16. Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności

Grupa posiada udziały we wspólnych przedsięwzięciach wycenianych metodą praw własności, do których należą:

  • Umowa joint venture Grupy LOTOS S.A. z BP Europe SE na prowadzenie działalności w zakresie dostaw paliwa lotniczego przez spółkę LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o.
  • Umowa współpracy spółek LOTOS Petrobaltic S.A. oraz CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. w zakresie zagospodarowania i eksploatacji złóż gazokondensatowych B-4 i B-6 na Morzu Bałtyckim realizowana poprzez spółki celowe Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. oraz Baltic Gas Sp. z o.o. (Komplementariusz).
  • Wspólne przedsięwzięcie w zakresie działalności poszukiwawczo-wydobywczej ropy naftowej na terytorium Litwy realizowane w formie spółki UAB Minijos Nafta.

Podstawowe informacje dotyczące wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności opisano w nocie 2.

Procentowy udział Grupy we własności jednostek Wartość bilansowa udziałów
(w tysiącach złotych)
31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Segment produkcji i handlu        
LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. 50,00% 50,00% 16.274 14.551
Segment wydobywczy
(GK LOTOS Petrobaltic S.A.)
       
Baltic Gas Sp. z o.o. 49,99% 49,99% 11 12
Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
i wspólnicy sp.k. (1)
43,96% 62,40% 54.460 51.433
UAB Minijos Nafta 49,99% 49,99% - 33.603
Razem     70.745 99.599

(1) Udział we własności jednostki ustalono na podstawie wartości wkładów wniesionych przez poszczególnych wspólników do sumy wszystkich wkładów na dzień 31 grudnia 2015 roku:

  • Baltic Gas Sp. z o.o. (Komplementariusz) 0,001%, (31 grudnia 2014: 0,001%),
  • LOTOS Petrobaltic S.A. (Komandytariusz) 43,968% (31 grudnia 2014: 62,403%),
  • CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. („CalEnergy”) (Komandytariusz) 56,031% (31 grudnia 2014: 37,596%).

Procentowy udział Grupy we własności jednostki Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp. k. pośrednio współkontrolowanej wynosi 43,96% (31 grudnia 2014: 62,40%).

w tysiącach złotych Udział Grupy w wynikach netto jednostek
za rok zakończony
31 grudnia 2015
za rok zakończony
31 grudnia 2014
Segment produkcji i handlu    
LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. 1.755 185
Segment wydobywczy
(GK LOTOS Petrobaltic S.A.)
   
Baltic Gas Sp. z o.o. (21) (25)
Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
i wspólnicy sp.k. (1)
(644) (711)
UAB Minijos Nafta(2) (32.156) (23.914)
Razem (31.066) (24.465)

(1) W umowie spółki określono uczestniczenie wspólników w zyskach i stratach spółki Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k. w następujący sposób:

  • Baltic Gas Sp. z o.o. posiada 0,001% udziału w zyskach i 100% w stratach,
  • LOTOS Petrobaltic S.A. posiada 50,9995% udziału w zyskach
  •  CalEnergy posiada  48,9995% udziału w zyskach.

W związku z powyższym, w rozumieniu regulacji MSSF spółka Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k jest podmiotem współkontrolowanym (wspólne przedsięwzięcie wyceniane metodą praw własności zgodnie z MSSF 11) przez Grupę.

(2) W tym wartość odpisu aktualizującego udziały w spółce UAB Minijos Nafta w kwocie 28.457 tys. zł (w roku 2014: 21.983 tys. zł), patrz nota 16.1.

16.1 Zmiana stanu udziałów we wspólnych przedsięwzięciach wycenianych metodą praw własności

Segment produkcji i handlu

LOTOS – Air BP Polska Sp. z o.o.

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2015
za rok zakończony
31 grudnia 2014
Stan na początek okresu 14.551 14.419
Udział w zysku/(stracie) netto 1.755 185
Udział w innych całkowitych dochodach/(stratach)
netto (straty aktuarialne z tytułu świadczeń
pracowniczych po okresie zatrudnienia)
16 (30)
Udział w stratach z tytułu transakcji wewnątrzgrupowych (48) (23)
Stan na koniec okresu 16.274 14.551
Segment wydobywczy (GK LOTOS Petrobaltic S.A.)

