Nadzór korporacyjny

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) stanowi instrument podnoszący wiarygodność Grupy LOTOS, jako spółki notowanej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a przez to także konkurencyjność rynkową całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

Dokładamy starań, by nasza polityka informacyjna była zgodna z dobrymi praktykami i wspierała cel realizacji zasad ładu korporacyjnego, przez co rozumiemy przejrzystość działania Grupy LOTOS jako spółki giełdowej, zaufanie w relacjach z interesariuszami oraz konsekwentne budowanie wartości spółki dla akcjonariuszy.

Od debiutu giełdowego w czerwcu 2005 roku Grupa LOTOS przestrzegała większości zaleceń skodyfikowanych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych”, a od początku 2008 roku realizowała „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, zmienione Uchwałą Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 roku. Począwszy od 1 stycznia 2016 roku, Spółka realizuje znowelizowany zbiór Dobrych Praktyk Spółek Notowanych z 2016 roku.

Więcej na temat Ładu korporacyjnego

Polityka informacyjna Grupy LOTOS

Zgodnie z wprowadzonymi zasadami informowania, raportujemy na bieżąco oraz w przypadku naruszenia którejkolwiek z zasad w sposób incydentalny lub trwały. Raporty są publikowane poprzez giełdową platformę Elektroniczna Baza Informacji (tzw. EBI), analogicznie jak raporty bieżące i umieszczane w dwóch wersjach językowych w internetowym serwisie relacji inwestorskich Spółki.

Relacje z inwestorami i interesariuszami budujemy w sposób partnerski, oparty na dialogu oraz satysfakcjonujący dla obu stron. Analizujemy i stopniowo wdrażamy nowe narzędzia relacji inwestorskich, doskonaląc treść i formę przekazu. Wykorzystujemy m.in. mailing, newsletter, stronę internetową, uczestnictwo w konferencjach skierowanych do akcjonariuszy instytucjonalnych, indywidualnych i przedstawicieli domów maklerskich, telekonferencje, spotkania indywidualne, dni otwarte dla analityków i inwestorów, uczestnictwo w RESPECT Index.

Do uczestników rynku skierowany jest internetowy serwis relacji inwestorskich Grupy LOTOS, aktualizowany na bieżąco i dwujęzycznie (polski i angielski). Jego celem jest zapewnienie równego dostępu do informacji inwestorom i analitykom spoza Polski.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy szereg spraw określonych szczegółowo w Statucie Grupy LOTOS. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie są uprzednio przedstawiane Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu reguluje Regulamin Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. Regulamin zawiera również postanowienia dotyczące trybu zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia i przebiegu obrad oraz sposobu przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej.

Kluczowe dokumenty Grupy LOTOS, w tym Statut i Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy dostępne są na naszej stronie internetowej.

Więcej o działalności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (m.in. podjęte uchwały i zapytania akcjonariuszy).

Struktura nadzoru korporacyjnego w Grupie LOTOS

Schemat struktury nadzoru korporacyjnego w Grupie LOTOS

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Rada realizuje swoje zadania kolegialnie, jednakże może powoływać stałe bądź doraźne komitety, sprawujące nadzór nad poszczególnymi sferami działalności Spółki. Ponadto Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji.

Zasady działania organu określa Statut Grupy LOTOS oraz Regulamin Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS IX kadencji

W ramach Rady Nadzorczej Grupy LOTOS na stałe działają następujące komitety:

 • Komitet Audytu
 • Komitet Strategii i Rozwoju
 • Komitet Organizacji i Zarządzania

Więcej informacji o Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej IX kadencji w okresie raportowania zostały ujęte w Sprawozdzaniu Zarządu z działalności Grupy LOTOS za rok 2015.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS wchodzili:

 • Wiesław Skwarko – Przewodniczący 
 • Agnieszka Trzaskalska – Wiceprzewodnicząca
 • Oskar Pawłowski – Sekretarz
 • Małgorzata Hirszel – Członek
 • Katarzyna Witkowska – Członek
 • Michał Rumiński – Członek
 • Robert Pietryszyn – Członek

Zarząd Grupy LOTOS

Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS. Ponadto poszczególni członkowie Zarządu prowadzą działania zgodnie z podziałem kompetencji wynikającym z funkcji operacyjnych powierzonych im w Spółce. Jednocześnie każdy z członków Zarządu ma prawo reprezentować Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem Spółki, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia, lub Rady Nadzorczej oraz spraw przekraczających zwykły zarząd przedsiębiorstwem, które wymagają uprzedniej uchwały Zarządu oraz spraw znajdujących się w kompetencji innego członka Zarządu.

Zarząd działa na podstawie Statutu Grupy LOTOS oraz Regulaminu Zarządu

Skład Zarządu Grupy LOTOS IX kadencji

Robert Pietryszyn

Robert Pietryszyn
Prezes Zarządu

Funkcję pełni od 13 maja 2016 roku.

Pełny profil

Mariusz Machajewski

Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

Funkcję pełni od 19 czerwca 2006 roku.

Pełny profil

Marcin Jastrzębski

Marcin Jastrzębski
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Funkcję pełni od 13 maja 2016 roku.

Pełny profil

Przemysław Marchlewicz

Przemysław Marchlewicz
Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Funkcję pełni od 17 maja 2016 roku.

Pełny profil

Mateusz Aleksander Bonca

Mateusz Aleksander Bonca
Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

Funkcję pełni od 1 czerwca 2016 roku.

Pełny profil

Więcej informacji o Zarządzie Grupy LOTOS

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w skład Zarządu Grupy LOTOS wchodzili:

 • Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
 • Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
 • Zbigniew Paszkowicz – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Poszukiwań i Wydobycia
 • Marek Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju
 • Maciej Szozda – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Handlu.