Zagospodarowanie złóż gazowych B4/B6

Celem projektu jest wydobycie i zagospodarowanie gazu ziemnego z bałtyckich złóż B4 i B6 we współpracy z  firmą CalEnergy Resources Poland. Latem 2015 roku przeszliśmy do realizacji trzeciego etapu projektu, polegającego na wypracowaniu szczegółowych rozwiązań technicznych ich zagospodarowania.
 
Pomimo złożoności technicznej projektu oraz skomplikowanej sytuacji makroekonomicznej (znaczny spadek cen ropy) planujemy zakończenie tego etapu w 2016 roku.

4,3 mld m3

na blisko tyle szacowane są zasoby wydobywalne gazu ze złóż B4/B6

Uruchomienie wydobycia planowane jest w 2019 roku. Mieszanina węglowodorów (tzw. gaz surowy) będzie przesyłana podmorskimi gazociągami na ląd w celu jej przetworzenia na produkty handlowe: gaz ziemny, LPG oraz kondensat, które następnie będą dostarczane finalnym odbiorcom.

W 2015 roku na kontynuację zagospodarowania złóż gazowych B4/B6 Grupa Kapitałowa LOTOS Petrobaltic przeznaczyła 3,9 mln zł. Na tym etapie, zgodnie z zawartą umową, projekt jest finansowany głównie przez partnera – CalEnergy Resources Poland.