Baltic Gas Sp. z o.o.

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2015
za rok zakończony
31 grudnia 2014
Stan na początek okresu 12 7
Podwyższenie kapitału 20 30
Udział w stracie netto (21) (25)
Stan na koniec okresu 11 12

Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k.

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2015
za rok zakończony
31 grudnia 2014
Stan na początek okresu 51.433 51.796
Podwyższenie wniesionych wkładów 3.671 348
Udział w stracie netto (644) (711)
Stan na koniec okresu 54.460 51.433

W 2015 roku wydatki z tytułu wniesionych wkładów pieniężnych do spółki Baltic Gas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. wyniosły łącznie 3.878 tys. zł, z czego kwota 207 tys. zł dotyczyła wniesionych wkładów w roku 2014 (w roku 2014: 309 tys. zł). Wydatki z tytułu ww. wkładów wykazano w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej w pozycji Wniesienie wkładów pieniężnych – wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności.

UAB Minijos Nafta

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2015
za rok zakończony
31 grudnia 2014
Stan na początek okresu 33.603 63.576
Wypłata dywidendy (837) (7.280)
Udział w stracie netto: (32.156) (23.914)
   - udział w stracie netto wspólnego przedsięwzięcia (3.699) (1.931)
   - odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości udziałów
  we wspólnym przedsięwzięciu
(28.457) (21.983)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (610) 1.221
Stan na koniec okresu - 33.603

Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku przeprowadzono testy na utratę wartości udziałów spółki UAB Minijos Nafta (GK AB LOTOS Geonafta). Grupa ustaliła wartość odzyskiwalną testowanych aktywów na poziomie ich wartości użytkowej oszacowanej metodą zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych.

Główne założenia przyjęte do ustalenia wartości odzyskiwanej testowanych aktywów są zbieżne z założeniami przyjętymi do ustalenia wartości odzyskiwanej testowanych na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku poszczególnych licencji produkcyjnych związanych z koncesjami litewskimi w spółkach GK AB LOTOS Geonafta, patrz nota 15.1.2.

W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości Grupa dokonała w roku 2015 oraz 2014 odpisu aktualizującego udziały spółki UAB Minijos Nafta. W 2015 roku odpis aktualizujący wynosił 28.457 tys. zł (w roku 2014: 21.983 tys. zł) i skorygował wartość inwestycji do zera. W skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów dokonane odpisy z tytułu utraty wartości udziałów zostały ujęte w pozycji Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności.

16.2 Skrócone informacje dotyczące wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

w tysiącach złotych LOTOS – Air BP
Polska Sp. z o.o.
Baltic Gas
Sp. z o.o.
Baltic Gas Sp. z o.o.
i wspólnicy sp.k.
UAB Minijos Nafta
za rok zakończony 31 grudnia 2015
Przychody ze sprzedaży 221.388 - - 31.658
Koszt własny sprzedaży (197.125) - (626) (33.124)
Zysk/(Strata) na sprzedaży 24.263 - (626) (1.466)
Koszty sprzedaży (15.175) - - (824)
Koszty ogólnego zarządu (4.476) (42) (730) (5.144)
Pozostałe przychody i koszty (netto) (159) - - 45
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) 4.453 (42) (1356) (7.389)
Przychody i koszty finansowe (netto) (101) - 68 (164)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 4.352 (42) (1.288) (7.553)
Podatek dochodowy (842) - - 2
Zysk/(Strata) netto 3.510 (42) (1.288) (7.551)
Inne całkowite dochody/(straty) netto 32 - - -
Całkowite dochody/(straty) ogółem 3.542 (42) (1.288) (7.551)
Amortyzacja (820) - (626) (9.882)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

