27. Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

w tysiącach złotych Nota 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Kredyty bankowe: 27.1 6.481.034 6.215.612
- celowe kredyty inwestycyjne   4.744.306 4.650.868
- kredyty obrotowe   883.818 784.214
- kredyt na refinansowanie i finansowanie zapasów   1.170.728 1.052.449
- środki zgromadzone na lokatach bankowych zabezpieczających spłatę odsetek oraz rat kapitałowych   (317.818) (271.919)
Pożyczki 27.2 92.146 102.783
Obligacje 27.3 218.100 213.479
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27.4 208.028 131.794
Razem   6.999.308 6.663.668
w tym:      
część długoterminowa   4.454.460 4.495.562
część krótkoterminowa   2.544.848 2.168.106

27.1 Kredyty bankowe

Kredyty bankowe według waluty finansowania i terminu zapadalności
31 grudnia 2015
w tysiącach złotych
Waluta kredytu udzielonego Grupie Razem
EUR USD PLN
2016 9.620 1.672.960 601.446 2.284.026
2017 - 670.378 49.935 720.313
2018 - 803.858 50.536 854.394
2019 - 669.037 43.089 712.126
2020 - 594.802 43.764 638.566
po 2020 - 1.135.397 136.212 1.271.609
Razem 9.620 5.546.432 924.982 6.481.034
31 grudnia 2014
w tysiącach złotych
Waluta kredytu udzielonego Grupie Razem
EUR USD PLN
2015 9.550 1.687.928 419.909 2.117.387
2016 - 724.077 34.304 758.381
2017 - 464.917 34.872 499.789
2018 - 549.642 35.473 585.115
2019 - 591.468 28.029 619.497
po 2019 - 1.535.223 100.220 1.635.443
Razem 9.550 5.553.255 652.807 6.215.612

Zabezpieczenie spłaty powyższych kredytów stanowią: 

 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi, 
 • zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych,
 • zastaw rejestrowy na zapasach, 
 • zastaw rejestrowy na ruchomościach istniejących i przyszłych,
 • zastaw na udziałach spółek zależnych, 
 • hipoteka, 
 • przewłaszczenie rzeczowych aktywów trwałych,
 • cesja z umów ubezpieczenia zapasów, 
 • cesja z umów na przechowywanie zapasów, 
 • cesja praw do odszkodowania od Skarbu Państwa w przypadku obowiązku sprzedaży zapasów obowiązkowych poniżej ich ceny rynkowej,
 • cesja z umów ubezpieczeniowych, 
 • cesja z umów licencyjnych,
 • cesja z umów sprzedaży produktów, 
 • cesja z umów projektowych,
 • cesja praw z kontraktów sprzedaży ropy naftowej,
 • akcje i udziały w spółkach zależnych,
 • cesja praw z umowy pożyczki warunkowej,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
 • weksle in blanco,
 • gwarancje bankowe.

Oprocentowanie kredytów jest oparte o: 

 • dla kredytów zaciągniętych w USD - LIBOR USD 1M, 3M lub 6M w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego, 
 • dla kredytów zaciągniętych w EUR – EURIBOR 1M lub 3M,
 • dla kredytów zaciągniętych w PLN – WIBOR ON, 1M lub 3M.

Marże bankowe dotyczące zaciągniętych kredytów mieszczą się w przedziale 0,3 pp. – 4,0 pp.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku efektywna stopa procentowa kredytów uwzględniająca fakt finansowania w USD i EUR kształtuje się na średnim poziomie około 2,55 % (31 grudnia 2014: 2,42 %). Efektywna stopa procentowa dla kredytów w PLN z wyłączeniem kredytów konsorcjalnych Jednostki Dominującej kształtuje się na średnim poziomie około 3,59 % (31 grudnia 2014: 3,88 %).

Analiza wrażliwości kredytów na ryzyko związane ze zmianami kursów walut oraz stóp procentowych została przedstawiona odpowiednio w notach 32.3.1 oraz 32.4.1.

