36. Informacje o podmiotach powiązanych

36.1 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi, w których Grupa posiada udziały

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2015
za rok zakończony
31 grudnia 2014
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności    
Sprzedaż 200.263 456.244
Zakupy 117 510
w tysiącach złotych Nota 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności      
Należności 18 12.219 23.318

W roku 2015 i 2014 Grupa przeprowadzała istotne transakcje ze spółką LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. głównie z tytułu sprzedaży paliwa lotniczego. Łączna wartość tych transakcji w roku 2015 wynosiła 198.816 tys. zł (w 2014 roku: 455.578 tys. zł). Na dzień 31 grudnia 2015 roku saldo nierozliczonych należności z tytułu powyższych transakcji wynosiło 12.219 tys. zł (31 grudnia 2014: 23.291 tys. zł). 

Podstawowe informacje dotyczące wspólnych przedsięwzięć, w których Grupa posiada udziały przedstawiono w nocie 2, a dodatkowe ujawnienia na temat wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności wykazano w nocie 16.

36.2 Podmiot sprawujący kontrolę nad Grupą

Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku Skarb Państwa był właścicielem 53,19% akcji Grupy LOTOS S.A. W latach 2014 i 2015 nie wystąpiły transakcje pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Skarbem Państwa.

36.2.1 Transakcje z jednostkami powiązanymi, w których Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ

W roku 2015 Grupa przeprowadziła transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez Skarb Państwa, których łączna wartość była istotna. Transakcje były przeprowadzone na zasadach rynkowych i związane były z bieżącą działalnością operacyjną Grupy. Transakcje dotyczyły głównie sprzedaży paliw, sprzedaży i zakupu usług magazynowania, sprzedaży i zakupu usług transportowych, zakupu energii, gazu ziemnego oraz innych paliw.

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2015
za rok zakończony
31 grudnia 2014
Sprzedaż 335.843 640.112
Zakupy 1.757.779 1.447.552
w tysiącach złotych 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Należności 27.859 27.205
Zobowiązania 130.356 134.198

36.3 Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki
w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2015
za rok zakończony
31 grudnia 2014
Zarząd    
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia), w tym: 1.183 1.346
- nagrody jubileuszowe - 57
Zarząd - jednostki zależne (1)    
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 3.631 3.646
Rada Nadzorcza    
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 252 228
Razem (2) 5.066 5.220

(1) Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych.

(2) Wartość wynagrodzenia uwzględnia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Pozostałe świadczenia pracownicze
w tysiącach złotych 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Zarząd    
Świadczenia po okresie zatrudnienia, nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia 654 631
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu nagrody rocznej (1) 311 156
Razem 965 787

(1) Zgodnie z ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa).

W roku 2015 i 2014 Grupa nie zawierała żadnych znaczących transakcji z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, nie udzielała wymienionym osobom żadnych pożyczek, zaliczek, gwarancji, ani nie zawierała żadnych innych umów o charakterze nierynkowym, bądź o istotnym wpływie na niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

W latach 2014 - 2015, na podstawie złożonych oświadczeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, Grupa LOTOS S.A. nie uzyskała wiedzy o transakcjach zawartych przez ich małżonków, krewnych lub powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli, bądź z innymi osobami, z którymi mają osobiste powiązania ze Spółką lub z podmiotem Grupy Kapitałowej LOTOS.

36.4 Wynagrodzenie wypłacone lub należne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej

Wynagrodzenie wypłacone głównej kadrze kierowniczej (za wyjątkiem członków Zarządu Spółki)
w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2015
za rok zakończony
31 grudnia 2014
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia), w tym: 26.032 26.918
- wypłacona nagroda roczna 3.339 (1) 3.331 (2)
- wypłacona nagroda jubileuszowa 777 -

(1)  Wypłacone w 2015 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2014

(2)  Wypłacone w 2014 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2013.

Pozostałe świadczenia pracownicze
w tysiącach złotych 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Świadczenia po okresie zatrudnienia, nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia 11.903 12.190
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu nagrody rocznej 7.171 3.875
Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze 26 31
Razem 19.100 16.096

W roku 2015 Grupa LOTOS nie udzielała członkom głównej kadry kierowniczej pożyczek (w roku 2014: 30 tys. zł).

36.5 Transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

W roku 2015 Grupa nie przeprowadzała istotnych transakcji ze stronami powiązanymi poprzez członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (w roku 2014: 160.176 tys. zł).

W latach 2014 i 2015 Grupa nie przeprowadzała istotnych transakcji ze stronami powiązanymi poprzez członków Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część