2. Skład Grupy Kapitałowej oraz jego zmiany

W skład Grupy Kapitałowej LOTOS wchodzą: Grupa LOTOS S.A. jako Jednostka Dominująca oraz podmioty o profilu produkcyjnym, usługowym i handlowym (spółki zależne oraz spółki pośrednio zależne od Grupy LOTOS S.A.).

Ponadto Grupa posiada udziały we wspólnych przedsięwzięciach wycenianych metodą praw własności.
Poniżej przedstawiono informacje na temat siedziby i przedmiotu działalności wymienionych wyżej podmiotów, a także dane na temat procentowego udziału Grupy w ich własności oraz wskazanie stosowanej przez Grupę metody konsolidacji:

Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności Procentowy udział Grupy 
we własności jednostki
31.12.2015 31.12.2014
Jednostka Dominująca        
Segment produkcji i handlu        

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (głównie paliw) oraz ich sprzedaż hurtowa Nie dotyczy Nie dotyczy
Jednostki bezpośrednio zależne konsolidowane metodą pełną    
Segment wydobywczy        

LOTOS Petrobaltic S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Petrobaltic S.A.)

Gdańsk Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 99,99% 99,99%
Segment produkcji i handlu        

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Gdańsk Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS 100,00% 100,00%

LOTOS Oil Sp. z. o.o.

Gdańsk Produkcja i sprzedaż olejów smarowych i smarów oraz sprzedaż olejów bazowych 100,00% 100,00%

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Gdańsk Produkcja i sprzedaż asfaltów 100,00% 100,00%

LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Gdańsk Transport kolejowy 100,00% 100,00%

LOTOS Serwis Sp. z o.o.

Gdańsk Działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki, usługi remontowe 100,00% 100,00%

LOTOS Lab Sp. z o.o.

Gdańsk Wykonywanie analiz laboratoryjnych 100,00% 100,00%

LOTOS Straż Sp. z o.o.

Gdańsk Ochrona przeciwpożarowa 100,00% 100,00%

LOTOS Ochrona Sp. z o.o.

Gdańsk Ochrona mienia i osób 100,00% 100,00%

LOTOS Terminale S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Terminale S.A.)

Czechowice-Dziedzice Magazynowanie i dystrybucja paliw 100,00% 100,00%

LOTOS Infrastruktura S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową:
GK LOTOS Infrastruktura S.A.)

Jasło Magazynowanie i dystrybucja paliw. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 100,00% 100,00%
Pozostałe        

LOTOS Gaz S.A. w likwidacji

Kraków Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00%

LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. w likwidacji (1)

Jasło Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej - 100,00%
Jednostki bezpośrednio zależne nie objęte konsolidacją (2)    

Infrastruktura Kolejowa Sp. z o.o.

Gdańsk Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00%

Fundacja LOTOS (3)

Gdańsk Działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 100,00% -
Jednostki pośrednio zależne konsolidowane metodą pełną    
Segment produkcji i handlu        
GK LOTOS Infrastruktura S.A.        

RCEkoenergia Sp. z o.o.

Czechowice-Dziedzice Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i gazu 100,00% 100,00%
GK LOTOS Terminale S.A.

LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.

Czechowice-Dziedzice Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) 100,00% 100,00%
Segment wydobywczy        
GK LOTOS Petrobaltic S.A.

LOTOS Exploration and Production Norge AS

Norwegia, Stavanger Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym; świadczenie usług związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego 99,99% 99,99%

Aphrodite Offshore Services N.V.

Curaçao Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego (spółka nie prowadzi działalności operacyjnej) 99,99% 99,99%

B8 Sp. z o.o.

Gdańsk Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie 99,99% 99,99%

B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BALTIC S.K.A.

Gdańsk Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy i gazu ziemnego 99,99% 99,99%

Miliana Shipholding Company Ltd. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Miliana Shipholding Company Ltd.)

Cypr, Nikozja Świadczenie usług magazynowania i transportu ropy naftowej oraz innych usług w obszarze transportu morskiego 99,99% 99,99%

Technical Ship Management Sp. z o.o. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Technical Ship Management Sp. z o.o.)

Gdańsk Działalność usługowa wspomagająca transport morski, doradztwo w zakresie eksploatacji statków 99,99% 99,99%

SPV Baltic Sp. z o.o.

Gdańsk Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego 99,99% 99,99%

Miliana Shipmanagement Ltd.

