Zarządzanie bezpieczeństwem pracowników w Grupie Kapitałowej LOTOS

W spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS co roku wyznaczamy cele i zadania ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa pracy, ujednolicenie wdrażanych standardów, wymianę doświadczeń i wiedzy specjalistów z branży bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Kluczowym celem jest dla nas podniesienie świadomości i poziomu zaangażowania w poprawę bezpieczeństwa po stronie kadry kierowniczej i pracowników wszystkich szczebli oraz podwykonawców. 

Miarą osiągnięcia zakładanego celu jest dla nas:

  • brak wypadków śmiertelnych,
  • poziom wskaźnika wypadkowości LTIF (Wskaźnik LTIF – liczba wypadków powodujących niezdolność do pracy x106/liczba roboczogodzin),
  • liczba zrealizowanych projektów poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz
  • liczba przeprowadzonych akcji edukacyjno-informacyjnych promujących bezpieczne warunki pracy.
Cele operacyjne w zakresie bezpieczeństwa wyznaczone w strategii CSR na lata 2012–2015:
  • realizacja projektów poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
  • zwiększanie wpływu pracowników na bezpieczeństwo i ergonomię na własnym stanowisku pracy,
  • zmniejszanie wypadkowości,
  • budowanie kultury bezpieczeństwa w Grupie Kapitałowej LOTOS w oparciu o wzrost zaangażowania kierownictwa w propagowanie właściwych postaw.

Na koniec 2015 roku Grupa Kapitałowa LOTOS osiągnęła wszystkie zakładane wartości w zakresie bezpieczeństwa na lata 2012–2015.


Plany na przyszłość:

Podjęliśmy działania związane z budową systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym będącego połączeniem wiedzy inżynierskiej i najlepszych technik zarządzania. Jego celem jest zapobieganie różnego rodzaju incydentom procesowym, w szczególności tym, które skutkują wyciekiem substancji niebezpiecznych do otoczenia. W organizacji, takiej jak Grupa Kapitałowej LOTOS, odpowiednie zarządzanie bezpieczeństwem procesowym to standard i konieczność, zarówno w segmencie wydobywczym, jak i w rafinerii.


Warunki pracy pod kontrolą

W Grupie Kapitałowej LOTOS prowadzimy działania w oparciu o zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Nasza Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania uwzględnia m.in. zapewnienie wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa pracy poprzez widoczne przywództwo oraz odpowiedzialność i zaangażowanie wszystkich pracowników, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i sytuacjom niebezpiecznym. W organizacji obowiązuje szereg procedur wewnętrznych w tym zakresie.

Poprawa bezpieczeństwa to także stosowanie nowoczesnych technologii. Aby chronić ludzi i otoczenie przed niekontrolowanym uwolnieniem energii z urządzeń oraz instalacji produkcyjnych stosujemy system blokowania przepływu niebezpiecznych energii i znakowania blokad energii Lockout-Tagout, zwany również LOTO.  Wykorzystuje się go w trakcie przeglądów, prowadzonych prac remontowych i inwestycyjnych oraz do ochrony przed przypadkowym uruchomieniem urządzeń przez nieupoważnione osoby. W 2015 roku systemem Lockout-Tagout objęliśmy wszystkie zakłady produkcyjne rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy wiąże się dla nas ściśle z poszanowaniem praw człowieka. W 2015 roku w czasie kwartalnych szkoleń 81% ze 136 pracowników spółki LOTOS Ochrona, stykających się w codziennej pracy z zagadnieniami związanymi z prawami człowieka, uczestniczyło w wykładzie, który poświęcony był temu zagadnieniu. Przeprowadziliśmy ponadto zajęcia z technik interwencji oraz użycia środków przymusu bezpośredniego.


Co jeszcze robimy?

Prowadzimy systematycznie akcje edukacyjne na temat m.in. radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi, zdrowego odżywiania, rzucania palenia, bezpieczeństwa przy ręcznym przenoszeniu ciężarów, aktywności i ćwiczeń fizycznych, ergonomii w biurze, organizacji prac na stanowisku pracy, bezpiecznego użytkowania chemikaliów oraz ochrony pracowników przed hałasem. W trosce o zdrowie pracowników zapewniamy im dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych.


Współpraca zobowiązuje

Dla Grupy LOTOS kluczowy jest także wysoki poziom bezpieczeństwa pracy u naszych partnerów. Przykładem działań, które podejmujemy w tym zakresie jest przygotowana przez spółkę LOTOS Serwis „Deklaracja Bezpieczeństwa LOTOS Serwis” dla projektów inwestycyjnych, modernizacyjnych, napraw doraźnych oraz utrzymania ruchu w branży mechanicznej, elektrycznej i automatyki. Dzięki temu dokumentowi każdy przyszły kontrahent może zapoznać się z systemem wypracowanym w spółce dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny podczas prowadzenia prac.