Innowacyjni w działaniu – stabilni finansowo

Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie wydobywczym, jak i produkcji i handlu (o 26,5% spadły średnie ceny sprzedaży produktów ropopochodnych). 

Zwiększył się natomiast wolumen sprzedaży. W Polsce wzrost spowodowany był głównie większą sprzedażą: oleju napędowego w kanale detalicznym i hurtowym, paliwa bunkrowego – w związku ze zmianą norm zasiarczenia w obszarze SECA – oraz LPG.
 
Zwiększenie sprzedaży eksportowej spowodowane było głównie możliwością uzyskiwania bardzo korzystnych marż rafineryjnych. W efekcie w 2015 roku opłacalne było maksymalizowanie produkcji nawet przy sprzedaży w eksporcie po cenach niższych niż w kraju.
o 122,8 mln zł  (+10,6% vs. 2014) wzrosły koszty sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS.
Wzrost był głównie skutkiem powiększenia (+8,4%) wolumenu sprzedaży oraz wyższego średniorocznego kursu dolara (+19,7% vs. 2014)

W jaki sposób kształtował się wynik operacyjny Grupy LOTOS w 2015 roku?

Poprawa wyniku na sprzedaży o 1 425 mln zł w stosunku do roku poprzedniego nastąpiła przede wszystkim dzięki wyższemu spadkowi kosztu własnego sprzedaży od spadku przychodów ze sprzedaży.

Koszt własny sprzedaży w 2015 roku w Grupie Kapitałowej LOTOS wyniósł 20 249,0 mln zł (-26,3% vs. 2014). Szacunkowy jednostkowy koszt własny w 2015 roku wyniósł 1 803 zł/t (-32,0% vs. 2014). Jednostkowa marża na sprzedaży w 2015 roku była na poziomie 219 zł/t (+119,0% vs. 2014). Skonsolidowany zysk na sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS w 2015 roku wyniósł 2 460,4 mln zł (+1 425,1 mln zł  vs. 2014).

Rosnący wolumen sprzedaży oraz wahania kursów walutowych pociągnęły za sobą wzrost kosztów sprzedaży.

Wzrost kosztów sprzedaży o 122,8 mln zł (+10,6% vs. 2014) był głównie skutkiem wzrostu (+8,4%) wolumenu sprzedaży oraz wyższego średniorocznego kursu dolara (+19,7% vs. 2014).

Ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w 2015 roku wyniósł -293,0 mln zł i uwzględniał przede wszystkim rezerwę na ryzyko związane z zakwestionowaniem przez organy podatkowe prawa do odliczenia podatku VAT w wysokości 161 mln zł (1) . Dodatkowo istotny wpływ na wyniki z pozostałej działalności operacyjnej miało m.in. zawiązanie odpisów aktualizujących aktywa na Litwie związane ze złożami spółek Grupy Kapitałowej AB LOTOS Geonafta w wysokości około 69 mln zł, a także odpisu aktualizującego na obszarze Sambia E o około 12 mln zł oraz odpisu aktualizującego wartość stacji paliw na poziomie 8 mln zł. Dodatkowy wpływ miało także odniesienie w koszty wartości netto zlikwidowanych aktywów niematerialnych na poszukiwania i ocenę zasobów – koncesje norweskie (PL362, PL035B, PL503) na poziomie około 15 mln zł, odpisy nakładów i koszty związane z projektem B8 około 41 mln zł oraz dokonanej aktualizacji rezerwy w związku z doszacowaniem przyszłych kosztów usunięcia platformy MOPU (Mobile Production Offshore Unit) ze złoża YME w Norwegii o około 10 mln zł.

1 zgodnie z decyzją Urzędu Kontroli Skarbowej, patrz nota 9.4 dodatkowych informacji i objaśnień Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015

Osiągnięty zysk operacyjny

Osiągnięty zysk operacyjny Grupy Kapitałowej LOTOS za 2015 roku na poziomie 423,4 mln zł składa się z zysku operacyjnego w segmencie produkcji i handlu w wysokości 449,0 mln zł skorygowanego o stratę operacyjną w segmencie wydobywczym w wysokości -57,3 mln zł. 

W 2015 roku miało miejsce znaczące ograniczenie strat operacyjnych w segmencie wydobywczym, przy jednoczesnym osiągnięciu zyskowności w segmencie produkcji i handlu, pomimo zmniejszenia wartości osiągniętych przychodów w obu segmentach
Wyniki operacyjne segmentu wydobywczego


Niższe przychody segmentu wydobywczego w 2015 roku (-22,9% vs. 2014) były przede wszystkim skutkiem niższych notowań ropy i produktów naftowych na rynkach światowych zredukowanych korzystnym wpływem wzrostu wolumenu sprzedaży ropy i gazu oraz wpływem wyższego średniorocznego kursu dolara.

