20. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

w tysiącach złotych 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Środki pieniężne w banku 858.003 345.493
Środki pieniężne w kasie 542 400
Inne środki pieniężne 1.154 2.322
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
859.699 348.215
Kredyty w rachunku bieżącym (581.629) (514.902)
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane
w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
278.070 (166.687)

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym. Lokaty krótkoterminowe są zakładane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi w wysokości 505.299 tys. zł (31 grudnia 2014: 676.138 tys. zł) związanymi z kredytami obrotowymi (w tym przyznany kredyt obrotowy Konsorcjum banków (4) - patrz nota 27.1), w odniesieniu do których wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione.

Wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych, na których ustanowiono zabezpieczenie zobowiązań Grupy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 3.399 tys. zł (31 grudnia 2014: 3.197 tys. zł).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część