Analiza kontraktowych terminów zapadalności kredytów została przedstawiona w nocie 32.5.

Podział kredytów według instytucji udzielających finansowania

w tysiącach złotych 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Pekao S.A. 33.284 20.315
PKO BP S.A.* 505.618 677.184
Bank Millennium S.A. 47.507 -
Nordea Bank Litwa 84.450 33.619
Bank Ochrony Środowiska S.A. - 4.844
Konsorcjum banków (1) 1.170.728 1.052.449
Konsorcjum banków (2) 2.956.633 2.974.259
Konsorcjum banków (3) 1.091.873 1.092.447
Konsorcjum banków (4) 560.469 428.209
Konsorcjum banków (5) 125.018 141.696
Konsorcjum banków (6) - 62.509
Konsorcjum banków (7) 92.503 -
Konsorcjum instytucji finansowych (8) 130.769 -
Środki zgromadzone na lokatach bankowych zabezpieczających spłatę odsetek oraz rat kapitałowych** (317.818) (271.919)
Razem 6.481.034 6.215.612
w tym:    
część długoterminowa 4.197.008 4.098.225
część krótkoterminowa 2.284.026 2.117.387

Konsorcjum banków (1):
Pekao S.A., mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., Société Générale S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Zachodni WBK S.A.
Konsorcjum banków (2):
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V., Pekao S.A., BNP Paribas S.A., Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Credit Agricole CIB (dawniej Calyon), DnB Nor Bank ASA, DnB Nord Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., KBC Finance Ireland, Kredyt Bank S.A., Nordea Bank AB, PKO BP S.A., The Royal Bank of Scotland plc, Société Générale S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Rabobank Polska S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd.,
Konsorcjum banków (3):
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP Paribas S.A.,
Konsorcjum banków (4):
Pekao S.A., PKO BP S.A., BNP Paribas S.A., ING Bank Śląski S.A., Rabobank Polska S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
Konsorcjum banków (5):
Pekao S.A., PKO BP S.A.,
Konsorcjum banków (6):
Nordea Bank Finland Plc. Lithuania Branch, PKO BP S.A.
Konsorcjum banków (7):
Pekao S.A., mBank S.A.
Konsorcjum instytucji finansowych (8):
Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium S.A., Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A., PKO BP S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Société Générale S.A.

* w tym kredyty udzielone przez Nordea Bank Polska S.A. (przejęty przez PKO BP S.A.)

** Grupa LOTOS S.A zgodnie z MSR 32 kompensuje składnik aktywów finansowych (środki zabezpieczone na spłatę zobowiązań kredytowych) i zobowiązania finansowe z tytułu otrzymanych kredytów, gdyż posiada ważny tytuł prawny do dokonania kompensaty ujętych kwot oraz zamierza jednocześnie zrealizować składnik aktywów i wykonać zobowiązanie. Gromadzenie środków na spłatę zobowiązań kredytowych wynika wprost z ustaleń zawartych w dokumentacji kredytowej dotyczącej kredytów inwestycyjnych związanych z finansowaniem Programu 10+ oraz z kredytem na refinansowanie i finansowanie zapasów. Spółka jest zobowiązania do zabezpieczenia i utrzymywania środków na spłatę rat kapitałowych i odsetek przypadających do spłaty w okresie do 6 miesięcy. Prezentacja netto w sprawozdaniu z sytuacji finansowej służy odzwierciedleniu oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych z rozliczenia dwóch lub więcej instrumentów finansowych.

Kredyty bankowe Jednostki Dominującej
Kredyt na refinansowanie i finansowanie zapasów

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykorzystanie kredytu na refinansowanie i finansowanie zapasów udzielonego przez Konsorcjum banków (1), w kwocie nominalnej wynosi 1.170,3 mln zł (300 mln USD).

Grupa LOTOS S.A. w ramach kredytu na refinansowanie i finansowanie zapasów zobowiązana jest do utrzymywania wskaźnika określonego jako Tangible Consolidated Net Worth (TCNW) na poziomie nie niższym niż zapisany w umowie kredytowej. Dodatkowo Spółka w ramach ww. umowy kredytowej zobowiązana jest do utrzymywania wartości wskaźnika finansowego określonego jako Loan to Pledged Inventory Value Ratio na poziomie nie wyższym niż określony umową kredytową. Jednostka Dominująca na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku spełniała opisane powyżej wytyczne.

Zmiany w umowie kredytowej na refinansowanie i finansowanie zapasów 

W dniu 18 listopada 2015 roku Grupa LOTOS S.A. oraz Konsorcjum banków (1) podpisały umowę zmieniającą do umowy na finansowanie i refinansowanie zapasów, zawartej dnia 10 października 2012 roku, skutkującą przedłużeniem o 12 miesięcy (tzn. do dnia 20 grudnia 2016 roku) kredytu odnawialnego na łączną kwotę 400 mln USD (1.268 mln zł wg kursu średniego NBP na dzień zawarcia umowy tj. 10 października 2012 roku). Pozostałe warunki umowy, w tym również zapisy dotyczące kar nie uległy zmianie i nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

Kredyty inwestycyjne

Na dzień 31 grudnia 2015 roku kredyty inwestycyjne, udzielone przez Konsorcja banków (2) i (3), wykorzystane były w kwocie nominalnej 4.074,8 mln zł (1.044,5 mln USD). Na dzień 31 grudnia 2014 roku była to kwota 4.102,6 mln zł (1.169,8 mln USD). 

W związku z finansowaniem bankowym inwestycji „Programu 10+”, Grupa LOTOS S.A. zobowiązana została do utrzymywania określonego jako Tangible Consolidated Net Worth (TCNW) wskaźnika (kowenantu) na poziomie nie niższym niż zapisany w zawartych na realizację tych inwestycji umowach kredytowych. Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku wymóg ten był przez Spółkę spełniony.

Kredyty obrotowe

Kredyt na finansowanie kapitału obrotowego został udzielony Grupie LOTOS S.A. przez Konsorcjum banków (4), w formie kredytów w rachunkach bieżących i jest wykorzystywany przez Spółkę w miarę bieżącego zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

Jednostka Dominująca ma ponadto możliwość korzystania z kredytów obrotowych w łącznej kwocie 400 mln zł w ramach umów zawartych z bankami PKO BP S.A. (umowa z dnia 26 czerwca 2009 roku, z późniejszymi zmianami - na łączną kwotę 300 mln zł) oraz Pekao S.A. (umowa z dnia 16 maja 2012 roku, z późniejszymi zmianami - na łączną kwotę 100 mln zł). Na dzień 31 grudnia 2015 roku ani na dzień 31 grudnia 2014 roku Spółka nie wykazywała zobowiązań z tytułu ww. umów.

Umowa na finansowanie Projektu EFRA

W dniu 30 czerwca 2015 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. i konsorcjum instytucji finansowych (Konsorcjum instytucji finansowych (8)), w którego skład weszły:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • Bank Pekao S.A.,
 • Bank Millennium S.A.,
 • Bank Zachodni WBK S.A.,
 • Bank PKO BP S.A.,
 • Bank Société Générale S.A.,
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.,
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.

podpisały umowę kredytową (wraz z umowami towarzyszącymi), której celem jest uzupełnienie środków niezbędnych do sfinansowania realizacji Projektu EFRA. Umowa przewiduje udzielenie dwóch kredytów:

 • inwestycyjnego – w wysokości do 432 mln USD (1.626 mln zł wg średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2015 roku), którego termin spłaty przypada na dzień 21 grudnia 2024 roku,
 • obrotowego – w wysokości do 300 mln zł, którego wypłata nastąpi w dwóch transzach:
  • do 100 mln zł, z terminem spłaty do 30 czerwca 2020 roku,
  • do 200 mln zł, z terminem spłaty do 21 grudnia 2024 roku.

Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego oparte jest o stawkę 3M lub 6M LIBOR, w zależności od przyjętego okresu odsetkowego, a kredytu obrotowego o stawkę 1M WIBOR.

