.448) - (82.448)
Razem 376.266 22.326.088 7.088 22.709.442

(1) Zawiera spółki: LOTOS Gaz S.A. w likwidacji, Energobaltic Sp. z o.o

w tysiącach złotych Segment
wydobywczy
Segment
produkcji
i handlu
Pozostałe (1) Skonsolidowane
za rok zakończony 31 grudnia 2014
Benzyny - 4.660.642 - 4.660.642
Benzyna surowa - 750.974 - 750.974
Oleje napędowe - 13.608.087 - 13.608.087
Paliwo bunkrowe - 108.467 - 108.467
Lekki olej opałowy - 757.506 - 757.506
Ciężki olej opałowy - 2.349.680 - 2.349.680
Paliwo lotnicze - 2.044.246 - 2.044.246
Oleje smarowe - 345.702 - 345.702
Oleje bazowe - 580.307 - 580.307
Asfalty - 1.055.843 - 1.055.843
Gazy płynne - 629.750 - 629.750
Ropa naftowa 156.103 - - 156.103
Gaz ziemny 218.843 - - 218.843
Reformat - 28.689 28.689
Pozostałe produkty, towary i materiały rafineryjne - 553.505 - 553.505
Pozostałe produkty, towary i materiały 881 320.948 8.457 330.286
Usługi 7.174 324.034 41 331.249
Efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych - (7.992) - (7.992)
Razem 383.001 28.110.388 8.498 28.501.887

(1) Zawiera spółki: LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. w likwidacji, LOTOS Gaz S.A. w likwidacji, Energobaltic Sp. z o.o.

W 2015 ani w 2014 roku Grupa Kapitałowa LOTOS nie posiadała żadnego odbiorcy, którego udział w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej LOTOS przekroczył znacząco 10%. 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część