w tysiącach złotych LOTOS – Air BP
Polska Sp. z o.o.
Baltic Gas
Sp. z o.o.
Baltic Gas Sp. z o.o.
i wspólnicy sp.k.
UAB Minijos Nafta
za rok zakończony 31 grudnia 2014
Przychody ze sprzedaży 478.279 - - 57.212
Koszt własny sprzedaży (457.504) - (626) (47.228)
Zysk/(Strata) na sprzedaży 20.775 - (626) 9.984
Koszty sprzedaży (15.849) - - (1.088)
Koszty ogólnego zarządu (4.347) (50) (615) (14.488)
Pozostałe przychody i koszty (netto) 56 - (123) (148)
Strata operacyjna 635 (50) (1.364) (5.740)
Przychody i koszty finansowe (netto) (137) - (58) 289
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 498 (50) (1.422) (5.451)
Podatek dochodowy (129) - - 1.076
Strata netto 369 (50) (1.422) (4.375)
Inne całkowite dochody/(straty) netto (60) - - -
Całkowite dochody/(straty) ogółem 309 (50) (1.422) (14.995)
Amortyzacja (779) - (626) (10.900)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

w tysiącach złotych Nota LOTOS – Air BP
Polska Sp. z o.o.
Baltic Gas
Sp. z o.o.
Baltic Gas Sp. z o.o.
i wspólnicy sp.k.
UAB Minijos Nafta
31 grudnia 2015
Aktywa trwałe 10.698 1 125.589 66.077
Aktywa obrotowe, w tym: 29.232 31 8.700 15.025
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   12.790 5 6.359 6.946
Aktywa razem   39.930 32 134.289 81.102
Zobowiązania długoterminowe 4.228 - - 18.274
Zobowiązania krótkoterminowe 16.487 11 9.918 4.860
Zobowiązania razem   20.715 11 9.918 23.134
Aktywa netto   19.215 21 124.371 57.968
    50% 49,99% * 49,99%
Udział w aktywach netto 9.608 11 54.460 28.978
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości udziałów - - - 28.978
Wycena do wartości godziwej 6.736 (1) - - -
Eliminacja transakcji wewnątrzgrupowych (70) - - -
Udział we wspólnych przedsięwzięciach 16 16.274 11 54.460 -

 Sprawozdanie z sytuacji finansowej


w tysiącach złotych
Nota LOTOS – Air BP
Polska Sp. z o.o.
Baltic Gas
Sp. z o.o.
Baltic Gas Sp. z o.o.
i wspólnicy sp.k.
UAB Minijos Nafta
31 grudnia 2014
Aktywa trwałe 11.598 1 97.869 122.455
Aktywa obrotowe, w tym: 37.046 25 7.596 13.401
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   6.220 9 3.375 2.791
Aktywa razem   48.644 26 105.465 135.856
Zobowiązania długoterminowe 5.081 - - 18.031
Zobowiązania krótkoterminowe 27.888 2 23.859 5.889
Zobowiązania razem   32.969 2 23.859 23.920
Aktywa netto   15.675 24 81.606 111.936
    50% 49,99% * 49,99%
Udział w aktywach netto 7.838 12 51.433 55.968
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości udziałów - - - (22.365)
Wycena do wartości godziwej 6.736 (1) - - -
Eliminacja transakcji wewnątrzgrupowych (23) - - -
Udział we wspólnych przedsięwzięciach 16 14.551 12 51.433 33.603

* W rozumieniu regulacji MSSF spółka Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k jest podmiotem współkontrolowanym (wspólne przedsięwzięcie wyceniane metodą praw własności zgodnie z MSSF 11) przez Grupę (patrz nota 16, powyżej).

(1) Kwota zysku z wyceny zachowanej inwestycji w poprzednio kontrolowanej przez Grupę jednostce do jej wartości godziwej na dzień utraty kontroli w wysokości 6.736 tys. zł.

Informacje o transakcjach ze wspólnymi przedsięwzięciami, w których Grupa posiada udziały przedstawiono w nocie 36.1

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część