Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2015
w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2015
za rok zakończony
31 grudnia 2014
Przychody ze sprzedaży 8 22.709.442 28.501.887
Koszt własny sprzedaży 9.1 (20.249.028) (27.466.614)
Zysk na sprzedaży   2.460.414 1.035.273
Koszty sprzedaży 9.1 (1.284.846) (1.162.071)
Koszty ogólnego zarządu 9.1 (459.120) (447.055)
Pozostałe przychody 9.3 48.291 26.707
Pozostałe koszty 9.4 (341.341) (845.862)
Zysk/(Strata) operacyjny/(a)   423.398 (1.393.008)
Przychody finansowe 9.5 100.637 21.740
Koszty finansowe 9.6 (688.243) (727.982)
Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć
wycenianych metodą praw własności
16 (31.066) (24.465)
Strata przed opodatkowaniem   (195.274) (2.123.715)
Podatek dochodowy od osób prawnych 10.1 (68.026) 657.343
Strata netto   (263.300) (1.466.372)
Inne całkowite dochody/(straty)      
Pozycje, które w przyszłości mogą zostać
zreklasyfikowane do wyniku:
  (282.407) (428.448)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek
zagranicznych
5.946 45.106
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 23 (355.973) (584.653)
Podatek dochodowy dotyczący zabezpieczenia
przepływów pieniężnych
10.1 67.620 111.099
Pozycje, które w przyszłości nie zostaną
zreklasyfikowane do wyniku:
  782 (7.317)
Zyski/(Straty) aktuarialne z tytułu świadczeń
pracowniczych po okresie zatrudnienia
2.211 (8.974)
Podatek dochodowy dotyczący zysków/(strat)
aktuarialnych z tytułu świadczeń pracowniczych
po okresie zatrudnienia
10.1 (1.429) 1.657
Inne całkowite dochody/(straty) netto   (281.625) (435.765)
Całkowite dochody/(straty) ogółem   (544.925) (1.902.137)
Strata netto przypisana:      
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 11 (263.263) (1.466.326)
Udziałom niekontrolującym 26 (37) (46)
(263.300) (1.466.372)
Całkowite dochody/(straty) ogółem
przypisane:
     
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (544.888) (1.902.096)
Udziałom niekontrolującym 26 (37) (41)
(544.925) (1.902.137)
Strata netto przypisana akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję (w złotych)   
Średnia ważona liczba akcji w tysiącach sztuk 11 184.873 145.027
- podstawowa 11 (1,42) (10,11)
- rozwodniona 11 (1,42) (10,11)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część