Wzrost wartości Grupy Kapitałowej LOTOS w 2015 roku

Rok 2015 był przełomowy w blisko 40-letniej historii Grupy Kapitałowej LOTOS. Z sukcesem udało nam się osiągnąć kluczowe założenia strategiczne na lata 2011-2015 w całym łańcuchu wartości naszej firmy. Silniejsi wchodzimy w nową fazę rozwoju, stawiając sobie za cele znaczący wzrost wartości firmy, dalszą poprawę bezpieczeństwa Polski w sektorze energii oraz industrializację krajowej gospodarki. Realizację naszego planu oprzemy o innowacje, dalszy rozwój, poprawę efektywności oraz działania wspierające otoczenie, w którym działamy.


Efekty realizacji strategii w 2015 roku

maksymalizacja marży zintegrowanej wzrost potencjału produkcyjnego i lepsza efektywność operacyjna dobre wyniki na poziomie operacyjnym

* Zysk operacyjny powiększony o amortyzację, z wyłączeniem: wpływu zdarzeń jednorazowych oraz tzw. efektu LIFO (różnicy w wycenie rozchodu zapasów wg metody LIFO – Last In First Out „Ostatnie weszło, pierwsze wyszło” oraz wg metody kosztu średnioważonego.


GRUPA LOTOS – wybrane dane *
DANE FINANSOWE Jednostka
 
Za rok zakończony
31.12.2015
Za rok zakończony
31.12.2014
Przychody ze sprzedaży tys. zł 20.482.298 26.243.106
Strata operacyjna tys. zł 183.757 (1.294.183)
Strata przed opodatkowaniem tys. zł (20.713) (1.545.869)
Strata netto tys. zł (37.102) (1.285.910)
Całkowite dochody/(straty) ogółem tys. zł (325.410) (1.762.097)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 653.963 561.327
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (689.725) (137.277)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł 192.758 (392.823)
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł 156.996 31.227
Podstawowa strata netto na jedną akcję -0,2 -8,87
Darowizny na cele społeczne tys. zł 1.066 705
Inwestycje proekologiczne tys. zł 72.211 16.040
DANE FINANSOWE Jednostka
 
Stan na
31.12.2015
Stan na
31.12.2014
Aktywa razem tys. zł 13.909.915 14.339.743
Kapitał własny tys. zł 6.020.050 6.346.776
DANE POZAFINANSOWE Jednostka

 
Za rok zakończony
31.12.2015
 
Za rok zakończony
31.12.2014
(dane porównywalne)
Pracownicy 1/ 1.351 1.343
Skala rotacji zatrudnienia 2/ % 11.10 9.55
Wskaźnik wypadkowości LTIF (na 1 mln przepracowanych godzin) 3/ 6.0 0.9
Całkowity pobór wody m3 3.707.329 3.610.693
Emisja CO2 tys. ton/rok 1.903 1.820
GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS – wybrane dane skonsolidowane **
DANE FINANSOWE Jednostka

 
Za rok zakończony
31.12.2015
 
Za rok zakończony
31.12.2014
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży tys. zł 22.709.442 28.501.887
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) tys. zł 423.398 (1.393.008)
Strata przed opodatkowaniem tys. zł (195.274) (2.123.715)
Zysk/(Strata) netto tys. zł (263.300) (1.466.372)
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej tys. zł (263.263) (1.466.326)
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym tys. zł -37 -46
Całkowite dochody/(straty) ogółem tys. zł (544.925) (1.902.137)
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej tys. zł (544.888) (1.902.096)
Całkowite dochody ogółem przypisane udziałom niekontrolującym tys. zł -37 -41
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 1.488.069 1.380.488
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (1.161.975) (958.338)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł 114.719 (597.271)
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł 440.813 (175.121)
Podstawowy zysk/(strata) netto na jedną akcję -1,42 -10,11
Darowizny na cele społeczne tys. zł 1.866 1.169
DANE FINANSOWE Jednostka
 
Stan na
31.12.2015
Stan na
31.12.2014
Aktywa razem tys. zł 19.169.332 18.947.157
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom
Jednostki Dominującej
tys. zł 7.712.060 8.258.288
Udziały niekontrolujące tys. zł 138 175
Kapitał własny razem tys. zł 7.712.198 8.258.463
DANE POZAFINANSOWE j.m.
 
Za rok zakończony
31.12.2015
Za rok zakończony
31.12.2014
Pracownicy 1/ 4.965 5.024
Wskaźnik wypadkowości LTIF
(na 1 mln przepracowanych godzin) 3/
3.4 2.3
Udział w rynku paliw % 31.2 33.1
Wydobycie ropy naftowej 4/ tys. ton 542.2 305.2
Wydobycie gazu 4/ mln m3 999.6 239.2

* Wyniki finansowe Grupy LOTOS zostały zaprezentowane w Sprawozdaniu finansowym Grupy LOTOS. (zobacz więcej)

** Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LOTOS (zobacz więcej)

1/ Średnioroczne zatrudnienie w etatach

2/ Stosunek sumy liczby zatrudnionych i zwolnionych pracowników w roku do średniorocznego zatrudnienia w osobach

3/ Wskaźnik LTIF – liczba wypadków powodujących niezdolność do pracy x10 6/liczba roboczogodzin, liczony dla średniego zatrudnienia w roku

4/ Uwzględniając roczną produkcję pakietu Sleipner

Kluczowe projekty Grupy Kapitałowej LOTOS

Nabycie aktywów Sleipner w Norwegii
 • Koszt inwestycji: 583,4 mln zł.
 • 2,5 – krotne zwiększenie dziennego wydobycia węglowodorów.
 • Dzienne wydobycie pod koniec 2015 roku: 16 tys. boe.

Zagospodarowanie złoża B8 na Bałtyku
 • Największe zasoby ropy w polskiej części Morza Bałtyckiego: 3,5 mln ton ropy naftowej, tj. 28 mln bbl (zasoby 2P).
 • Szacowana testowa produkcja w 2016 roku: 3 tys. bbl/dzień.
 • Szacowana produkcja na pełną skalę od jesieni 2017 rok: 5-6 tys. bbl/dzień.
 • Pozycja rynkowa: trzecia co do wielkości kopalnia ropy naftowej w Polsce.

Zagospodarowanie złóż B4/B6 na Bałtyku razem z CalEnergy
 • Udokumentowane zasoby: 4,3 mld m3 gazu ziemnego (zasoby 2C)  
 • Szacowana produkcja: 350 mln m3/rok (ok. 6 tys. boe/dzień). 
 • Planowane uruchomienie wydobycia: 2019.

Projekt EFRA – Instalacja Opóźnionego Koksowania (DCU)
 • Szacowane nakłady inwestycyjne: 2,3 mld zł.
 • Zwiększenie marży rafineryjnej o 2 USD/bbl, dzięki większej ilości średnich destylatów w strukturze produkcji.
 • Produkcja: 900 tys. dodatkowych wysokomarżowych produktów rocznie, głównie oleju napędowego i paliwa lotniczego. 
 • Planowane zakończenie projektu: 2018 rok. 
 • Pozycja rynkowa: rafineria w Gdańsku będzie jedną z najnowocześniejszych na świecie.

Rozwój sieci stacji paliw LOTOS
 • 10,5% udziałów w krajowym rynku detalicznym (pod względem wolumenu sprzedaży) zrealizowany na koniec 2015 roku.
 • Liczba stacji na koniec 2015 roku: 476. 
 • Planowane przekroczenie liczby 500 stacji paliw LOTOS do końca 2016 roku.