22. Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji

Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji obejmuje nadwyżkę ceny emisyjnej akcji serii B, C i D nad ich wartością nominalną z uwzględnieniem kosztów bezpośrednio związanych z emisją akcji.

31 grudnia 2015
w tysiącach złotych
Seria B Seria C Seria D Razem
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 980.000 340.773 940.500 2.261.273
Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji (9.049) (376) (23.538) (32.963)
Razem 970.951 340.397 916.962 2.228.310
31 grudnia 2014
w tysiącach złotych
Seria B Seria C Seria D Razem
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 980.000 340.773 940.500 2.261.273
Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji (9.049) (376) (22.222) (31.647)
Razem 970.951 340.397 918.278 2.229.626
w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2015
za rok zakończony
31 grudnia 2014
Stan na początek okresu 2.229.626 1.311.348
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji serii D - 940.500
Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji serii D (1.316) (22.222)
Stan na koniec okresu 2.228.310 2.229.626

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część