Wynik operacyjny segmentu wydobywczego w 2015 roku obciążony jest kosztami zdarzeń o nietypowym charakterze (głównie odpisy aktualizujące i likwidacja aktywów) w wysokości około 151 mln zł (w roku 2014 było to 785 mln zł, głównie w wyniku zawiązania odpisów aktualizujących oraz odpisów z tytułu zaniechania inwestycji). Mniejsze niż w roku 2014 koszty związane z jednorazowymi zdarzeniami odzwierciedliły się w osiągnięciu przez Grupę Kapitałową LOTOS niższej straty operacyjnej na poziomie 57,3 mln zł. Zmiana poziomu EBITDA w 2015 roku w stosunku do roku 2014 wynika z niższego o 101,2 mln zł kosztu amortyzacji.

Wyniki operacyjne segmentu produkcji i handlu


Niższy poziom przychodów ze sprzedaży segmentu produkcji i handlu w 2015 roku (vs. 2014) jest głównie efektem niższej o 26,5% średniej ceny sprzedaży związanej z niższymi notowaniami produktów naftowych na rynkach światowych, skorygowanej wyższym kursem dolara.

Grupa Kapitałowa LOTOS wykazała w segmencie produkcji i handlu za 2015 rok zysk operacyjny na poziomie 449,0 mln zł. Zmiana wyniku operacyjnego w stosunku do roku 2014 jest efektem między innymi dokonanych w 2014 roku odpisów na zapasach w kwocie 450,9 mln zł i związanego z nimi niższego kosztu wytworzenia w I półroczu 2015 roku. Równocześnie na skutek znacznego spadku cen ropy i produktów naftowych w II półroczu 2015 roku i koniecznością urealnienia do cen bieżących wartości utrzymywanych na koniec 2015 roku zapasów surowców, produktów, półproduktów i towarów wynik operacyjny uległ obniżeniu o 264,2 mln zł (odpis aktualizujący zapasy w 2015 roku).

Zmniejszenie deficytowości działalności na poziomie wyniku netto Grupy Kapitałowej LOTOS
W roku 2015 Grupa Kapitałowa LOTOS znacząco poprawiła wyniki operacyjne oraz zmniejszyła deficytowość działalności na poziomie wyniku netto.


Główny wpływ na kształtowanie się wyniku netto w roku 2015 na poziomie wyższym niż w roku poprzednim miały głównie lepsze wyniki operacyjne w obu segmentach działalności. W roku 2015 negatywny wpływ kosztów finansowych na wynik netto (głównie różnice kursowe oraz odsetki od zadłużenia i prowizje) został wzmocniony poprzez efekt zmniejszenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z częściowym wygaśnięciem oraz utratą prawa do rozliczenia strat podatkowych z poprzednich okresów. W roku 2014 negatywny wpływ działalności finansowej, w wysokości 730,7 mln zł, został natomiast po części skompensowany przez pozytywny wpływ zwiększenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.Efektywne zarządzanie długiem
Efektywne zarządzanie długiem w roku 2015 odzwierciedlone zostało mniejszym przyrostem poziomu zadłużenia w stosunku do poniesionych nakładów inwestycyjnych

Dług finansowy Grupy Kapitałowej LOTOS na dzień 31 grudnia 2015 roku osiągnął poziom 6.999,3 mln zł (+335,6 mln zł vs. 31 grudnia 2014 roku). Wzrost ten nastąpił głównie na skutek wyższego kursu dolara (+0,39 zł/USD vs. 31 grudnia 2014 roku). Wskaźnik relacji długu finansowego skorygowanego o wolną gotówkę (w tym środki pieniężne przeznaczone na realizację celów emisji akcji serii D) do kapitału własnego wyniósł 73,9% (+9,5 punktów procentowych vs. 31 grudnia 2014 roku).

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz leasingu finansowego (mln zł)


Grupa Kapitałowa LOTOS na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku wypełniała zobowiązania wynikające z umów kredytowych tj.:

  • utrzymywania wskaźnika określonego jako Tangible Consolidated Net Worth na poziomie nie niższym niż zapisany w umowach kredytowych,
  • utrzymywania wartości wskaźnika finansowego określonego jako Loan to Pledged Inventory Value Ratio (wartość kredytu na zapasy / wartość zapasów Spółki stanowiących przedmiot zastawu) na poziomie nie wyższym niż określony umową kredytową.
Grupa Kapitałowa LOTOS w roku 2015 finansowała inwestycje (ujemne przepływy gotówkowe z działalności inwestycyjnej) dodatnimi przepływami z działalności operacyjnej przy mniejszym udziale przepływów z działalności finansowej, co świadczy o polepszającej się kondycji Grupy Kapitałowej LOTOS.
Przepływy środków pieniężnych
(mln zł) 2015 2014
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 488,1 1 380,5
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -1 162,0 -958,3
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 114,7 -597,3