Podstawowymi zabezpieczeniami kredytów są m.in. hipoteka kaucyjna na prawach spółki do nieruchomości, zastawy rejestrowe na zbiorze wszystkich rzeczy i praw (w tym na nowych instalacjach oraz zapasach) należących do spółki LOTOS Asfalt Sp. z o.o., zastaw rejestrowy i finansowy na rachunkach bankowych spółki LOTOS Asfalt Sp. z o.o., cesja praw z umów projektowych, ubezpieczeniowych i kontraktów handlowych, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Ponadto zabezpieczeniem powyższej umowy kredytowej jest również zastaw rejestrowy i finansowy na udziałach Grupy LOTOS S.A. w spółce LOTOS Asfalt Sp. z o.o., oświadczenie Grupy LOTOS S.A. o poddaniu się egzekucji oraz cesja praw przysługujących obydwu stronom z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 30 czerwca 2015 roku pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółką LOTOS Asfalt Sp. z o.o., w tym także z tytułu weksla stanowiącego zabezpieczenie pożyczki. Umowa dotyczy pożyczki odnawialnej, warunkowej do kwoty 53 mln USD z terminem spłaty do dnia 17 stycznia 2026 roku. Przeznaczeniem pożyczki jest zapewnienie finansowania Projektu EFRA na wypadek niewypracowania przez spółkę LOTOS Asfalt Sp. z o.o. środków własnych w zakładanej wysokości, a także zapewnienie spółce LOTOS Asfalt Sp. z o.o. płynności finansowej.

W dniu 7 września 2015 roku zostały podpisane dokumenty zabezpieczeń stanowiące część warunków zawieszających uruchomienie środków z umowy kredytowej, natomiast w dniu 9 października 2015 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. otrzymała potwierdzenie od agenta kredytu o spełnieniu wszystkich warunków zawieszających uruchomienie środków z umowy kredytowej co umożliwia rozpoczęcie wykorzystywania środków z kredytu. W związku z powyższym aktualne umowy kredytów w rachunku bieżącym, z których korzystała do tej pory spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o., do końca października 2015 roku zostaną rozwiązane, a zadłużenie z ich tytułu spłacone z wykorzystaniem środków kredytu obrotowego pozyskanego w związku z realizacją Projektu EFRA.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość zobowiązań z tytułu powyższych umów kredytowych wynosiła 110 mln zł w przypadku kredytu obrotowego oraz 21,4 mln zł (5,5 mln USD) dla kredytu inwestycyjnego.

Kredyty bankowe pozostałych spółek Grupy Kapitałowej

Łączna wartość zobowiązań z tytułu kredytów bankowych pozostałych spółek Grupy Kapitałowej LOTOS na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 888,2 mln zł (31 grudnia 2014: 940,2 mln. zł). Na kwotę tę składały się głównie zobowiązania spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. oraz spółek GK LOTOS Petrobaltic S.A.: LOTOS Exploration and Production Norge AS, SPV Baltic Sp. z o.o., AB LOTOS Geonafta.

Kredyty bankowe spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS

Na dzień 31 grudnia 2015 roku spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS wykazała 234,2 mln zł (60 mln USD) zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego na finansowanie zakupu aktywów Heimdal, udzielonego przez bank PKO BP S.A. (umowa z dnia 11 grudnia 2013 roku). Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania z tytułu powyższej umowy wynosiły 281,6 mln zł (80 mln USD).

Spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS korzysta ponadto z kredytu udzielonego przez PKO BP S.A., przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania z tego tytułu wynosiły 175,6 mln zł (45 mln USD), natomiast na dzień 31 grudnia 2014 roku było to 206,8 mln zł (58,8 mln USD).

Kredyt bankowy spółki SPV Baltic Sp. z o.o.

W dniu 31 stycznia 2014 roku spółka SPV Baltic Sp. z o.o. zawarła umowę kredytu inwestycyjnego z Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP S.A.) na sfinansowanie zakupu platformy wiertniczej (umowa z dnia 20 grudnia 2013 roku). Na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania z tego tytułu wynosiły 83,6 mln zł (31 grudnia 2014: 92,6 mln zł).

