11. Strata netto przypadająca na jedną akcję

  za rok zakończony
31 grudnia 2015
za rok zakończony
31 grudnia 2014
Strata netto przypisana akcjonariuszom Jednostki Dominującej w tys. zł (A) (263.263) (1.466.326)
Średnia ważona liczba akcji w tys. sztuk (B) 184.873 145.027
Strata netto na jedną akcję (w zł) (A/B) (1,42) (10,11)

Strata przypadająca na jedną akcję dla każdego okresu sprawozdawczego jest obliczona poprzez podzielenie straty netto za dany okres sprawozdawczy przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Do średniej ważonej liczby akcji z dniem 12 grudnia 2014 roku włączone zostały akcje nowej emisji Grupy LOTOS S.A. (seria D, patrz nota 21).

W związku z emisją praw poboru do akcji serii D oraz przydziałem akcji oferowanych w ramach wykonania praw poboru, Spółka dokonała zgodnie z wymogami MSR 33 „Zysk przypadający na jedną akcję”, kalkulacji wskaźnika zysku przypadającego na jedną akcję uwzględniając efekt praw poboru (emisja premiowa po cenie 18,10 zł za akcję w stosunku do wówczas obowiązującej ceny akcji Spółki na poziomie 25,95 zł).

Rozwodniona strata netto na jedną akcję jest równa stracie podstawowej, ponieważ nie występują instrumenty rozwadniające.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część