w tysiącach złotych 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Wyroby gotowe 863.428 1.184.960
Półprodukty i produkty w toku 319.533 556.424
Towary 116.801 223.540
Materiały 1.936.054 1.952.205
Razem 3.235.816 3.917.129
w tym zapasy wycenione według:    
   kosztu wytworzenia lub ceny nabycia 493.696 469.201
   ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania 2.742.120 3.447.928

Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących tę wartość do poziomu ceny sprzedaży netto możliwej do realizacji pomniejszonej o koszty sprzedaży, jeśli cena ta jest niższa.

W związku ze zmianą notowań cen ropy naftowej i produktów rafineryjnych w 2015 roku, Grupa w 1 półroczu dokonała rozwiązania utworzonych w 4 kwartale 2014 roku odpisów aktualizujących wartość zapasów, natomiast w 3 i 4 kwartale 2015 roku zawiązano odpis doprowadzający wartość zapasów do poziomu cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania, zgodnie z MSR 2 (patrz nota 19.1).

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań z tytułu kredytów wynosiła 2.734.698 tys. zł (31 grudnia 2014: 3.330.652 tys. zł).

19.1 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2015
za rok zakończony
31 grudnia 2014
Stan na początek okresu 453.409 2.919
Utworzenie 267.840 451.551
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 21 1
Wykorzystanie (328) (892)
Rozwiązanie (453.247) (170)
Stan na koniec okresu 267.695 453.409
w tym:    
   Wyroby gotowe 62.906 200.340
   Półprodukty i produkty w toku 28.712 40.913
   Towary 34.089 5.834
   Materiały 141.988 206.322

Efekt aktualizacji wartości zapasów prezentowany jest w koszcie własnym sprzedaży.

19.2 Zapasy obowiązkowe

Grupa utrzymuje zapasy obowiązkowe zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343, z dnia 23 marca 2007 roku z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U. nr 39, poz.338 z późn. zm.).

Powyższe przepisy regulują zasady tworzenia, utrzymywania oraz finansowania zapasów ropy naftowej, produktów naftowych oraz paliw w przedsiębiorstwach energetycznych. 

Zapasy obowiązkowe w Grupie obejmują ropę naftową, produkty naftowe (paliwa ciekłe), gaz płynny LPG, węgiel kamienny. Zapasy obowiązkowe utrzymywane są w segmencie produkcji i handlu, głównie przez Jednostkę Dominującą. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość bilansowa zapasów obowiązkowych wynosiła 1.881.494 tys. zł (31 grudnia 2014: 2.243.655 tys. zł).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część