Na czym koncentrujemy nasz zrównoważony rozwój?


Dywersyfikacja i większe wydobycie

Kapitał produkcyjny

W celu zwiększenia bezpieczeństwa kraju w sektorze energii oraz umocnienia pozycji Grupy Kapitałowej LOTOS w sektorze poszukiwań i wydobycia, z perspektywami dalszego wzrostu w kolejnych latach, sukcesywnie dywersyfikujemy źródła pozyskiwania surowców i powiększamy skalę wydobycia. W 2015 roku przekroczyliśmy cel wydobywczy 24 tys. boe/dzień zapisany w Strategii biznesowej Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2011–2015. Dokonaliśmy tego w dużej mierze dzięki transakcji zakupu pakietu aktywów wydobywczych Sleipner w Norwegii oraz uruchomieniu wydobycia ze złoża B8, posiadającego największe zasoby ropy naftowej w polskiej części Morza Bałtyckiego. Nowe złoża na norweskim szelfie dają nam również potencjał do odzyskania kapitału zamrożonego w aktywie podatkowym związanym z projektem YME. W perspektywie najbliższych lat nasz potencjał wydobywczy ma szanse znacznie wzrosnąć za sprawą m.in. zakończenia zagospodarowania złoża B8 oraz zagospodarowania bogatych w gaz złóż B4 i B6 na Morzu Bałtyckim, realizację projektów lądowych w Polsce – Górowo Iławeckie i Kamień Pomorski, a także zagospodarowania złóż z posiadanego portfela w Norwegii (Utgard – dawniej Alfa Sentral, oraz Frigg Gamma Delta) oraz potencjalnie nowych inwestycji rozwojowych.


Wzrost innowacyjności w procesie produkcji

Kapitał produkcyjny

Kapitał intelektualny

Rafineria Grupy LOTOS od szeregu lat lokuje się wśród najbardziej efektywnych energetycznie rafinerii europejskich. Potwierdził to ranking SOLOMON Associates za 2014 rok, porównujący efektywność światowych kompleksów rafineryjnych. W 2015 roku wskaźnik energochłonności zakładu, który utrzymany został na podobnym poziomie jak w roku poprzednim, potwierdził konsekwencję Grupy LOTOS w racjonalnym gospodarowaniu energią. O naszej konkurencyjności świadczy również fakt, że gdański zakład znajduje się także wśród 25% najlepszych na świecie rafinerii pod względem m.in. poziomu marży przerobowej, efektywności służb utrzymania ruchu oraz dostępności instalacji.

Przewagi rynkowe zawdzięczamy m.in. efektywnemu wykorzystaniu rozbudowanych mocy przerobowych rafinerii. Przełomowym pod względem ich zwiększania, a także znacznej poprawy elastyczności instalacji rafineryjnych był zakończony w 2011 roku Program 10+. Kolejnym milowym krokiem w naszym rozwoju jest rozpoczęty w 2015 roku Projekt EFRA, który uczyni z Grupy LOTOS jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie rafinerii na świecie, z bardzo wysokimi uzyskami wysokomarżowych produktów.


Ekologiczny wymiar inwestycji

Kapitał naturalny 

Kapitał intelektualny

Jako koncern z potencjałem innowacyjnym, w celu podniesienia konkurencyjności poszczególnych obszarów biznesowych oraz ograniczania negatywnego wpływu na otoczenie, prowadzimy działania ukierunkowane na innowacje techniczne i technologiczne będące efektem badań własnych oraz współpracy z partnerami. Współpracujemy w tym zakresie zarówno z instytucjami naukowymi, jak i firmami z branży energetycznej. Grupa LOTOS jest liderem projektu HESTOR, który ma doprowadzić do określenia efektywności magazynowania nadmiarowej energii elektrycznej w postaci wodoru pozyskiwanego na drodze elektrolizy z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i następnie zatłaczanego do kawern solnych, dla dalszego wykorzystywania do celów energetycznych i technologicznych. Efektem ekologicznym projektu będzie obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Projekt prowadzony jest w ramach Programu GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych.

Angażujemy się także w badania nad zastępowaniem paliw kopalnych. Analizowane są możliwości wykorzystania olejów roślinnych i zwierzęcych w kierunku otrzymywania biowęglowodorów w technologii HVO – Hydrotreated Vegetable Oil.


Bardziej wiarygodni kredytowo

Kapitał finansowy

Potwierdzeniem zrealizowania kluczowych założeń Strategii biznesowej na lata 2011–2015 jest znaczna poprawa efektywności operacyjnej. Ponadto uzyskanie wysokich marż rafineryjnych umożliwiło nam m.in. generowanie wysokich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz doprowadziło do znaczącej redukcji relacji długu oprocentowanego netto do wyniku EBITDA. Poprawa wyników finansowych wraz z silną pozycją na rynku paliw płynnych oraz stabilna i bezpieczna struktura akcjonariatu (ponad 50% akcji należy do Skarbu Państwa) wpływają pozytywnie na naszą wiarygodność kredytową. Wyrazem tego jest przyznanie Grupie LOTOS przez agencję ratingową EuroRating ratingu kredytowego na poziomie BBB - z perspektywą stabilną.


Produkty i usługi wysokiej jakości

Kapitał produkcyjny

Kapitał społeczny

Kapitał naturalny 

W naszej działalności dokładamy starań, by dostarczać usługi i produkty na najwyższym poziomie. W 2015 roku wprowadziliśmy na polski rynek budownictwa drogowego innowacyjne produkty: asfalty modyfikowane z dodatkiem gumy (MODBIT CR) oraz asfalty drogowe WMA (Warm Mix Asphalt). Produkt WMA wpisuje się w najbardziej popularne trendy technologiczne na świecie ukierunkowane na ograniczanie negatywnego oddziaływania produkcji na środowisko oraz redukcję zużycia energii. Jednym z naszych celów strategicznych było umacnianie pozycji na detalicznym rynku paliw w Polsce. Rok 2015 zakończyliśmy udziałami w sprzedaży na poziomie 10,5%, co daje nam silną trzecią pozycję w Polsce. Dokładamy starań, by korzystanie ze stacji LOTOS było zgodnie z oczekiwaniami klientów. Jako firma odpowiedzialna społecznie podejmujemy działania budujące wartość nie tylko naszej firmy, ale także jej otoczenia. W 2015 roku przeprowadziliśmy z sukcesem akcję „Pomaganie przez tankowanie”. To pierwsza, zrealizowana na tak dużą skalę, kampania z zakresu marketingu zaangażowanego społecznie w branży paliwowej w Polsce.


Profesjonalnie o zaangażowaniu społecznym

Kapitał społeczny

Grupa Kapitałowa LOTOS od blisko dekady konsekwentnie wdraża zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Czyni to we wszystkich obszarach swojej działalności, starając się jak najlepiej odpowiadać na wyzwania społeczne interesariuszy. W Grupie LOTOS kompleksowym zarządzaniem społeczną odpowiedzialnością zajmujemy się od 2008 roku. Kamieniem milowym tego procesu było opracowanie kompletnej i długoterminowej Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2012–2015, a co za tym idzie wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem w naszej firmie. Kolejnym wyrazem profesjonalizacji naszego zaangażowania społecznego było powołanie w 2015 roku Fundacji LOTOS. Jej celem jest wspieranie inicjatyw, które wpływają na rozwój infrastruktury i przynoszą korzyści dla społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem regionów, gdzie prowadzona jest działalność należących do nas spółek.