26. Udziały niekontrolujące

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2015
za rok zakończony
31 grudnia 2014
Stan na początek okresu 175 289
Udział w wynikach (37) (46)
Udział w innych całkowitych dochodach/(stratach) netto - 5
Udział w całkowitych dochodach/(stratach) ogółem (37) (41)
Zmiana udziału w aktywach netto spółki LOTOS Petrobaltic S.A. - 10
Sprzedaż akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. Jednostce Dominującej - (83)
Stan na koniec okresu 138 175

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część