W trosce o bezpieczeństwo klientów

W Grupie LOTOS dużą wagę przykładamy do tego, aby klienci mogli otrzymać produkty i usługi, które w zadowalający sposób spełniają swoje funkcje, a jednocześnie nie zagrażają ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Zdajemy sobie sprawę, że odpowiedzialność w tym obszarze nie polega jedynie na spełnieniu obowiązkowych norm prawnych, ale również pozostawaniu w zgodności z dobrowolnymi inicjatywami i kodeksami.

Eliminując ryzyko zdarzeń negatywnych, poprawiamy swoją reputację. W efekcie budujemy podstawę dla stabilnego rozwoju naszej firmy i zwiększamy naszą wartość.

Nasze produkty nie mają tajemnic

Dla wszystkich produktów wytwarzanych w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS opracowaliśmy Informacje o Produkcie lub Karty Charakterystyki. Materiały te są sporządzane w oparciu o obowiązujące wymagania międzynarodowe (zgodnie z prawem substancje i mieszaniny niebezpieczne nieposiadające Karty Charakterystyki nie mogą być dopuszczone do obrotu oraz nie mogą być stosowane w działalności zawodowej). Znajdują się w nich informacje m.in. o wpływie danego produktu na zdrowie i środowisko, występowaniu niebezpiecznych składników i substancji i preparatów chemicznych, postępowaniu w przypadku pożaru i uwolnieniu produktu do środowiska oraz postępowaniu z odpadami.

Każdy klient może zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania naszych produktów w wersji elektronicznej lub bezpośrednio w miejscu ich sprzedaży. W przypadku paliw Karty Charakterystyki te są udostępniane klientom bezpośrednio (odbiorcy hurtowi) lub na stacjach LOTOS (klienci indywidualni). Ponadto na stacjach paliw, w przypadku produktów pozapaliwowych, dla których jest to wymagane, dostępne są Karty Charakterystyk produktów pozapaliwowych. 

Więcej na temat Kart Charakterystyk

Oceniamy, by było bezpieczniej

Aby poprawić wartość monitorowanych wskaźników, Grupa LOTOS poddaje ocenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo wszystkie istotne kategorie produktów i usług. Ocena wpływu paliw na zdrowie i bezpieczeństwo jest prowadzona także na etapie ich wytwarzania.
 
W 2015 roku spółka LOTOS Asfalt zbadała wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo 100% swojej oferty produktowej (asfalty i produkty asfaltowe oraz paliwo żeglugowe). Również spółka LOTOS Oil dokonała weryfikacji wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich swoich produktów. Zaktualizowane zostały zapisy wszystkich Kart Charakterystyki i etykiet zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008. Dzięki wykorzystaniu wdrożonego przez Grupę LOTOS portalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, LOTOS Oil ma możliwość bieżącej weryfikacji kart SDS. Wprowadzenie każdego nowego produktu poprzedzone jest analizą jego wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo. W przypadku spółki LOTOS Kolej odsetek ten w 2015 roku wynosił 44,44%, a badaniem objęte zostały przewozy towarów niebezpiecznych.

Odpowiednimi działaniami w zakresie bezpieczeństwa objęliśmy także procesy transportu i dystrybucji. Prowadzimy również weryfikację spełnienia standardów bezpieczeństwa przez dostawców usług transportowych. Dążąc do osiągnięcia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przy realizacji procesu przewozowego, LOTOS Kolej zawarła umowę o współpracy z tzw. Kierownikiem Ruchu Kolejowego - Safety Manager (Eisenbahn Betriebstleiter). Jest on odpowiedzialny za nadzór nad poprawnością realizacji procesu przewozowego i dostosowanie wewnętrznych przepisów LOTOS Kolej do regulacji prawnych obowiązujących na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

Szczególnym nadzorem w zakresie bezpieczeństwa obejmujemy dystrybucję paliw. Realizując ich sprzedaż na stacjach własnych, spółka LOTOS Paliwa ustala standardy i prowadzi nadzór nad ich realizacją przez zarządzających stacjami paliw. Proces ten regulowany jest odrębnymi umowami i obowiązującymi procedurami postępowania, które są przedmiotem ciągłego doskonalenia.
  
W ramach prowadzonego nadzoru nad transportem drogowym, dedykowani pracownicy LOTOS Paliwa prowadzą systematyczne kontrole w terenie. Monitorowane są między innymi:

  • załadunek dokonywany w bazach,
  • bezpieczny przejazd cysterny na kontrolowanej trasie, w tym poprawność oznakowania ładunku zgodnie z wymogami przepisów ADR,
  • bezpieczeństwo miejsc rozładunku,
  • rozładunek zgodnie z ustaloną procedurą postępowania oraz wskaźnik jej realizacji,
  • postępowanie w przypadku rozlania, awarii.

Co jeszcze zrobiliśmy?

W Grupie LOTOS powstał System Bezpieczeństwa Produktowego (System SDS). Ma on usprawnić przepływ informacji o substancjach i mieszaninach chemicznych występujących na terenie rafinerii oraz ułatwić dystrybucję Kart Charakterystyki (SDS – Safety Data Sheet) do klientów kupujących produkty sprzedawane pod marką LOTOS.
 
Każdy pracownik ma dostęp do Portalu SDS, w którym znajdzie zbiór wszystkich aktualnych Kart Charakterystyk. Ponadto do pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych został przypisany zestaw kart SDS dotyczących produktów, z którymi pracownicy ci mają styczność.