Kredyty bankowe spółki AB LOTOS Geonafta

W dniu 29 czerwca 2015 roku spółka AB LOTOS Geonafta (segment wydobywczy, GK LOTOS Petrobaltic S.A.) podpisała z Nordea Bank Litwa (Nordea Bank AB Lithuanian Branch) aneks do umowy kredytowej z dnia 27 września 2012 roku, na mocy którego Nordea Bank Litwa udzielił spółce AB LOTOS Geonafta:

 • kredytu długoterminowego w wysokości do 20 mln USD,
 • kredytu obrotowego w wysokości 10 mln USD,

w celu refinansowania dotychczasowych kredytów.

Termin spłaty kredytu długoterminowego przypada na dzień 30 czerwca 2019 roku. Termin spłaty kredytu obrotowego to 30 czerwca 2016 roku, automatycznie przedłużany na kolejne okresy roczne, maksymalnie do dnia 30 czerwca 2019 roku. Oprocentowanie kredytu długoterminowego oparte jest o indeks 6M LIBOR, a kredytu obrotowego o indeks 1M LIBOR. Zabezpieczenie kredytów stanowią hipoteka, zastaw rejestrowy na zapasach, zastaw na rachunkach bankowych, cesja praw z umów sprzedaży ropy, zastaw na udziałach jednostek powiązanych UAB Genciu Nafta i UAB Manifoldas oraz rachunkach bankowych tych spółek.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania AB LOTOS Geonafta z tytułu powyższej umowy wynosiły w sumie 84,5 mln zł (21,8 mln USD).


Kredyty bankowe spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Zobowiązania spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z tytułu kredytów bankowych związane są przede wszystkim z kredytami inwestycyjnymi udzielonymi przez bank PKO BP S.A., Pekao S.A oraz mBank S.A. na refinansowanie i finansowanie zakupu stacji paliw, w tym z tytułu nowej umowy zawartej w styczniu 2015 roku.

W dniu 26 stycznia 2015 roku spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. i konsorcjum banków Pekao S.A. i mBank S.A. (Konsorcjum banków (7)) podpisały umowę kredytową na łączną kwotę 100 mln zł z przeznaczeniem na refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę stacji paliw. Zabezpieczenie kredytu stanowią hipoteki. Termin spłaty kredytu przypada na dzień 31 marca 2025 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o indeks 3M WIBOR.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość zobowiązań z tytułu powyższych umów kredytów inwestycyjnych wynosiła łącznie 241,8 mln zł (31 grudnia 2014: 168,9 mln zł).

Ponadto na dzień 31 grudnia 2015 roku LOTOS Paliwa Sp. z o.o. wykazuje zobowiązania z tytułu kredytów obrotowego w banku Pekao S.A. w wysokości 21,2 mln zł (31 grudnia 2014: 4,1 mln zł).

Wpływy i wydatki z tytułu kredytów bankowych

Wpływy z tytułu zaciągniętych w 2015 roku kredytów bankowych Grupy wynosiły 798,2 mln zł (w 2014 roku: 563 mln zł), natomiast wydatki z tytułu spłaty kredytów wynosiły 1.161,5 mln zł (w 2014 roku: 1.030,4  mln zł). Powyższe kwoty zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności finansowej odpowiednio w pozycjach: Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz Wydatki z tytułu spłaty kredytów.
 
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów w 2015 roku dotyczyły:

 • kredytów spółki LOTOS Asfalt Sp. o.o. (204,2 mln zł),
 • kredytów inwestycyjnych spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (100 mln zł),
 • kredytu inwestycyjnego spółki LOTOS Terminale S.A. (50,9 mln zł),
 • kredytów obrotowych Jednostki Dominującej (60,1 mln zł),
 • kredytów spółki AB LOTOS Geonafta (338,7 mln zł),
 • kredytu obrotowego spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS (44,3 mln zł).

