Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2015
w tysiącach złotych Nota Kapitał podstawowy Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych Zyski zatrzymane Różnice kursowe z przeliczenia Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem
1 stycznia 2015   184.873 2.229.626 (412.535) 6.190.989 65.335 8.258.288 175 8.258.463
Strata netto   - - - (263.263) - (263.263) (37) (263.300)
Inne całkowite dochody/(straty) netto   - - (288.353) 782 5.946 (281.625) - (281.625)
Całkowite dochody/(straty) ogółem - - (288.353) (262.481) 5.946 (544.888) (37) (544.925)
Koszty emisji 22 - (1.316) - - - (1.316) - (1.316)
Pozostałe - - - (24) - (24) - (24)
31 grudnia 2015   184.873 2.228.310 (700.888) 5.928.484 71.281 7.712.060 138 7.712.198
1 stycznia 2014   129.873 1.311.348 61.019 7.666.833 20.234 9.189.307 289 9.189.596
Strata netto   - - - (1.466.326) - (1.466.326) (46) (1.466.372)
Inne całkowite dochody/(straty) netto   - - (473.554) (7.317) 45.101 (435.770) 5 (435.765)
Całkowite dochody/(straty) ogółem - - (473.554) (1.473.643) 45.101 (1.902.096) (41) (1.902.137)
Emisja akcji  21 55.000 - - - - 55.000 - 55.000
Nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną  22 - 940.500 - - - 940.500 - 940.500
Koszty emisji  22 - (22.222) - - - (22.222) - (22.222)
Wykup akcji od udziałowców niekontrolujących - - - (2.179) - (2.179) (83) (2.262)
Pozostałe zmiany udziałów w jednostkach zależnych nie skutkujące utratą kontroli  26 - - - (10) - (10) 10 -
Pozostałe - - - (12) - (12) - (12)
31 grudnia 2014   184.873 2.229.626 (412.535) 6.190.989 65.335 8.258.288 175 8.258.463

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część