Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2015

sporządzone metodą pośrednią

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2015
za rok zakończony
31 grudnia 2014
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Strata netto   (263.300) (1.466.372)
Korekty:   1.810.253 2.904.163
   Podatek dochodowy 10.1 68.026 (657.343)
   Udziały w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć
   wycenianych metodą praw własności
16 31.066 24.465
   Amortyzacja 9.1 714.568 808.941
   (Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych   348.234 366.720
   Odsetki i dywidendy   177.702 168.177
   (Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej   69.902 16.356
   Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów
   trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych
9.4 85.817 806.141
   Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych 9.5; 9.6 (78.809) 197.849
   (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności z tytułu
   dostaw i usług
  (144.399) 185.148
   (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu pozostałych aktywów   54.473 (6.376)
   Zmniejszenie stanu zapasów   719.073 1.811.755
   (Zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług   (460.329) (702.398)
   Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu pozostałych
   zobowiązań i rezerw
  187.754 (120.389)
   Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych   37.175 5.117
Podatek dochodowy zapłacony (58.884) (57.303)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   1.488.069 1.380.488
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      
Dywidendy otrzymane - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 16.1 837 7.280
Dywidendy otrzymane od jednostek pozostałych 907 894
Odsetki otrzymane 16.053 6.033
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych 23.615 14.015
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa 2.600 4.880
Wpływ z tytułu ostatecznego rozliczenia nabycia pakietu aktywów Heimdal - 12.443
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych (758.582) (1.002.131)
Wniesienie wkładów pieniężnych - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 16.1 (3.898) (339)
Zakup udziałów w jednostkach powiązanych - (23)
Środki pieniężne przeznaczone na realizację Projektu EFRA (433.357) -
Depozyt zabezpieczający (4.293) 10.035
Środki przekazane na fundusz likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego (414) (407)
Kaucja na zabezpieczenie realizacji kontraktu na usługi inżynieryjne, zakupowe i zarządcze związane z morskim centrum wydobywczym na złożu B-8 (10.488) -
Wydatek z tytułu premii opcyjnej (4.907) -
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 10.554 (11.018)
Inne wydatki inwestycyjne (602) -
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (1.161.975) (958.338)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów 27.1 798.209 562.963
Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek 27.2 - 106.900
Wpływ z tytułu emisji akcji serii D Grupy LOTOS S.A. 18 981.268 -
Przepływy środków pieniężnych wynikające ze zmian
w udziale w jednostkach zależnych nie skutkujące utratą kontroli
(31) (1.681)
Otrzymane dotacje - 1.239
Zwrot środków z depozytu zabezpieczającego kredyt w spółce Energobaltic Sp. z o.o. - 2.111
Wydatki z tytułu spłaty kredytów 27.1 (1.161.456) (1.030.408)
Wydatki z tytułu spłaty pożyczek 27.2 (10.781) (12.983)
Wykup obligacji 27.3 (19.350) (17.397)
Wydatki z tytułu prowizji przygotowawczych od kredytów (57.202) -
Zapłacone odsetki (172.969) (181.297)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (19.957) (18.830)
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych (222.192) 4.439
Wydatki związane z emisją akcji serii D Grupy LOTOS S.A. - (7.867)
Inne wydatki finansowe (820) (4.460)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   114.719 (597.271)
Przepływy pieniężne netto razem   440.813 (175.121)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 3.944 11.509
Zmiana stanu środków pieniężnych netto   444.757 (163.612)
Środki pieniężne na początek okresu   (166.687) (3.075)
Środki pieniężne na koniec okresu 20 278.070 (166.687)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część