Wydatki z tytułu spłaty kredytów w 2015 roku dotyczyły głównie:

 • kredytów inwestycyjnych Jednostki Dominującej (460 mln zł),
 • kredytów obrotowych Jednostki Dominującej (60,1 mln zł),
 • kredytów obrotowych spółki LOTOS Asfalt Sp. z o.o. (65 mln zł),
 • kredytów inwestycyjnych spółki LOTOS Paliwa (27,2 mln zł),
 • kredytów spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS (167,1 mln zł),
 • kredytów spółki AB LOTOS Geonafta (362,2 mln zł),
 • kredytu inwestycyjnego spółki SPV Baltic Sp. z o.o. (9,1 mln zł).

W 2015 oraz 2014 roku w Grupie nie wystąpiły sytuacje braku spłaty kredytów. 

27.2 Pożyczki

w tysiącach złotych 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
WFOŚiGW Gdańsk 8.498 10.150
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 83.648 92.633
Razem 92.146 102.783
w tym:    
część długoterminowa 80.966 92.146
część krótkoterminowa 11.180 10.637

Zabezpieczenie spłaty powyższych pożyczek stanowią:

 • zastaw rejestrowy na aktywach,
 • zastaw rejestrowy i finansowy na udziałach,
 • cesja praw z polis ubezpieczeniowych,
 • cesja praw z umów sprzedaży usług, 
 • weksle in blanco,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
 • poręczenia udzielone przez spółki Grupy.

Oprocentowanie pożyczek oparte jest o 1M WIBOR lub stopę redyskonta weksli.

Na dzień 31 grudnia 2015 efektywna stopa procentowa pożyczek kształtowała się na średnim poziomie około 4,59% (31 grudnia 2014: 4,96%).

Analiza wrażliwości pożyczek na ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych została przedstawiona w nocie 32.4.1.

Analiza kontraktowych terminów zapadalności pożyczek została przedstawiona w nocie 32.5.

Pożyczki wg terminu wymagalności
31 grudnia 2015
w tysiącach złotych
Pożyczki udzielone Grupie w PLN
2016 11.180
2017 11.997
2018 11.349
2019 11.985
2020 12.659
po 2020 32.976
Razem 92.146
31 grudnia 2014
w tysiącach złotych
Pożyczki udzielone Grupie w PLN
2015 10.637
2016 11.180
2017 11.997
2018 11.349
2019 11.985
po 2019 45.635
Razem 102.783
Pożyczki spółek z GK LOTOS Petrobaltic S.A.

W dniu 31 stycznia 2014 roku spółka SPV Baltic Sp. z o.o. zawarła umowę pożyczki na kwotę do 100 mln zł z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu platformy wiertniczej (umowa z dnia 20 grudnia 2013 roku). Na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania z tytułu tej umowy wynosiły 83,6 mln zł (31 grudnia 2014: 92,6 mln zł).

Pożyczki pozostałych spółek Grupy Kapitałowej

W dniu 16 czerwca 2014 roku spółka LOTOS Kolej Sp. z o.o. zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę pożyczki na kwotę 6,9 mln zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji lokomotyw. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązanie z tytułu tej umowy wynosiło 6,2 mln zł (31 grudnia 2014: 6,9 mln zł). Ponadto spółka korzysta z pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (umowa z dnia 21 grudnia 2011 roku), z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni cystern. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązanie z tytułu tej umowy wynosiło 2,3 mln zł (31 grudnia 2014: 3,3 mln zł).

Wpływy i wydatki z tytułu pożyczek

W 2015 roku Grupa nie zaciągała pożyczek (w 2014 roku: 106,9 mln zł), natomiast wydatki z tytułu spłaty pożyczek wyniosły 10,8 mln zł (w 2014 roku: 13 mln zł). Powyższe kwoty zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności finansowej odpowiednio w pozycjach: Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz Wydatki z tytułu spłaty pożyczek.

27.3 Obligacje

Obligacje spółek z GK LOTOS Petrobaltic S.A.

