28. Pochodne instrumenty finansowe

w tysiącach złotych 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Aktywa finansowe    
Długoterminowe aktywa finansowe    
Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) 367 -
Forwardy i spoty walutowe 7.024 -
Swap procentowy (IRS) 992 -
Opcje 314 -
Razem 8.697 -
Krótkoterminowe aktywa finansowe    
Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) 198.224 -
Forwardy i spoty walutowe 7.058 536
Opcje 49 -
Swap walutowy 3.151 3.894
Razem 208.482 4.430
     
Razem aktywa finansowe 217.179 4.430
Zobowiązania finansowe    
Długoterminowe zobowiązania finansowe    
Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) 8.548 9.483
Forwardy i spoty walutowe 6 -
Swap procentowy (IRS) 45.752 53.143
Razem 54.306 62.626
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe    
Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) 49.507 19.854
Forwardy i spoty walutowe 903 56.365
Swap procentowy (IRS) 26.511 22.341
Swap walutowy 33.924 37.357
Razem 110.845 135.917
     
Razem zobowiązania finansowe 165.151 198.543

Pochodne instrumenty finansowe z których korzysta Grupa zawierają Grupa LOTOS S.A. oraz LOTOS Asfalt. Charakterystyka pochodnych instrumentów  finansowych została zaprezentowana w nocie 7.24. Cele oraz zasady zarządzania ryzykiem finansowym opisano w nocie 32. Klasyfikacja pochodnych instrumentów finansowych według poziomów hierarchii wartości godziwej została przedstawiona w nocie 31.2.

Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen surowców i produktów naftowych została przedstawiona w nocie 32.1.1.

Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut została przedstawiona w nocie 32.3.1.

Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych została przedstawiona w nocie 32.4.1.

Analiza wymagalności pochodnych instrumentów finansowych została przedstawiona w nocie 32.5.

Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe pochodnych instrumentów finansowych (aktywa finansowe) została przedstawiona w nocie 32.6.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część