Skala działalności

Z międzynarodowym rozmachem

Grupa Kapitałowa LOTOS jest jednym z największych i najbardziej efektywnych koncernów naftowych w Europie Środkowo – Wschodniej oraz drugim co do wielkości producentem paliw w Polsce. Za sprawą naszej korzystnej lokalizacji mamy bezpośredni dostęp do Morza Bałtyckiego, co umożliwia nam wyższą elastyczność surowcową oraz niższe koszty logistyki w transporcie morskim.

Grupa LOTOS, jako jedyna firma w Polsce, ma dostęp do węglowodorów w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Prace w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej prowadzimy także w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego i na lądowych złożach ropy naftowej na terytorium Litwy. Grupa Kapitałowa LOTOS, jako pionowo zintegrowany koncern, działa w oparciu o 2 segmenty sprawozdawcze: wydobywczy (upstream) oraz produkcji i handlu (downstream).


Segment wydobywczy

obejmuje działalność w zakresie pozyskiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.


Segment produkcji i handlu

obejmuje działalność spółek w zakresie wytwarzania, przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, jak również ich sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz działalność pomocniczą, transportową i serwisową.


Schemat opisujący segmenty działalności Grupy Kapitałowej LOTOS
ikonka

28 369
baryłek dziennie *

poziom dziennego wydobycia węglowodorów
ikonka

10,2 mln ton

roczny poziom przerobu ropy naftowej

* Uwzględniając średnią dzienną ilość wydobycia z zakupionego pakietu aktywów Sleipner przypadającą na Grupę Kapitałową LOTOS, zgodnie z efektywną datą zakupu 1 stycznia 2015 roku.

Gdzie jesteśmy obecni

Na koniec okresu raportowania w skład naszej grupy kapitałowej, oprócz Grupy LOTOS (spółka matka z siedzibą w Gdańsku i biurem w Warszawie, zarządzająca rafinerią w Gdańsku), wchodziło 15 spółek ze znakiem LOTOS w nazwie. Dwie z nich miały siedzibę poza terenem Polski: na Litwie (AB LOTOS Geonafta) i w Norwegii (LOTOS Exploration and Production Norge AS).

Terytorialny zasięg Grupy Kapitałowej LOTOS
Terytorialny zasięg Grupy Kapitałowej LOTOS – Polska, Norwegia, Litwa (Mapa)

Nasze produkty i rynki

Najważniejszymi produktami Grupy Kapitałowej LOTOS są: benzyna bezołowiowa, olej napędowy i lekki olej opałowy, ciężki olej opałowy, asfalty, paliwo lotnicze, benzyna surowa, gaz płynny propan-butan (LPG), oleje bazowe oraz oleje smarowe: przemysłowe i silnikowe.

Do kluczowych rynków zbytu produktów rafinacji ropy naftowej należą: Polska oraz rynki Europy Północnej i Zachodniej, w tym Niemcy, Holandia, Belgia, Szwecja, Wielka Brytania, Francja, Estonia, Dania i Czechy.

Większość towarzyszącego wydobyciu gazu ziemnego sprzedajemy w ramach grupy kapitałowej. Gaz ziemny wydobywany w Norwegii jest sprzedawany do Wielkiej Brytanii i w Europie kontynentalnej, a kondensat w całości do Wielkiej Brytanii.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS w podziale na rynki zbytu
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS w podziale na rynki zbytu

W sumie jesteśmy obecni na 82 rynkach.

Rynki zbytu sprzedaży eksportowej

Benzyna surowa

zintegrowane koncerny paliwowe i koncerny petrochemiczne w Niemczech i Skandynawii oraz hub naftowy Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia (ARA)


Benzyna motorowa

hub naftowy Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia (ARA) oraz Szwecja i Wielka Brytania


Paliwo lotnicze

kraje skandynawskie oraz (drogą lądową) Republika Czeska


Olej napędowy

Wielka Brytania, Niemcy oraz Republika Czeska


Ciężki olej opałowy

bazy magazynowe globalnych firm tradingowych w Holandii, Szwecji, Estonii i Danii, z przeznaczeniem na reeksport poza kontynent europejski.


Mapa z rynkami eksportowymi Grupy Kapitałowej LOTOS

Zdecydowana większość sprzedaży zagranicznej realizowana jest transportem morskim, przy wykorzystaniu infrastruktury P.P.P.P. Naftoport Sp. z o.o. Pozostała sprzedaż zagraniczna paliw realizowana jest transportem lądowym.

Nasza marka

Jednym z naszych najcenniejszych aktywów jest marka LOTOS. W 2015 roku jej wartość wyceniana została na ponad 1,4 mld zł przez dziennik „Rzeczpospolita”.
 
Pod marką LOTOS działają nasze stacje benzynowe: w segmencie premium jako LOTOS, a w segmencie ekonomicznym jako LOTOS Optima. Produkujemy i sprzedajemy paliwa premium LOTOS Dynamic, oleje premium LOTOS Quazar i oleje LOTOS Turdus.
zobacz więcej

Zmiany w strukturze

W 2015 roku nastąpiły istotne zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej LOTOS, które zapoczątkowały proces przekształcenia organizacji w kierunku większej koncentracji segmentów biznesowych na działaniach operacyjnych (główny przedmiot działalności) wspieranych przez segmenty świadczące usługi dla struktur biznesowych, zapewniając tym samym skuteczną realizację celów strategicznych, optymalizację procesów, dynamizm w działaniu, zwiększenie elastyczności funkcjonowania oraz wzmocnienie funkcji korporacyjnych i nadzoru właścicielskiego. Efektem tych zmian było wdrożenie nowej struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej LOTOS.

Forma własności i struktura prawna organizacji Grupy LOTOS

Grupa LOTOS jest spółką akcyjną, której głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa (53,2% akcji).

Na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy Grupy LOTOS S.A. wynosił 184.873.362 zł i dzielił się na 184.873.362 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym:

i.   78.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
ii.   35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
iii.   6.173.362 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
iv.   55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Każda akcja uprawnia akcjonariusza do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS na dzień 31 grudnia 2015 roku

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% udziału w głosach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS w dniu 30 czerwca 2015 roku:
Podmiot Ilość akcji LOTOS Udział % na ZWZ Udział  % ogółem
Skarb Państwa 98.329.515 75,82% 53,19%
ING OFE 11.740.000 9,05% 6,35%
OFE PZU „Złota Jesień" 9.100.000 7,02% 4,92%
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% udziału w głosach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 stycznia 2016 roku
Podmiot Ilość akcji LOTOS Udział % na ZWZ Udział  % ogółem
Skarb Państwa 98.329.515 75,84% 53,19%
Nationale Nederlanden OFE* 10.584.287 8,16% 5,73%
OFE PZU „Złota Jesień" 9.100.000 7,02% 4,92%

dawne ING OFE

W okresie raportowania Grupa LOTOS nie wyemitowała papierów wartościowych dających akcjonariuszom specjalne uprawnienia kontrolne. Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o umowach między akcjonariuszami w sprawie wspólnego wykonywania głosów.