Odzyskiwanie tarczy podatkowej z YME

Utrzymujące się otoczenie makroekonomiczne, w tym wahania koniunktury na rynku surowcowym i gwałtowne spadki cen ropy naftowej, skłoniły Grupę Kapitałową LOTOS do podjęcia działań zwiększających efektywność i zapewnienia stabilności finansowej segmentu poszukiwawczo-wydobywczego. Oprócz koncentracji na kluczowych projektach, działania te polegają na odzyskaniu kapitału zamrożonego w aktywie podatkowym w Norwegii, w oparciu o przepływy finansowe ze złóż Heimdal i Sleipner.

W czerwcu 2015 roku norweskie Ministerstwo Ropy i Energii (MPE) przychyliło się do wniosku operatora licencji na projekcie YME, hiszpańskiego koncernu Repsol, o nieskładanie Zrewidowanego Planu Zagospodarowania i rozpoczęcie procesu planowania likwidacji złoża. Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2015 roku, plan likwidacji złoża YME latach 2016–2020, miał zostać przedstawiony do zatwierdzenia przez MPE na koniec 2016 roku. Jednak pojawienie się nowego gracza na rynku norweskim – firmy OKEA – zainteresowanej zakupem udziałów w złożu YME i jego zagospodarowaniem, spowodowało zawieszenie działań likwidacyjnych, ponowną ocenę możliwości zagospodarowania złoża. Obecnie Operator prowadzi działania mające na celu przygotowanie Planu Zagospodarowania Złoża (PDO), planowanego na 1Q 2017 roku. Grupa LOTOS wspiera Operatora w działaniach mogących zwiększyć rynkową wartość aktywa YME poprzez uniknięcie likwidacji złoża i powrót na ścieżkę zagospodarowania.

Grupa LOTOS na bieżąco analizuje sytuację, pod kątem optymalnego rozwiązania dla projektu YME.