17. Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) przeznaczone do sprzedaży

w tysiącach złotych 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Segment wydobywczy 8.377 1.661
Segment produkcji i handlu - 8.774
Razem 8.377 10.435
Segment wydobywczy

Wykazana na dzień 31 grudnia 2015 roku kwota 8.377 tys. zł aktywów przeznaczonych do sprzedaży dotyczy elementów rurowych, na które Grupa ponosiła nakłady w związku z zagospodarowaniem złoża B-8 (patrz nota 13.2). Wartość nakładów na ten cel, poniesionych przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. w łącznej wysokości 45.011 tys. zł, uwzględniających skapitalizowane koszty z tytułu rekompensaty (cancellation fee) dla producenta prefabrykatów rurowych, została skorygowana o dokonany w 2015 roku odpis z tytułu utraty wartości tych nakładów w kwocie 36.634 tys. zł (patrz nota 9.4) w wyniku zmiany koncepcji przebudowy platformy wiertniczej „Petrobaltic” na centrum produkcyjne na złożu. W ocenie Zarządu wartość wykazanych na dzień 31 grudnia 2015 roku aktywów przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 8.377 tys. zł stanowi możliwą do uzyskania cenę sprzedaży netto nóg rurowych (zgodnie z analizą przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. aktualnych cen u dostawców stali na rynku krajowym oraz zagranicznym).

Na dzień 31 grudnia 2014 ujęte przez Grupę aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży obejmowały dwa śmigłowce, które zostały zbyte przez Grupę w 4 kwartale 2015 roku. Wpływy pieniężne z tytułu sprzedaży w 2015 roku wynosiły 3.700 tys. zł i zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w pozycji Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych.

Segment produkcji i handlu

Na dzień 31 grudnia 2014 roku do grup do zbycia Grupa zaliczyła wyodrębnione zorganizowane części przedsiębiorstwa w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach, prowadzące działalność usługową w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego, automatyki, remontów oraz badań i analiz technicznych, które zostały zbyte w trakcie 2015 roku.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część