Struktura, która sprosta wyzwaniom

Jesteśmy przekonani, że nie można osiągnąć strategicznych celów biznesowych przedsiębiorstwa bez sprawnej organizacji, oszacowania rodzajów ryzyka związanych z prowadzoną działalnością oraz efektywnych procesów, wspieranych przez skuteczne systemy zarządzania.

Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej LOTOS

W odpowiedzi na wyzwania stawiane nam przez trudne otoczenie rynkowe (m.in. wahania cen ropy, ryzyko rosnącej konkurencji spoza Europy oraz prognozowany spadek konsumpcji paliw) w 2015 roku wprowadziliśmy nową strukturę organizacyjną Grupy Kapitałowej LOTOS. To największa zmiana w strukturze naszej firmy od wielu lat, która ma wspierać realizację strategii biznesowej.

Dzięki nowej strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej LOTOS:

  • zwiększymy efektywność i elastyczność funkcjonowania, m.in. poprzez skrócenie ścieżek decyzyjnych i uproszczenie procedur postępowania,
  • zintegrujemy najistotniejsze obszary aktywności operacyjnej,
  • obniżymy koszty działalności, m.in. poprzez identyfikację obszarów o powielających się kompetencjach i zakresach działania,
  • w perspektywie długoterminowej uzyskamy efekt synergii będącej skutkiem większej integracji i lepszej koordynacji działań w obszarach: operacyjnym, zarządczym oraz wsparcia.
Co jeszcze zrobimy?

W ramach zmian organizacyjnych dokonamy przeglądu zakresów działania poszczególnych pionów oraz komórek organizacyjnych w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS. Chcemy w ten sposób zoptymalizować procesy oraz powiązania Grupy LOTOS i jej spółek zależnych, a także scentralizować działania podejmowane w naszej organizacji. W efekcie osiągniemy transfer najlepszych praktyk pomiędzy spółkami oraz zapewnienie wdrożenia jednolitych standardów korporacyjnych, bez potrzeby budowania dodatkowych kompetencji we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS.