34. Uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (CO2)

Zaprezentowane poniżej wielkości uprawnień do emisji CO2 na lata 2013 - 2020 uwzględniają uprawnienia przyznane według rozporządzeń Rady Ministrów, jak również dodatkowe bezpłatne uprawnienia przyznane przez Komisję Europejską.

Liczba nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 na lata 2013 - 2020 oraz rzeczywista emisja CO2:

w tysiącach ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem
Uprawnienia przyznane KPRU (1) 1.766 1.688 1.652 1.613 1.576 1.540 1.505 1.461 12.801
Rzeczywista emisja CO2 (2) 1.745 1.875 1.947 - - - - - 5.567

(1) Ilość bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 na lata 2013 – 2020, wg Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień („KPRU”), na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 439) jak również Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 472) zawierających wykaz instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wraz z przyznana im liczbą uprawnień do emisji. Ponadto w zestawieniu uwzględniono przydział dodatkowych bezpłatnych uprawnień z rezerwy Komisji Europejskiej w związku ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych rafinerii, wynikających z zastosowania gazu ziemnego jako wsadu do produkcji wodoru.

(2) Emisja CO2 wyliczona na podstawie danych produkcyjnych dla instalacji objętych systemem handlu emisjami. Dane za rok 2015 zostały zweryfikowane zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku, biorąc pod uwagę limit uprawnień na rok 2015 do przyznania w ramach systemu EU ETS (ang. „European Union Emissions Trading System/Scheme”) oraz wielkość emisji dwutlenku węgla w Grupie występował niedobór przyznanych uprawnień do emisji CO2. W związku z tym na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa ujęła kwotę  1.059 tys. zł zobowiązań z tego tytułu (31 grudnia 2014: 2.784 tys. zł.). Wpływ utworzonej rezerwy na wynik operacyjny w kwocie 1.059 tys. zł (w roku 2014: 1.257 tys. zł) zaprezentowano w pozostałych kosztach (patrz nota 9.4).

Informacje na temat ryzyka cen uprawnień do emisji CO2 zaprezentowano w nocie 32.2.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część