W 2013 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. (segment wydobywczy) dokonała emisji obligacji średnioterminowych (obligacje serii: A, B, C, D, E w łącznej wartości nominalnej 65,9 mln USD) na podstawie umowy zawartej z Bankiem Pekao S.A. w dniu 29 października 2013 roku. W ramach umowy spółka LOTOS Petrobaltic S.A. może dokonać emisji obligacji do równowartości w dolarach amerykańskich kwoty 200 mln zł. Nabywcą wyemitowanych obligacji był Bank Pekao S.A.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji wynosiła 218,1 mln zł (31 grudnia 2014: 213,5 mln zł).

W związku z niespełnieniem jednego z kowenantów związanych z Umową Programu Emisji Obligacji długoterminowa część zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 179,1 mln zł zaprezentowana została w zobowiązaniach krótkoterminowych. Na dzień 31 grudnia 2015, oraz do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego, zobowiązania z tytułu obligacji nie zostały postawione przez bank w stan wymagalności.

Wpływy i wydatki z tytułu obligacji

W 2015 roku dokonano wykupu obligacji serii B o wartości nominalnej 5 mln USD. Wydatki z tego tytułu w wysokości 19,4 mln zł zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności finansowej Grupy w pozycji Wykup obligacji.

W 2014 roku miał miejsce wykup obligacji serii A o wartości nominalnej 5 mln USD, a zaprezentowane z tego tytułu w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności finansowej Grupy w pozycji Wykup obligacji wydatki wyniosły 17,4 mln zł.

Obligacje wg terminu wymagalności
31 grudnia 2015
w tysiącach złotych
Obligacje Grupy wyemitowane w USD
2016 218.100
2017 -
2018 -
2019 -
2020 -
po 2020 -
Razem 218.100
31 grudnia 2014
w tysiącach złotych
Obligacje Grupy wyemitowane w USD
2015 17.587
2016 35.045
2017 160.847
2018 -
2019 -
po 2019 -
Razem 213.479

Analiza wrażliwości obligacji na ryzyko związane ze zmianami kursów walut oraz stóp procentowych została przedstawiona odpowiednio w notach 32.3.1 oraz 32.4.1, natomiast analiza wymagalności w nocie 32.5.

Obligacje pozostałych spółek Grupy Kapitałowej

Ponadto od lipca 2010 roku do sierpnia 2015 w Grupie funkcjonował program emisji obligacji krótkoterminowych w spółce LOTOS Asfalt Sp. z o.o. W roku 2015 oraz 2014 spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. nie dokonywała emisji obligacji w ramach tego programu oraz nie wykazywała zobowiązań z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz 2014 roku.

27.4 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

w tysiącach złotych Minimalne opłaty leasingowe
 
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych
31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Nie dłużej niż jeden rok 54.648 35.286 31.542 22.495
Od 1 roku do 5 lat 198.708 109.607 145.431 91.178
Powyżej 5 lat 34.135 18.511 31.055 18.121
Razem 287.491 163.404 208.028 131.794
Minus koszty finansowe (79.463) (31.610) - -
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 208.028 131.794 208.028 131.794
w tym:        
część długoterminowa     176.486 109.299
część krótkoterminowa     31.542 22.495

Na podstawie umów leasingu finansowego Grupa użytkuje głównie aktywa związane z taborem kolejowym.

Analiza wrażliwości zobowiązań z tytułu leasingu finansowego na ryzyko związane ze zmianami kursów walut oraz stóp procentowych została przedstawiona odpowiednio w notach 32.3.1 oraz 32.4.1, natomiast analiza wymagalności w nocie 32.5.

27.4.1 Nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu operacyjnego

Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów nieodwoływanego leasingu operacyjnego przedstawiały się następująco:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Nie dłużej niż jeden rok 109.979 107.960
Od 1 roku do 5 lat 350.794 128.309
Powyżej 5 lat 48.171 12.866
Razem 508.944 249.135

Na podstawie umów leasingu operacyjnego Grupa użytkuje głównie aktywa związane z taborem kolejowym.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część