Rezultaty - liczba wypadków

W 2015 roku w Grupie Kapitałowej LOTOS nie doszło do wypadku śmiertelnego. Nie odnotowaliśmy także wypadków ciężkich i zbiorowych. Najliczniejszą grupą incydentów lekkich były wypadki związane z pieszym poruszaniem się. Podjęliśmy już działania w celu ograniczenia ich liczby w przyszłości, m.in. wdrażając rozwiązania techniczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa.

2015
Kobiety Mężczyźni
Łączna liczba wypadków przy pracy 5 28
Liczba wypadków śmiertelnych 0 0
Liczba wypadków ciężkich 0 0
Liczba wypadków lekkich 5 28
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach 33
Wskaźnik wypadkowości LTIF (na 1 mln przepracowanych godzin)1) 3,4
Wskaźnik wypadkowości LDR (na 200 tys. przepracowanych godzin)2) 0,7

1) Wskaźnik LTIF – liczba wypadków powodujących niezdolność do pracy x106/liczba roboczogodzin.

2) Wskaźnik LDR – liczba wypadków powodujących niezdolność do pracy x2*105/liczba roboczogodzin.

Liczba wypadków w podziale na przyczyny (np. transport drogowy, lotniczy, działalność konstrukcyjna itp.)
Przyczyna: Liczba wypadków Działania podjęte w celu uniknięcia wypadków w przyszłości:
piesze poruszanie się    12   
 • poinformowano wszystkich pracowników spółek w sprawozdaniach miesięcznych o okolicznościach zaistniałych wypadków- kierownicy komórek organizacyjnych, w których doszło do wypadków omówili w szczegółach zaistniałe zdarzenia ze wszystkimi podległymi pracownikami,
 • w miejscach, gdzie było to możliwe i zasadne, wprowadzano rozwiązania techniczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa np. przerobiono układ drenażu kondensatu, o który poszkodowany pracownik się potknął doznając urazu, pomalowano farbą antypoślizgową schody w wybranych budynkach, zmieniono obuwie pracowników poruszających się w okolicach torów kolejowych (wydawane jest wyłącznie obuwie usztywniające staw skokowy),
 • przeszkolono serwis sprzątający z zakresu właściwego oznakowania mokrej podłogi,
obsługa maszyn i urządzeń    7   
 • dokonano przeglądu stanowisk pracy obrabiarek skrawających pod kątem wyposażenia w osprzęt do usuwania wiórów,
 • poinformowano wszystkich pracowników spółek w sprawozdaniach miesięcznych o okolicznościach zaistniałych wypadków,
 • przeanalizowano dobór/skuteczność środków ochronny indywidualnej chroniących przed możliwością pochwycenia na stanowisku operatora urządzeń w Zakładzie Nalewu Cystern,
 • opracowano jednolite wytyczne dla całego obszaru produkcyjnego dotyczące: metod pracy i sposobu postępowania podczas operacji z użyciem węży gumowych (parowanie, drenowanie, przedmuchiwanie, płukanie, mycie) oraz miejsc i sposobu przechowywania węży gumowych,
kierowanie, jazda środkami transportu   5  
 • poinformowano wszystkich pracowników spółek w sprawozdaniach miesięcznych o okolicznościach zaistniałych wypadków,
 • kierownicy komórek organizacyjnych, w których doszło do wypadków omówili w szczegółach zaistniałe zdarzenia ze wszystkimi podległymi pracownikami,
 • pracowników, którzy opiekują się flotą samochodową skierowano na dodatkowy kurs z zakresu bezpiecznej jazdy uwzględniającego m.in. zasady i czynniki bezpiecznej jazdy, rozpoznawanie zagrożeń, przewidywanie i unikanie sytuacji niebezpiecznych,
przeładunek, magazynowanie, prace transportowe   4  
 • dokonano przeglądu metalowych skrzyń, pod kątem mocowań ich burt,
 • poinformowano wszystkich pracowników spółek w sprawozdaniach miesięcznych o okolicznościach zaistniałych wypadków,
 • zaktualizowano instrukcję stanowiskową dla nalewów małotonażowych olejów silnikowych.
Wskaźnik częstotliwości wypadków (IR, liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie x 1000)
2015  
ikonka Kobiety ikonka Mężczyźni ikonka Ogółem
4,6 7,7 7,0
Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków)
2015  
ikonka Kobiety ikonka Mężczyźni ikonka Ogółem
53,6 46,2 47,4
Wskaźnik stwierdzonych chorób zawodowych (ODR, liczony jako [liczba przypadków wystąpienia chorób zawodowych/ całkowita liczba godzin przepracowanych przez wszystkich pracowników w danym okresie]* 200.000)
2015  
ikonka Kobiety ikonka Mężczyźni ikonka Ogółem
0 0,064 0,049