Cypr, Nikozja Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego 99,99% 99,99%

Miliana Shipping Group Ltd. (spółka posiada swoją grupę kapitałową:
GK Miliana Shipping Group Ltd.)

Cypr, Nikozja Zarządzanie posiadanymi aktywami 99,99% 99,99%

Bazalt Navigation Co. Ltd.

Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99%

Granit Navigation Company Ltd.

Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99%

 Kambr Navigation Company Ltd.

Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99%

St. Barbara Navigation Company Ltd.

Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99%

Petro Icarus Company Ltd.

Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99%

Petro Aphrodite Company Ltd.

Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99%

AB LOTOS Geonafta (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK AB LOTOS Geonafta)

Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, świadczenie usług wiertniczych oraz kupno i sprzedaż ropy naftowej 99,99% 99,99%

UAB Genciu Nafta

Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 99,99% 99,99%

UAB Manifoldas

Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 99,99% 99,99%
Pozostałe        
GK LOTOS Petrobaltic S.A.        

Energobaltic Sp. z o.o.

Władysławowo Produkcja energii elektrycznej, energii cieplnej, LPG oraz kondensatu gazowego 99,99% 99,99%
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności    

LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. (4)

Gdańsk Handel paliwem lotniczym oraz usługi logistyczne 50,00% 50,00%
GK LOTOS Petrobaltic S.A.

Baltic Gas Sp. z o.o. (5)

Gdańsk Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego) 49,99% 49,99%

Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. (5)

Gdańsk Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 43,96% 62,40%
GK AB LOTOS Geonafta

UAB Minijos Nafta (6)

Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 49,99% 49,99%

(1) Dnia 12 marca 2015 roku spółka LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. w likwidacji została wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Postępowanie likwidacyjne było konsekwencją realizowanego „Programu Efektywność i Rozwój 2013-2015”, którego jednym z elementów jest porządkowanie struktury Grupy Kapitałowej LOTOS.

(2) Podmioty wyłączono z konsolidacji z uwagi na fakt, iż wielkości wykazywane w sprawozdaniach finansowych tych jednostek na dzień 31 grudnia 2015 roku są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w standardzie MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”.

(3) W dniu 1 czerwca 2015 roku Grupa LOTOS S.A. utworzyła fundację pod nazwą Fundacja LOTOS. Misją Fundacji jest wszechstronna działalność społeczna wnosząca pozytywny wkład w rozwój otoczenia społecznego i przyrodniczego. Działalność Fundacji LOTOS skoncentrowana jest głównie na projektach z zakresu ekologii i ochrony środowiska, nauki, edukacji i oświaty oraz rozwoju społecznego.

(4) Umowa joint venture Grupy LOTOS S.A. z BP Europe SE na prowadzenie działalności w zakresie dostaw paliwa lotniczego w ramach spółki LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. 

(5) Umowa współpracy spółek LOTOS Petrobaltic S.A. oraz CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. w zakresie zagospodarowania i eksploatacji złóż gazokondensatowych B-4 i B-6 na Morzu Bałtyckim realizowana poprzez spółki celowe Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. oraz Baltic Gas Sp. z o.o. (Komplementariusz).
W rozumieniu regulacji MSSF spółki: Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k. oraz Baltic Gas Sp. z o.o. stanowią wspólne przedsięwzięcia wyceniane przez Grupę metodą praw własności (MSSF 11). 
W 2015 spółki: Cal Energy Resources Poland Sp. z o.o. i LOTOS Petrobaltic S.A. wniosły wkłady pieniężne do jednostki Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp. k., odpowiednio w kwotach: 40.176 tys. zł i 3.877 tys. zł, co wpłynęło na zmianę procentowego udziału Grupy we własności tej jednostki. Ponadto w 2 kwartale 2015 roku wspólnicy Ci objęli nowo utworzone udziały w podwyższonym o kwotę 40 tys. zł kapitale jednostki Baltic Gas Sp. z o.o. Wydatki z tytułu wniesionych wkładów pieniężnych przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. do ww. spółek w kwocie 3.898 tys. zł Grupa wykazała w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w pozycji Wniesienie wkładów pieniężnych – wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności, patrz nota 16.1.

(6) Wspólne przedsięwzięcie w zakresie działalności poszukiwawczo-wydobywczej ropy naftowej na terytorium Litwy realizowane w formie spółki UAB Minijos Nafta.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część