33. Zarządzanie kapitałem

Celem polityki finansowej Grupy Kapitałowej LOTOS jest zapewnienie długoterminowej płynności przy jednoczesnym stosowaniu odpowiedniej dźwigni finansowej, wspomagającej realizację celu nadrzędnego, jakim jest maksymalizacja stopy zwrotu na kapitale przynależnym akcjonariuszom.

Realizacja powyższego celu, dokonuje się poprzez dążenie do osiągnięcia pożądanej struktury finansowania na poziomie Grupy Kapitałowej LOTOS.

Grupa Kapitałowa LOTOS monitoruje strukturę finansowania stosując wskaźnik relacji długu do kapitału własnego, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego.

Do zadłużenia netto Grupa wlicza kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania przeznaczone na realizację celów emisji akcji serii D Grupy LOTOS S.A. (patrz nota 18). Kapitał własny obejmuje kapitał własny należny akcjonariuszom Jednostki Dominującej powiększony o udziały niekontrolujące.

w tysiącach złotych Nota 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Zobowiązania długoterminowe      
Kredyty 27.1 4.197.008 4.098.225
Pożyczki 27.2 80.966 92.146
Obligacje 27.3 - 195.892
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27.4 176.486 109.299
Razem   4.454.460 4.495.562
Zobowiązania krótkoterminowe      
Kredyty 27.1 2.284.026 2.117.387
Pożyczki 27.2 11.180 10.637
Obligacje 27.3 218.100 17.587
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27.4 31.542 22.495
Razem   2.544.848 2.168.106
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości 18 (438.329) (996.939)
dysponowania - emisja akcji (1)      
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 (859.699) (348.215)
Zadłużenie netto   5.701.280 5.318.514
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom   7.712.060 8.258.288
Jednostki Dominującej      
Udziały niekontrolujące 26 138 175
Kapitał własny razem   7.712.198 8.258.463
Stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego   0,74 0,64

(1) Na dzień 31 grudnia 2015 roku środki pieniężne przeznaczone na realizację Projektu EFRA (patrz cele emisji nota 18). Na dzień 31 grudnia 2014 roku środki pieniężne z emisji akcji serii D Grupy LOTOS S.A. ulokowane na wydzielonym rachunku bankowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (patrz nota 21), do dnia rejestracji podwyższenia kapitału.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część